งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร

2 การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร
Testing statistics t-TEST F-Test Chi-square TEST Z-TEST เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม ทดสอบค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม กับค่าเฉลี่ยที่กำหนด เปรียบเทียบ > 2 กลุ่ม (ANOVA)

3 การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร 1 กลุ่มกับค่าที่กำหนด
สมมุติฐานทางสถิติ โจทย์วิจัย การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยให้ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่างจากที่ควรได้ 100 ถังต่อไร่หรือไม่? Z-test

4 การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร 1 กลุ่มกับค่าที่กำหนด
โจทย์วิจัย การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยให้ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่างจากที่ควรได้ 100 ถังต่อไร่หรือไม่? กำหนดให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า 25 ถังต่อไร่ สุ่มตัวอย่างที่นาที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จำนวน 9 แปลง Z-test โจทย์กำหนด ได้จากตัวอย่างที่สุ่ม

5 การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร 1 กลุ่มกับค่าที่กำหนด (2)
3. คำนวณค่า Z 1. ตั้งสมมุติฐาน 2. ตัวสถิติที่ใช้ทดสอบคือ Z เมื่อ 4. สรุปผล

6 การสรุปผล นำค่า Z ที่คำนวณได้ เทียบกับค่า Z จากตารางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ที่กำหนด ถ้าค่า |Z| ที่คำนวณได้ น้อยกว่า Z จากตารางสถิติ แสดงว่ายอมรับ Ho ตารางทางสถิตินิยมแสดงความเชื่อมั่นในรูป นัยสำคัญ โดยความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ 1 -  เมื่อ  เป็นระดับนัยสำคัญดังนั้น หากทดสอบ HA เป็น  ให้ใช้ /2 ความเชื่อมั่น นัยสำคัญ 99% 0.01 95% 0.05 90% 0.10

7 การอ่านค่าวิกฤตจากตารางทางสถิติ Z
ระดับนัยสำคัญ ( ) ระดับนัยสำคัญ ( )  = 0.05 ความเชื่อมั่น = 0.95 ความเชื่อมั่น /2 = 0.025 ความเชื่อมั่น = 0.975 Z/2 = Z0.025 = 1.96

8 ค่าวิกฤต (Critical value) Z.025 =1.96
1. ตั้งสมมุติฐาน 4. สรุปผล ค่าวิกฤต (Critical value) Z.025 =1.96 2. ตัวสถิติที่ใช้ทดสอบคือ Z เมื่อ Z จากที่ได้ Z =-1.47 |Z| = 1.47 |Z| < 1.96 ดังนั้น ยอมรับ Ho แสดงว่าเมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผลผลิตข้าวไม่แตกต่างจาก 100 ถังต่อไร่ที่ความเชื่อมั่น 95% 3. คำนวณค่า Z


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google