งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2.1 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2.1 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2.1 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
บทที่ 2 การเคลื่อนที่ 2.1 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง การกระจัด ความเร็ว ความเร่ง การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว วัตถุตกอย่างอิสระ

2 การกระจัด (displacement)
x2 x1 x O t1 t2 การกระจัด เฉพาะในกรณี 1 มิติ อาจเขียนเป็น เพราะ เครื่องหมาย บวกหรือลบจาก จะเป็นตัวบ่งบอกทิศทาง

3 การกระจัด(displacement) และระยะทาง(distance)
เส้นทางที่ 3 B เส้นทางที่ 1 A เส้นทางที่ 2 ระยะทาง เส้นทางที่ 1 เส้นทางที่ 2 เส้นทางที่ 3 การกระจัด เส้นทางที่ 3

4 อัตราการเปลี่ยนแปลงการกระจัด อัตราการเปลี่ยนแปลงระยะทาง
ความเร็ว (Velocity) ความเร็ว (Velocity) อัตราเร็ว (Speed) อัตราการเปลี่ยนแปลงการกระจัด อัตราการเปลี่ยนแปลงระยะทาง ความเร็วเฉลี่ย ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง

5 ความเร็วเฉลี่ย การกระจัด Q x2 x1 P เวลา t1 t2 ความชันของเส้นตรง PQ

6 ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง
การกระจัด Q x5 x4 x3 x2 x1 P เวลา Slope ของเส้นสัมผัส ของกราฟการกระจัด ณ เวลาที่พิจาณา

7 ตัวอย่าง ตำแหน่งของอนุภาคเคลื่อนที่ตามแกน ในหน่วยเซนติเมตร มีความสัมพันธ์ตามสมการ x(t) = t3 โดย t เป็นวินาที ในช่วงเวลา t = 2 ถึง t = 3 จงคำนวณ (a) ความเร็วเฉลี่ย (b) ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง t = 2 วินาที (c) ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง t = 3 วินาที (d) ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง t = วินาที (e) ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ตรงจุดกึ่งกลางของทางเดิน ระหว่างเวลา t = 2 วินาที และ t = 3 วินาที

8 ความเร่ง (Acceleration)
ความเร่งเฉลี่ย คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ว * ความเร่งเฉลี่ยหาได้จาก ความชันของกราฟ v-t ความเร่งขณะใดขณะหนึ่ง ความเร่ง (accerelation) ความหน่วง (deceleration)

9 การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่
ความเร็ว ความเร่งเฉลี่ย คือ ความชันของกราฟ v-t V V0 t เวลา

10 พิจารณากรณี 1 มิติ

11 แทนค่าลงใน

12

13 วัตถุตกอย่างอิสระ เป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่
โดยวัตถุจะเคลื่อนที่ลงสู่พื้นโลกด้วยความเร่ง 9.8 เมตร/วินาที2


ดาวน์โหลด ppt 2.1 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google