งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Probabilistic Robotics

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Probabilistic Robotics"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Probabilistic Robotics
Introduction Probabilities Bayes rule Bayes filters

2 Probabilistic Robotics
Key idea: Explicit representation of uncertainty using the calculus of probability theory Perception = state estimation Action = utility optimization

3 Axioms of Probability Theory
Pr(A) denotes probability that proposition A is true.

4 A Closer Look at Axiom 3 B

5 Using the Axioms

6 Discrete Random Variables
X denotes a random variable. X can take on a countable number of values in {x1, x2, …, xn}. P(X=xi), or P(xi), is the probability that the random variable X takes on value xi. P( ) is called probability mass function. E.g. .

7 Continuous Random Variables
X takes on values in the continuum. p(X=x), or p(x), is a probability density function. E.g. p(x) x

8 Joint and Conditional Probability
P(X=x and Y=y) = P(x,y) If X and Y are independent then P(x,y) = P(x) P(y) P(x | y) is the probability of x given y P(x | y) = P(x,y) / P(y) P(x,y) = P(x | y) P(y) If X and Y are independent then P(x | y) = P(x)

9 Conditional Probability
P(A|B) = P(A and B) / P(B) 0.5 B P(A|B) = 0.2/0.5 A 0.2 Introduction to Robotics นัทที นิภานันท์ บทที่ 3 หน้า 9

10 Law of Total Probability, Marginals
Discrete case Continuous case

11 Bayes Formula

12 Introduction to Robotics อรรถวิทย์ สุดแสง บทที่ 3 หน้า 12
Bayesian reasoning มีสมมุติฐาน h ที่ต้องการรู้ว่าเป็นจริงรึเปล่าเช่น “คนไข้เป็นมะเร็งรึเปล่า” มีข้อมูล d ที่สังเกตได้ซึ่งเป็นผลจากสมมุติฐาน h โดยทั่วไปเรามักจะรู้ P(d|h) แต่เราอยากรู้ P(h|d) จะทำอย่างไร? (เราเรียกความน่าจะเป็นนี้ว่า posterior probability) Introduction to Robotics อรรถวิทย์ สุดแสง บทที่ 3 หน้า 12

13 Introduction to Robotics อรรถวิทย์ สุดแสง บทที่ 3 หน้า 13
Bayesian reasoning ตัวอย่าง สมมุติฐาน h แทนคนไข้เป็นมะเร็ง ผลการตรวจ d มีสองกรณีคือ d+ (เป็น) และ d- (ไม่เป็น) จากข้อมูลที่เก็บมาเรารู้ว่าความน่าจะเป็นที่คนหนี่งเป็นมะเร็งคือ P(h)=0.008 จากการวิจัยพบว่าความแม่นยำของผลการตรวจเป็นดังนี้ ถ้าเป็นมะเร็งจะตรวจได้ผลบวกด้วยความน่าจะเป็น P(d+| h)=0.98 ถ้าไม่เป็นจะตรวจได้ผลลบด้วยความน่าจะเป็น P(d-| h)=0.97 Introduction to Robotics อรรถวิทย์ สุดแสง บทที่ 3 หน้า 13

14 Introduction to Robotics อรรถวิทย์ สุดแสง บทที่ 3 หน้า 14
Bayesian reasoning ตัวอย่าง ถ้ามีคนไข้มาตรวจและได้ผลเป็น d+ จะสรุปอย่างไรดี เริ่มดูข้อมูลที่มี P(h) = P(~h)=0.992 P(d+ | h)=0.98 P(d- | h)=0.02 P(d+ | ~h)=0.03 P(d- | ~h)=0.97 ต้องการรู้ว่าจะสรุป P(h | d+) หรือ P(~h | d+) P(h | d+) = P(d+ | h) P(h) / P(d+) = / P(d+) P(~h | d+) = P(d+ | ~h) P(~h) / P(d+) = / P(d+) Introduction to Robotics อรรถวิทย์ สุดแสง บทที่ 3 หน้า 14

15 Introduction to Robotics อรรถวิทย์ สุดแสง บทที่ 3 หน้า 15
Bayesian reasoning ตัวอย่าง เพราะ P(h | d+) + P(~h | d+) = 1 จึงได้ว่า P(h | d+) = 0.21 และ P(~h | d+) = 0.79 สรุปว่าไม่เป็นมะเร็งน่าเชื่อถือมากกว่า และก็ได้อีกว่า P(d+) = /0.21 = 0.037 Introduction to Robotics อรรถวิทย์ สุดแสง บทที่ 3 หน้า 15

16 Bayesian reasoning “judging” one’s intuition Scenario: Prosecutor:
Suppose a crime has been committed. Blood is found at the scene for which there is no innocent explanation. It is of a blood type which is present in 1% of the population and present in the defendant. There is a 1% chance that the defendant would have the crime scene’s blood type if innocent, so there is a 99% chance that the defendant is guilty. Prosecutor: Defendant: The crime occurred in a city of 800,000 people (suppose true). There, the blood type would be found in approximately 8,000 people, so this evidence only provides a negligible % (= 1/8000) chance of guilt. Introduction to Robotics อรรถวิทย์ สุดแสง บทที่ 3 หน้า 16

17 Normalization Algorithm:

18 Conditioning Law of total probability:

19 Bayes Rule with Background Knowledge

20 Conditioning Total probability:

21 Conditional Independence
equivalent to and

22 Simple Example of State Estimation
Suppose a robot obtains measurement z What is P(open|z)?

23 Causal vs. Diagnostic Reasoning
P(open|z) is diagnostic. P(z|open) is causal. Often causal knowledge is easier to obtain. Bayes rule allows us to use causal knowledge: count frequencies!

24 Example P(z|open) = 0.6 P(z|open) = 0.3 P(open) = P(open) = 0.5
z raises the probability that the door is open.

25 Combining Evidence Suppose our robot obtains another observation z2.
How can we integrate this new information? More generally, how can we estimate P(x| z1...zn )?

26 Recursive Bayesian Updating
Markov assumption: zn is independent of z1,...,zn-1 if we know x.

27 Example: Second Measurement
P(z2|open) = 0.5 P(z2|open) = 0.6 P(open|z1)=2/3 z2 lowers the probability that the door is open.

28 A Typical Pitfall Two possible locations x1 and x2 P(x1)=0.99
P(z|x2)=0.09 P(z|x1)=0.07

29 Often the world is dynamic since
Actions Often the world is dynamic since actions carried out by the robot, actions carried out by other agents, or just the time passing by change the world. How can we incorporate such actions?

30 Typical Actions The robot turns its wheels to move
The robot uses its manipulator to grasp an object Plants grow over time… Actions are never carried out with absolute certainty. In contrast to measurements, actions generally increase the uncertainty.

31 Modeling Actions To incorporate the outcome of an action u into the current “belief”, we use the conditional pdf P(x|u,x’) This term specifies the pdf that executing u changes the state from x’ to x.

32 Example: Closing the door

33 State Transitions P(x|u,x’) for u = “close door”: If the door is open, the action “close door” succeeds in 90% of all cases.

34 Integrating the Outcome of Actions
Continuous case: Discrete case:

35 Example: The Resulting Belief

36 Bayes Filters: Framework
Given: Stream of observations z and action data u: Sensor model P(z|x). Action model P(x|u,x’). Prior probability of the system state P(x). Wanted: Estimate of the state X of a dynamical system. The posterior of the state is also called Belief:

37 Markov Assumption Underlying Assumptions Static world
Independent noise Perfect model, no approximation errors

38 Bayes Filters z = observation u = action x = state Bayes Markov
Total prob. Markov Markov

39 Bayes Filter Algorithm
Algorithm Bayes_filter( Bel(x),d ): h=0 If d is a perceptual data item z then For all x do Else if d is an action data item u then Return Bel’(x)

40 Bayes Filters are Familiar!
Kalman filters Particle filters Hidden Markov models Dynamic Bayesian networks Partially Observable Markov Decision Processes (POMDPs)

41 Summary Bayes rule allows us to compute probabilities that are hard to assess otherwise. Under the Markov assumption, recursive Bayesian updating can be used to efficiently combine evidence. Bayes filters are a probabilistic tool for estimating the state of dynamic systems.


ดาวน์โหลด ppt Probabilistic Robotics

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google