งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Copyright © 2011 Self-access Learning Centre, KMUTT Speaking Web Manual.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Copyright © 2011 Self-access Learning Centre, KMUTT Speaking Web Manual."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Copyright © 2011 Self-access Learning Centre, KMUTT Speaking Web Manual

2 About this set of materials ‘Speaking Web’ is a set of self-study materials. It is composed of 10 units. Each unit is specially designed to be used as self-study materials by the learners. Learning focus: This set of materials introduces an easy technique – Speaking Web – which guides you on how to organize you ideas for speaking on 10 useful and interesting topics e.g. an interesting place, a hobby, a belief. On each speaking topic, sentence structures and vocabulary/ expressions needed for talking are introduced. ‘Speaking Web’ เป็นสื่อการ เรียนรู้แบบ พึ่งตนเอง ประกอบไปด้วย บทเรียน 10 บทเรียนซึ่งถูก ออกแบบมา โดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้เรียน สามารถศึกษา ได้ด้วยตนเอง How to use this set of materials 1. Choose a topic of your interest. 2. Before studying, read the instructions carefully. การใช้บทเรียน 1. เลือกหัวข้อที่ สนใจ 2. อ่านคำแนะนำ อย่าง ละเอียด ก่อน ทำการศึก ษา The followings are the list of the materials in ‘Speaking Web’ set: No.1 Food No.2 Free Time Activities No.3 Good Places to Eat No.4 Good Places to Shop No.5 Interesting Places No.6 Hobbies No.7 Beliefs No.8 Memorable Experiences No.9 Holidays No.10 Daily Life บทเรียนในชุด ‘Speaking Web’ ได้แก่ : No.1 Food No.2 Free Time Activities No.3 Good Places to Eat No.4 Good Places to Shop No.5 Interesting Places No.6 Hobbies No.7 Beliefs No.8 Memorable Experiences No.9 Holidays No.10 Daily Life

3


ดาวน์โหลด ppt Copyright © 2011 Self-access Learning Centre, KMUTT Speaking Web Manual.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google