งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GDP GNP PPP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GDP GNP PPP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GDP GNP PPP

2 วงจรการผลิตพื้นฐาน ผู้บริโภค ผู้ผลิต
วงจรการผลิตพื้นฐาน  ผลตอบแทนปัจจัยการผลิต (ค่าเช่า, ดอกเบี้ย, ค้าจ้าง ,กำไร) ปัจจัยการผลิต (ที่ดิน, ทุน, แรงงาน, ผู้ประกอบการ) ผู้บริโภค ผู้ผลิต สินค้าและบริการ ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ

3 ทฤษฎีเคนส์(Keynes) แนวคิดโดยสังเขป คือ การใช้จ่ายจะก่อให้เกิด อุปสงค์ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดการขยายตัวของผลผลิตและการจ้างงาน เนื่องจากการผลิตปรับตัวตามอุปสงค์ เคนส์เสนอว่า องค์ประกอบของอุปสงค์มวลรวม คือ Y = C + I + G + (X – M)  Y หมายถึง รายได้หรือผลผลิต (Gross Domestic Product : GDP) C หมายถึง การบริโภค (Consumption : C) I หมายถึง การลงทุน (Investment Expenditure : I) G หมายถึง การใช้จ่ายของรัฐบาล (Government Expenditure : G) X หมายถึง รายได้จากการส่งออก (Exports : X) M หมายถึง ค่าใช้จ่ายของการนำเข้า (Imports : M

4 GDP = Consumer Spending (C) + Investment (I) + Government Spending (G) + (Exports (X) - Imports (M))

5 ใช้วัดขนาดทางเศรษฐกิจ ว่าใหญ่ขนาดไหน
GDP ใช้วัดขนาดทางเศรษฐกิจ ว่าใหญ่ขนาดไหน

6 ใช้วัดขนาดทางเศรษฐกิจ ว่าใหญ่ขนาดไหน
GDP ใช้วัดขนาดทางเศรษฐกิจ ว่าใหญ่ขนาดไหน

7 GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ   Gross Domestic Product : GDP หมายถึง มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ถูกผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยไม่คำนึงว่าผลผลิตนั้นจะผลิตขึ้นมาด้วยทรัพยากรของชาติใด

8 Gross Domestic Product : GDP ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น
- มูลค่ารวมของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นในประเทศในรอบระยะเวลาหนึ่ง เช่น GDP ของไทย คือ มูลค่าผลผลิตที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศผลิตขึ้นได้ ในประเทศ - GDP = GNP - F โดย F = รายได้สุทธิจากต่างประเทศ - ถ้าไม่มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากร GDP = GNP - GDP ไม่สะท้อนความมั่งคั่งของประเทศเพราะไม่รวมรายได้จากการใช้ทรัพยากรของไทยในประเทศอื่น

9

10

11

12

13

14

15

16 GDP

17 GDP

18 GNP Gross National Product “ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ”

19  GNP มูลค่าเบื้องต้นของผลผลิตที่เกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตของชาติในรอบหนึ่งปี โดยไม่สนใจว่าจะผลิตที่ใดๆ ในโลก 

20 GNP ต่างจาก GDP อย่างไร ???

21 GNP

22 GNP

23 GDP / GNP

24

25 ข้อบกพร่องของ การดูเพียง GDP
ไม่ได้รวมสินค้าขั้นสุดท้ายที่ผลิตได้จริงทั้งหมด ไม่ได้คำนึงถึงการพักผ่อนหย่อนใจ ปัญหาการนับซ้ำ วัดแต่ปริมาณสินค้าเท่านั้น มิได้แสดงการกระจายรายได้ มิได้คำนึงถึงผลกระทบทางสังคมจากการผลิต

26 PPP GDP per capita (PPP) รายได้เฉลี่ยต่อหัว

27 จำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ
 GDP per capita (PPP) รายได้เฉลี่ยต่อหัว ______________________ GDP ของประเทศ ___________________ จำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ

28

29

30

31

32

33

34 GDP per Capita of ASEAN Countries


ดาวน์โหลด ppt GDP GNP PPP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google