งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น.ท.หญิง วัชราพร เชยสุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น.ท.หญิง วัชราพร เชยสุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น.ท.หญิง วัชราพร เชยสุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
การวิเคราะห์ข้อมูล น.ท.หญิง วัชราพร เชยสุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

2 ประเด็นหลักในการพิจารณาเลือกใช้สถิติทดสอบ
1. จุดมุ่งหมายของการวิจัย 2. สมมติฐานของการวิจัย 3. ระดับการวัดของข้อมูล จำนวนของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะการเป็นอิสระของข้อมูล

3 ประเภทของสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน ANOVA ANCOVA Mean Mode
Variance SD Non Parametric Parametric t-test ANOVA ANCOVA Factor Analysis Pearson’s Correlation Nominal Ordinal Chi Square Median Test Sign Test Spearman Mann-Whitney Wilcoxon

4 ประเภทของสถิติ กลุ่มตัวอย่าง ประชากร (N) สถิติอนุมาน ค่าพารามิเตอร์
การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง ประชากร (N) สถิติอนุมาน ค่าพารามิเตอร์ ค่าสถิติ การประมาณค่าประชากร การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ

5 สถิติเชิงพรรณนา, สถิติเชิงอนุมาน
สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใช้กับกลุ่มประชากร ได้แก่ Mean, Mode, Median, Variance, Standard Deviation เป็นต้น สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เป็นการนำผลข้อมูลที่เก็บมาได้จากกลุ่มตัวอย่าง ไปใช้อ้างอิงหรืออธิบายกลุ่มประชากร ได้แก่ การประเมินค่าพารามิเตอร์ในประชากร (Estimation) และการทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing) แบ่งออกเป็น Parametric และ Non parametric statistics

6 Parametric Statistics
คือ สถิติที่ใช้กับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบโค้งปกติ มีระดับการวัดแบบ Ratio หรือ Interval scale เช่น t-test, ANOVA, Correlation, Multiple Regression เป็นต้น

7 Non Parametric Statistics
มีระดับ การวัดแบบ Ordinal และ Nominal Scale วิเคราะห์โดยการใช้วิธี Chi Square, Log Rank Test, Mann Whitney, Wilcoxon เป็นต้น

8 แสดงการใช้สถิติพรรณนาและสถิติอนุมานในงานวิจัย
ประชากร ค่าพารามิเตอร์ สุ่ม ตัวอย่าง สถิติพรรณนา ค่าสถิติ สถิติอนุมาน

9 การทดสอบสมมติฐาน

10 ความหมาย ....สมมติฐาน คือ ข้อความที่คาดคะเนคำตอบเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้ล่วงหน้า โดยการคาดคะเนจะอาศัยหลักการ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ

11 การทดสอบสมมติฐาน (Test of Hypotheses)
เป็นวิธีการตัดสินใจเกี่ยวกับสมมติฐานโดยอาศัยเกณฑ์บางอย่างเข้าช่วย โดยทั่วไปจะใช้วิธีการทางสถิติกับข้อมูลที่ได้มาจากตัวอย่าง แล้วพิจารณาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มี 2 แบบ การทดสอบแบบหางเดียว (One tailed Test) คือการทดสอบว่าค่าพารามิเตอร์มีค่ามากกว่า หรือน้อยกว่าค่าที่กำหนด โดยสังเกตได้จากใน H1 หรือ Ha จะมีเครื่องหมาย > หรือ < (ถ้าเป็น > จะเรียกว่าทดสอบแบบหางเดียวด้านขวา แต่ถ้าเป็น < จะเรียกว่า ทดสอบแบบหางเดียวด้านซ้าย) การทดสอบแบบ 2 หาง (Two tailed Test) คือการทดสอบว่าค่าพารามิเตอร์มีค่าเท่ากับค่าที่กำหนดหรือไม่ (สังเกตจากใน H1 หรือ Ha จะมีเครื่องหมาย =)

12 การทดสอบสมมติฐาน การปฏิเสธสมมติฐาน การยอมรับสมมติฐาน
ความเชื่อมั่นของการทดสอบสมมติฐานว่ามี ความถูกต้องเชื่อถือได้เป็นร้อยละเท่าใด ความผิดพลาดที่ยอมรับได้เป็นร้อยละเท่าใด

13 ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน
1. ตั้งสมมติฐาน H0 และ H1 2. กำหนดค่า ที่นิยม คือ และ .01 3. คำนวณค่าสถิติ 4. เปรียบเทียบค่า sig. กับ 

14 5. สรุปผลการทดสอบ 5.1 ยอมรับ H0 ( Accept H0 ) : ถ้าค่าสถิติที่คำนวณตกอยู่ในเขตยอมรับ 5.2 ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 ( Reject H0 ) : ถ้าค่าสถิติที่คำนวณตกอยู่ในเขตวิกฤต

15 การตั้งสมมติฐาน สมมติฐานหลัก หรือสมมติฐานว่าง (null hypothesis) สมมติฐานที่ต้องการทดสอบแสดงความไม่แตกต่าง หรือความเท่ากันของพารามิเตอร์

16 การตั้งสมมติฐาน สมมติฐานรอง หรือสมมติฐานแย้ง หรือสมมติฐานทางเลือก (alternative hypothesis) สมมติฐานที่มีลักษณะตรงข้ามหรือแตกต่างจากสมมติฐานว่างที่ต้องการทดสอบในลักษณะไม่เท่ากับ หรือ น้อยกว่า หรือ มากกว่า อย่างใดอย่างหนึ่งตามการคาดคะเนของผู้ศึกษา

17 ประเภทของสมมติฐาน 1. สมมติฐานทางการวิจัย (Research H.)
2. สมมติฐานทางสถิติ (Statistical H.)

18 รูปแบบการเขียนสมมติฐาน
เขียนในรูปข้อความของภาษา เขียนในรูปแบบของคณิตศาสตร์

19 1. สมมติฐานทางการวิจัย (Research H.)
1.1 แบบมีทิศทาง (Directional H.) : สูงกว่า, มากกว่า/น้อยกว่า 1.2 แบบไม่มีทิศทาง (Non - Directional H.) : แตกต่าง/ไม่แตกต่างกัน, สัมพันธ์/ไม่สัมพันธ์กัน

20 ตัวอย่างที่ 1 หญิงตั้งครรภ์กลุ่มที่ได้รับการอบรมเรื่องการเตรียมตัวของมารดาก่อนและหลังคลอดจะมีความรู้และวิธีการปฏิบัติตนถูกต้องสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการอบรม ตัวแปรต้น : การได้รับการอบรม ฯ ตัวแปรตาม 1) ความรู้ของหญิงตั้งครรภ์ 2) วิธีการปฏิบัติตน ฯ

21 การตายของทารก มี ความสัมพันธ์ กับ การวางแผนครอบครัว และภาวะเจริญพันธุ์
ตัวอย่างที่ 2 การตายของทารก มี ความสัมพันธ์ กับ การวางแผนครอบครัว และภาวะเจริญพันธุ์ ตัวแปรต้น : การตายของทารก ตัวแปรตาม 1) การวางแผนครอบครัว 2) ภาวะเจริญพันธ์

22 ตัวแปรต้น : รูปแบบของการรักษา
ตัวอย่างที่ 3 การใช้ผงน้ำตาลเกลือแร่รักษาโรค อุจจาระร่วง ในผู้สูงอายุให้ผลแตกต่างกับ การให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดดำ ตัวแปรต้น : รูปแบบของการรักษา ตัวแปรตาม : ระยะเวลาการหายของโรค

23 การสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์ทางบวก กับการเป็นโรคมะเร็งปอด
ตัวอย่างที่ 4 การสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์ทางบวก กับการเป็นโรคมะเร็งปอด ตัวแปรต้น : การสูบบุหรี่ ตัวแปรตาม : การเป็นโรคมะเร็งปอด

24 2. สมมติฐานทางสถิติ (Statistical H.)
2.1 สมมติฐานกลาง/สมมติฐานไร้นัยสำคัญ (Null H.) = H0 2.2 สมมติฐานอื่น (Alternative H.) = H1

25 เปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์กับค่าคงที่
กรณี ประชากร 1 กลุ่ม เปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์กับค่าคงที่

26 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากรกับค่าคงที่

27 เปรียบเทียบสัดส่วนประชากรกับค่าคงที่

28 เปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ ระหว่างประชากร 2 กลุ่ม

29 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่ม

30 เปรียบเทียบสัดส่วนประชากร 2 กลุ่ม
เปรียบเทียบสัดส่วนประชากร 2 กลุ่ม

31 ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว

32 ตัวอย่างที่ 1

33 ตัวอย่างที่ 2

34 ตัวอย่างที่ 3

35 ตัวอย่างที่ 4

36 ตัวอย่างที่ 5 ทัศนคติต่อการคุมกำเนิด มีความสัมพันธ์กับจำนวนบุตร
ตัวแปรต้น : ทัศนคติต่อการคุมกำเนิด ตัวแปรตาม : จำนวนบุตร

37 ตัวอย่างที่ 5

38 สมมติฐานที่ดีมีหลักเกณฑ์ 2 ประการ
1. แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2. สามารถทดสอบได้โดยวิธีทางสถิติ

39 ค่าความน่าจะเป็น (P-value)
เป็นพื้นที่ใต้โค้งความน่าจะเป็นที่อยู่ภายใต้ความคลาดเคลื่อนแบบที่หนึ่ง (Type I Error) ถ้าเป็นการทดสอบหางเดียวขวามือ จะเป็นพื้นที่ด้านขวา ถ้าเป็นการทดสอบหางเดียวทางซ้าย จะเป็นพื้นที่ด้านซ้าย

40 ระดับนัยสำคัญ (Significance level)
ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความผิดพลาดจากการปฏิเสธสมมติฐานศูนย์ เมื่อสมมติฐานศูนย์เป็นจริง ผู้วิจัยเป็นผู้กำหนดเอง นิยมกำหนด .01 หรือ .05 หรือ .10

41 บริเวณวิกฤต (critical region)
บริเวณของการปฏิเสธสมมติฐานศูนย์ เมื่อ สมมติฐานศูนย์เป็นจริง หาได้จากการเปิดตารางหาค่าสถิติ นำค่ามากำหนดบริเวณวิกฤตตามทิศทางของสมมติฐานทางเลือก

42 บริเวณวิกฤต (critical region)
นำค่าต่าง ๆ จากตัวอย่างที่เก็บจริงใน การวิจัยมาแทนค่าในสูตรสถิติทดสอบ เพื่อหาค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ ดูว่าค่าสถิติที่ได้ตกอยู่ในบริเวณวิกฤตหรือไม่ ถ้าตกอยู่ในบริเวณวิกฤต สรุปได้ว่า ปฏิเสธ สมมติฐานศูนย์

43 ค่า P-value ในการทดสอบแบบหางเดียวทางซ้าย
= 0.05 P-value = Z* = -1.12 ยอมรับ H0 เพราะ P-value >

44 ค่า P-value ในการทดสอบ 2 ทาง
Z*1 = 1.51 P-value / 2 = Z*2 = -1.51 = 0.025 = 0.05 ยอมรับ H0 เพราะ P-value >

45 การสรุปผลการทดสอบ : - ผลการทดสอบ
นำค่า p-value ไปเปรียบเทียบกับค่าแอลฟ่า ที่กำหนดไว้ ปฏิเสธสมมติฐานศูนย์ หมายความว่า ข้อมูลจากตัวอย่างมีความแตกต่างหรือสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(statistically significant difference) หรือเป็นไปตามสมมติฐานทางเลือก ยอมรับ สมมติฐานศูนย์ หมายความว่า ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอ หรือยังไม่เป็นไปตามสมมติฐานทางเลือก (not statistically significant difference)

46 การเลือกใช้สถิติสำหรับงานวิจัยเชิงทดลอง
วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูล categorical ordinal continuous เปรียบเทียบประชากร2กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน Chi-square Rank sum test T-test เปรียบเทียบประชากร2กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน McNemar Sign-rank test เปรียบเทียบประชากร มากกว่า2กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน kruskal-wallis Oneway ANOVA เปรียบเทียบประชากร มากกว่า2กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน Cochran Q Friedman Repeated measure


ดาวน์โหลด ppt น.ท.หญิง วัชราพร เชยสุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google