งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chemistry Science of Synthesis ภวัต เรืองยิ่ง บ. บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด อีเมล โทร. 02-769-3888 ext.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chemistry Science of Synthesis ภวัต เรืองยิ่ง บ. บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด อีเมล โทร. 02-769-3888 ext."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chemistry Science of Synthesis ภวัต เรืองยิ่ง บ. บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด อีเมล pootorn@book.co.th โทร. 02-769-3888 ext. 3327pootorn@book.co.th ปรับปรุง : 08 สิงหาคม 2009 ผลิตโดย แผนกฝึกอบรม บ. บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 Chemistry Science of Synthesis ? Science of Synthesis เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง สำหรับกระบวนการสังเคราะห์ปฏิกิริยาทาง เคมี ซึ่งในปัจจุบันรวบรวมปฏิกิริยาทางเคมีจาก นักวิทยาศาสตร์ ณ ที่ต่างๆทั่วโลกกว่า 700 ท่าน โดยผ่านการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบตาม ชนิดของสารประกอบหรือหมู่อนุพันธ์ ทำให้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น The Electronic Backfile (1909 to 2003) provides immediate access to 146 000 product specific experimental procedures, 580 000 structures, and 700 000 references in all fields of synthetic organic chemistry - dating back to the early 1800s.

3 Chemistry รายการการสังเคราะห์ปฏิกิริยาทาง เคมี Your critical selection of highly reliable organic and organometallic preparative methods. Your critical selection of highly reliable organic and organometallic preparative methods.

4 Content ประกอบด้วย กระบวนการ สังเคราะห์ปฎิริ ยาเคมีกว่า 18,000 ปฏิกิรยา 18 000 generally applicable preparative methods at the touch of a button…

5 Chemistry การเขียนโครงสร้างทางเคมี การเขียน โครงสร้างทาง เคมีสามารถ ทำได้ด้วย โปรแกรม Java Applet, ISI/Draw, และ ChemDraw

6 Chemistry ตัวอย่างการสืบค้นปฏิกิริยา

7 Chemistry

8 Each Method includes: Introduction Synthetic Scheme(s) Full Preparative Details All relevant References (linked outbound) Links to the Electronic Backfile (Houben-Weyl) Structure

9 Use one of three Structure Search Editors to perform Substructure, Exact Structure, and Reaction Searches, or simply Upload a Molfile Structure Search

10 The daily challenge for a synthetic organic chemist: Find a way to prepare Compound C Synthesis Planning commercial Compound A known Compound B unknown Compound C

11 known Compound B Other Resources Other resources deliver references for some of the compounds B and various ways they were prepared. commercial Compound A unknown Compound C

12 Other Resources Beilstein: 8 Mio Compounds CAS (SciFinder): 27 Mio Compounds 4 Mio Reactions It is up to you to screen and evaluate as many of these records as you can. commercial Compound A unknown Compound C known Compound B

13 Science of Synthesis is not a catalogue of compounds. But every compound belongs to a Substance Class. Science of Synthesis commercial Compound A known Compound B unknown Compound C

14 Science of Synthesis Substance Class A Substance Class B Substance Class C Science of Synthesis directly delivers the practical synthetic procedures you need to prepare compounds “type C” Screened for and evaluated by the most renowned experts in their fields.

15 Science of Synthesis Science of Synthesis: 18 000 Methods Houben-Weyl: 77 000 Methods Substance Class A Substance Class B Substance Class C

16 Chemistry ผลการสืบค้น

17 Chemistry เรียกดูรายการเอกสารฉบับเต็ม

18 Chemistry เรียกดูรายการบทความอ้างอิง

19 Chemistry เรียกดูเอกสารฉบับเต็มจากวารสารที่ บอกรับ

20 Started in 1909 as HoubenWeyl Methods in Organic Chemistry, Science of Synthesis today reaches as far back as the early 1800‘s. History

21 Chemistry เรียกดูรายการเอกสารอ้างอิงของ Houben-Weyl Viewing Houben-Weyl Backfile

22 Chemistry เรียกดูรายการเอกสารอ้างอิงของ Houben-Weyl

23 Chemistry Science of Synthesis pootorn@book.co.th


ดาวน์โหลด ppt Chemistry Science of Synthesis ภวัต เรืองยิ่ง บ. บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด อีเมล โทร. 02-769-3888 ext.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google