งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน

2 คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ
ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ โรงเรียนแลมป์-เทค

3 หลักการและเหตุผล “การหารายได้ระหว่างเรียน” เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้รับประสบการณ์จริง มีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัวและยังทำให้เห็นคุณค่าของเงินอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงที่ “เน้นให้ทุกคนดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบครอบ” เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

4 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

5 เป้าหมาย ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ด้านคุณภาพ นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน

6 กิจกรรมที่ทำ จัดหาสถานประกอบการที่มีความประสงค์จ้างนักศึกษาเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน จัดส่งนักศึกษาที่มีความประสงค์หารายได้ระหว่างเรียนเพื่อทำงานในสถานประกอบการ

7 ขั้นตอนการดำเนินการ สรุปผลการดำเนินงาน ประชุมคณะกรรมการ จัดทำโครงการ
 ขั้นเตรียมการ ประชุมคณะกรรมการ จัดทำโครงการ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  ขั้นดำเนินการ แต่งตั้งคณะทำงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามโครงการ  ขั้นสรุปผล สรุปผลการดำเนินงาน

8 ตัววัดความสำเร็จของโครงการ
แบบประเมินจากสถานประกอบการ การสอบถาม

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้มีรายได้ระหว่างเรียน
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แบ่งเบาภาระของครอบครัว ทำให้ได้รับประสบการณ์จริงจากการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google