งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศคณะกรรมการกํากับ กิจการพลังงาน เรื่อง การแบงเขตพื้นที่ผูใช พลังงาน พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 มกราคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศคณะกรรมการกํากับ กิจการพลังงาน เรื่อง การแบงเขตพื้นที่ผูใช พลังงาน พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 มกราคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศคณะกรรมการกํากับ กิจการพลังงาน เรื่อง การแบงเขตพื้นที่ผูใช พลังงาน พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 มกราคม 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ใหใชบังคับไดตั้งแตวันถัดจาก วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. กําหนดใหมีการแบงเขตพื้นที่ผูใช พลังงานจํานวน 13 เขต 2. เขต 1 ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ไดแก  จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัด ลําปาง จังหวัดลําพูน จังหวัดเชียงใหม และ จังหวัดแมฮองสอน 3. เขต 2 ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ไดแก  จังหวัดนาน จังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ  จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัด กําแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัด พิจิตร

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 4. เขต 3 ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดนครสวรรค จังหวัด อุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงหบุรี และ จังหวัดลพบุรี 5. เขต 4 ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ไดแก  จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัด สกลนคร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแกน 6. เขต 5 ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัด มหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดศรีสะเกษ

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 7. เขต 6 ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก  จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด บุรีรัมย และจังหวัด สุรินทร์ 8. เขต 7 ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ไดแก  จังหวัดอางทอง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุ รี จังหวัด ปทุมธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว 9. เขต 8 ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 10. เขต 9 ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด นครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร

6 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 11. เขต 10 ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ไดแก  จังหวัดราชบุ รี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุ รี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง 12. เขต 11 ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ไดแก  จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดพังงา จังหวัด ภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดตรัง 13. เขต 12 ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได แก จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล จังหวัด สงขลา จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส

7 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 14. เขต 13 ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก  กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด สมุทรปราการ

8 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศคณะกรรมการกํากับ กิจการพลังงาน เรื่อง การแบงเขตพื้นที่ผูใช พลังงาน พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 มกราคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google