งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Variable, Data type, Expression, Operators Data input, Data output

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Variable, Data type, Expression, Operators Data input, Data output"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Variable, Data type, Expression, Operators Data input, Data output
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object – Oriented Programming) Variable, Data type, Expression, Operators Data input, Data output Ubon Ratchathani University Mukdahan Campus : อ.วรยุทธ วงศ์นิล

2 Variable การประกาศตัวแปร ต้องตั้งชื่อตัวแปร
ต้องกำหนดประเภทข้อมูลที่จะเก็บ ต้องประกาศก่อนใช้ public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { int number = 0; double sum = 0.0; }

3 Variable ตัวแปร คือ ชื่อที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้ในการ จัดเก็บข้อมูล
รูปแบบการตั้งชื่อ data_type variableName - ชื่อประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข $ หรือ _ - ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข - ตัวอักษรใหญ่ไม่เหมือนตัวเล็ก - ต้องไม่ซ้ำกับคำสงวนของภาษาจาวา - ต้องไม่ซ้ำกับชื่ออื่นของโปรแกรมที่ใช้มา ก่อน

4 Variable virus11 pailin Public month_of_year
7eleven String Yahoo! Kilo per-hour รูปแบบการกำหนดค่า variableName = variable หรืออาจจะทำการกำหนดค่าให้ตัวแปรใน ขั้นตอนการประกาศเลยก็ได้ เช่น float score = 73.25f

5 ถูก ผิด Variable int n ; double a, b, c ; double x = 0, y, z = 8.5 ;
String s = “hello” ; int p ; double q ; Int s ; string t ; y = 6.6 ; double y ; int p, double q ;

6 Variable การให้ค่ากับตัวแปร ตัวแปรเก็บได้เฉพาะแบบที่ประกาศไว้
int a = 20 ; //ถูก double x = 1.25 ; //ถูก int b = 1.5 ; //ผิด double y = 2 ; //ถูก int n = “1” ; //ผิด String s = 1 ; //ผิด

7 Variable ตัวแปร (variable) มีความหมายเดียวกันกับฟิลด์ (field)
ชนิดของตัวแปร - instance variable (ที่ไม่ใช่ตัวแปรแบบ static) เป็นค่าที่จะไม่เหมือนกันในแต่ละ object - class variable (ตัวแปร static) คือตัวแปรใน คลาส จะมีเพียงชุดเดียวเท่านั้น - local variable คือ ตัวแปรที่ถูกใช้ภายใน เมธอดเท่านั้น เพื่อใช้เก็บข้อมูลชั่วคราว - parameters คือ ตัวแปรที่ถูกส่งไปยังเมธอด ต่างๆ

8 Operators ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์มีลำดับ ความสำคัญไม่เท่ากัน ดังนี้
ลำดับที่ เครื่องหมาย 1 () 2 ++, -- 3 *, /, % 4 +, - 5 +=, -=, *=, /=, %=

9 Variable จำนวนเต็ม VS จำนวนจริง 5 / 2 ผลลัพธ์ / 2.0 ” / 2 ” / 2.0 ” / 0.5 ” 10.5

10 Expression ตัวอย่าง 2 * / - (2 – 4) – 1 = 2 * / - ( - 2) – 1 = 2 * / 2 – 1 = / 2 – 1 = – 1 = 10 – 1 = 9

11 Expression 2 + 3 * 4 = - 5 – 3 * 2 = (5 + 1 * 5) % 5 + 1 =
2 * (5 + (17 % 3 / 2) + 26) * =

12 การต่อ String System.out.println( “a” + “b” ); //”ab” System.out.println( “a” + 1 ); //”a1” System.out.println( 1 + “a” ); // System.out.println( “1” + “2” ); // System.out.println( “1” + 2 ); // System.out.println( 1 + “2” ); // System.out.println( “a” ); // System.out.println( “a” + ( 1 + 2) ); // System.out.println( “a” + ( 1 – 2 )); // System.out.println( “a” + 1 – 2 ); //

13 Expression ตัวอย่าง การหาพื้นที่ของวงกลมรัศมี 4 ได้ผลลัพธ์เป็น พื้นที่วงกลมรัศมี 4.0 = public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { double r = 4; double pi = ; double area = pi * r * r; System.out.println("พื้นที่วงกลมรัศมี "+ r +" = " + area); }

14 Type Conversion int a = 1, b = 2, c ; double d = 2.6 ; double x = 7 ; c = (int)d ; ผลลัพธ์ 2 d = (double)a; ” 1.0 d = (double)( a / b ); ” 0

15 Constant การกำหนดค่าคงที่ให้กับตัวแปรสามารถทำได้โดย เพิ่มคำว่า “final” เข้าไป เช่น final float TAX_RATE = f ; หากต้องการให้ตัวแปรหรือเมธอดใดๆ ถูก เรียกใช้ได้จากทุกที่ หรือทุก class สามารถทำ ได้โดยเพิ่มคำว่า “static” เช่น static final float TAX_RATE = f ;

16 Data input (Package java.io)
แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ - การรับข้อมูลโดยใช้เมธอด read() เป็นการรับที ละตัวอักษรแบบ char ch = (char)System.in.read() ; - การใช้ BufferedReader ร่วมกับ InputStreamReader โดยใช้เมธอด readLine() รับ ข้อมูลแบบ String ทางแป้นพิมพ์ครั้งละหลายตัวอักษร InputStreamReader reader = new InputStreamReader(System.in); BufferedReader stdin = new BufferedReader(reader); String input = stdin.readLine();

17 การใช้ read() import java.io.* ; class Read1{ public static void main (String args[])throws IOException { char ch; System.out.print(“Input one character : ”); ch = (char)System.in.read(); System.out.println(“Your input : ” + ch ); }

18 การใช้ BufferedReader ร่วมกับ InputStreamReader
import java.io.*; class Read2 { public static void main(String arge[]) throws IOException{ InputStreamReader reader = new InputStreamReader(System.in); BufferedReader stdin = new BufferedReader(reader); String input = “”; System.out.println(“Please input any character : ”); input = stdin.readLine(); System.out.println(“Your input :” + input); }

19 Data input (Package java.util)
เป็นการรับข้อมูลที่เป็นตัวเลขและนำไปคำนวณต่อได้เลยด้วยคลาส Scanner โดยใช้เมธอด nextInt() import java.util.*; public class InputTest1{ public static void main(String[] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in); System.out.println(“Please input number 1”); int num1 = sc.nextInt(); System.out.println(“Please input number2”); int num2 = sc.nextInt(); int result = num1 + num2; System.out.println(“num1 + num2 = ” + result); }

20 Data input (Package java.util)
คลาส Scanner จะไม่มี Exception มา ตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล แต่จะมีเมธ อด hasNext() ไว้ตรวจสอบเงื่อนไขแบบ boolean NextLine() ไว้เลื่อนไปที่บรรทัดถัดไป มาช่วยในการตรวจสอบ

21 Data input & output (Swing)
Swing ถือ package หนึ่งใน Java ที่มีการ ทำงานของข้อมูลรับเข้าและการแสดงผลใน รูปแบบกราฟิก เรียกใช้ด้วยคำสั่ง Import javax.swing.* ;

22 JOptionPane คลาส JOptionPane มีเมธอดหลักอยู่ 2 เมธอด คือ
- showInputDialog() คือ เมธอดสำหรับสร้าง จอภาพเพื่อให้ user ป้อนข้อมูล ซึ่งเมธอดจะรับข้อมูล ที่อยู่ในรูปของ String String in =JOptionPane.showInputDialog(“input”); - showMessageDialog() คือ เมธอดที่ใช้ แสดงผลลัพธ์แจ้งแก่ user เท่านั้น JOptionPane.showMessageDialog(nulll, “sum is :”, “result”, JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);

23 Data input & output (Swing)
ตัวอย่างการแสดงผลแบบ GUI import javax.swing.* ; Class TestSwing{ public static void main(String args[]){ JOptionPane.showMessageDialog(null, “Welcom\nto\nJava\nProgramming!”); System.exit(0); }

24 ชนิดของจอภาพที่ใช้แสดงใน showMessageDialog()
Message Dialog Type การทำงาน JOptionPane.ERROR_MESSAGE แสดงจอภาพให้ทราบว่ามี Error เกิดขึ้น JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE แสดงจอภาพเพื่อแสดงผลลัพธ์ (Default) JOptionPane.WARNING_MESSAGE แสดงจอภาพเพื่อเตือน JOptionPane.QUESTION_MESSAGE แสดงจอภาพเพื่อถาม

25 ตัวอย่าง การหาผลรวมของเลข 2 จำนวน
Import javax.swing.JOptionPane class Addition{ public static void main(String args[]){ String firstNum, secondNum; int num1, num2, sum; firstNum=JOptionPane.showInputDialog(“Enter first integer”); secondNum=JOptionPane.showInputDialog(“Enter second integer”); num1=Integer.parseInt(firstNum); num2=Integer.parseInt(secondNum); sum=num1 + num2; JOptionPane.showMessageDialog(null, “The sum is” + sum, “Result”, JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); System.exit(0); }

26 Lab 3 โดยมีเงื่อนไขคือ - ราคารถ 559,000 บาท
ให้เขียนโปรแกรมคำนวณจำนวนเงินต่อเดือนในการ ผ่อนรถ Toyota new Vios โดยมีเงื่อนไขคือ - ราคารถ 559,000 บาท - user สามารถกำหนดเอง ต้องการดาวน์กี่ เปอร์เซ็นต์ก็ได้ - ที่เหลือผ่อนโดยให้ user กรอก จำนวน เดือนที่ต้องการผ่อน เช่น หรือ 84 เดือน - ไม่มีดอกเบี้ยในการผ่อน

27 Lab 3 ตัวอย่างผลลัพธ์ เปอร์เซ็นต์ที่ต้องการดาวน์ : 25 จำนวนเดือนที่ต้องการผ่อน : 48 คุณต้องผ่อนชำระเป็นเงิน บาทต่อเดือน


ดาวน์โหลด ppt Variable, Data type, Expression, Operators Data input, Data output

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google