งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน High Level API : List

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน High Level API : List"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน High Level API : List
อ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

2 Displayable Class Displayable Canvas Screen Alert Form List Textbox
Low-Level API High-Level API Item StringItem ImageItem TextField DateField Gauge ChoiceGroup

3 คลาส List ใช้แสดงรายการข้อมูลบนหน้าจอ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกรายการ 1 รายการหรือมากกว่า 1 รายการ รูปแบบ List(String title,int listType) List(String title,int listType,String[] stringElements,Image[] imageElements) รูปแบบ(listType) ของตัวเลือกมี 3 รูปแบบ 1. Implicit list 2. Radio Button 3. Check boxed

4 List Operations รายการใน list สามารถดำเนินการด้วยเมธอด ต่อไปนี้
1. append 2. delete 3. insert 4. getImage 5. getString 6. set

5 Implicit List ใช้สร้างตัวเลือก กรณีที่ต้องการความรวดเร็วในการเลือก
การแสดงผลบนหน้าจอเหมือน menu เลิอกได้ รายการเดียว อุปกรณ์หรือมือถือ กำหนดปุ่ม select ใช้ สำหรับเลือก ต้องกำหนด CommandListener ให้กับ List

6 ตัวอย่าง สร้าง List แบบ Implicit

7 ผลการรันโปรแกรม

8 การตรวจสอบการเลือกรายการใน List แบบ implicit
1. กำหนดเมธอด setCommandListener() ให้อ็อบเจกต์ ของคลาส List 2. ที่เมธอด commandAction() เขียนคำสั่งตรวจสอบค่า command โดยอ่านค่าจากเลือก เช่น if(c==list.getSelectedIndex()){ …. }

9 ตัวอย่าง สร้าง implicit list ประกอบด้วยรายการ 2 รายการ คือ New และ Open เมื่อผู้ใช้งานเลือกรายการให้แสดงหน้าต่าง Alert ดังภาพ

10 ตัวอย่าง Source Code Implicit List (1)

11 ตัวอย่าง Source Code Implicit List (2)

12 Exclusive List เป็น list ที่อนุญาตให้ผู้ใช้งาน เลือกได้เพียง
1 รายการ การแสดงผลบนหน้าจอ มีลักษณะเป็นกลุ่มของตัวเลือก สามารถเพิ่ม Command ลงใน exclusive list ได้ การเลือกรายการ สามารถตรวจสอบได้จากเมธอด getSelectedIndex()

13 ตัวอย่าง Exclusive List

14 ตัวอย่าง Exclusive List (2)

15 ผลการทำงาน เลือกชาย กด View

16 Multiple Choice List อนุญาตให้ผู้ใช้งานไม่เลือก หรือเลือกได้หลายรายการ
การแสดงผลหน้าจอมีลักษณะแบบ check boxes สามารถเพิ่ม Command ลงใน list ได้ การเลือกรายการ สามารถตรวจสอบได้จากเมธอด getSelectedFlags() เช่น boolean[] choice=new boolean[5]; list.getSelectedFlags();

17 ตัวอย่าง Multiple List (1)

18 ตัวอย่าง Multiple List (2)

19 ผลการทำงาน เลือกลอดช่อง และ ข้าวเหนียว

20 เอกสารอ้างอิง เก่ง J2ME ให้ครบสูตร โดย ทรงเกียรติ ภาวดี


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน High Level API : List

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google