งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการน้ำ WATER MANAGEMENT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการน้ำ WATER MANAGEMENT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการน้ำ WATER MANAGEMENT

2 คุณสมบัติของน้ำ WATER CHARACTERISTIC

3 น้ำบริสุทธิ์ 2H2 + O2 2H2O

4 สิ่งเจือปนในน้ำ ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ

5 สิ่งเจือปนในน้ำ ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ สารหรือตะกอนแขวนลอย สาหร่าย
จุลินทรีย์ ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ

6 สิ่งเจือปนในน้ำ ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ แร่ธาตุละลายในน้ำ
เกลือ สารประกอบต่าง ๆ น้ำมัน ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ

7 สิ่งเจือปนในน้ำ ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ออกซิเจน (O2) คาร์บอนไดออกไซด์
(CO2)

8 ค่าคุณสมบัติต่าง ๆ ของน้ำ(Parameter)
น้ำใช้ (น้ำดี) น้ำทิ้ง (น้ำเสีย)

9 น้ำใช้ (น้ำดี) ปริมาณ จำนวน (ลิตร ลูกบาศก์เมตร มิลลิลิตร)
อัตราการไหล (ลบ.ม/วัน ลบ.ม/ชม ลิตร/นาที) ความเร็ว (เมตร/ชั่วโมง เมตร/นาที)

10 Alkalinity (mg/l as CaCO3: ppm as CaCO3)
อุณหภูมิ (oC) pH Alkalinity (mg/l as CaCO3: ppm as CaCO3) M-Alkalinity (Total Alkalinity): pH 4.5 กับเมทิลออเรนจ์ P-Alkalinity: pH 8.3 กับฟีนอลทาลีน 0 < > 14 กรดแก่ กรดอ่อน กลาง ด่างอ่อน ด่างแก่

11 (น้ำกระด้างชั่วคราว) Non-carbonate Hardness
Total Hardness (mg/l as CaCO3) Ca-Hardness Mg-Hardness Carbonate Hardness (น้ำกระด้างชั่วคราว) Non-carbonate Hardness (น้ำกระด้างถาวร)

12 ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ค่าความนำไฟฟ้า
ความขุ่น (Turbidity) NTU: Nephelometric Turbidity Unit สารหรือตะกอนแขวนลอย (Suspended Solid) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solid: TDS) mg/l ค่าความนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity: EC) s/cm

13 ปริมาณคลอไรด์ (Chloride) mg/l คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) mg/l
เหล็ก (Iron) mg/l Fe2+ ละลายน้ำได้ดี Fe3+ ละลายน้ำได้ไม่ดี ซิลิกา (Silica) mg/l

14 น้ำมัน (oil and Grease) mg/l
Free oil: เม็ดน้ำมันที่มีขนาดใหญ่กว่า 150 ไมครอน Dispersed oil: เม็ดน้ำมันที่อยู่กระจายในน้ำ มีขนาด ไมครอน Emulsion: น้ำมันผสมกับน้ำไม่แยกเป็นชั้น แต่ไม่ได้ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน มีขนาดเล็กว่า 50 ไมครอน Soluble oil: น้ำมันมีขนาดเล็กมากจนวัดไม่ได้ เสมือนว่าละลายอยู่ในน้ำเป็นเนื้อเดียวกัน

15 ก๊าซออกซิเจน (Oxygen: O2) mg/l
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide: CO2) mg/l ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen sulfide: H2S) mg/l

16 น้ำทิ้ง (น้ำเสีย) ปริมาณ จำนวน (ลิตร ลูกบาศก์เมตร มิลลิลิตร)
อัตราการไหล (ลบ.ม/วัน ลบ.ม/ชม ลิตร/นาที) Loading (กิโลกรัม/วัน)

17 ความเป็นกรดด่าง (pH) 5.5 – 9.0 ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด
(Total Dissolved Solid: TDS) มาตรฐาน น้อยกว่า 3,000 mg/l ค่าความนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity: EC) s/cm TDS = k * EC

18 ที่อุณหภูมิ 20 oC เวลา 5 วัน
สารแขวนลอย (Suspended Solid) มาตรฐาน น้อยกว่า 50 mg/l น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) มาตรฐาน น้อยกว่า 5 mg/l ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ที่อุณหภูมิ 20 oC เวลา 5 วัน มาตรฐาน น้อยกว่า 20 mg/l

19 ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand)
มาตรฐาน น้อยกว่า 120 mg/l ค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN) มาตรฐาน น้อยกว่า 100 mg/l โลหะหนัก

20 น้ำบาดาล ลึกมากกว่า 30 เมตร
แหล่งน้ำ น้ำผิวดิน - น้ำฝน - น้ำแม่น้ำ น้ำคลอง - น้ำประปา - น้ำบ่อ น้ำบาดาล ลึกมากกว่า 30 เมตร

21 บ่อพักน้ำ ปลอกนอก ชั้นน้ำบาดาล ท่อน้ำ ระดับน้ำ Drawn down level ท่อกรอง

22 น้ำประปา ข้อดี สะอาด SS TDS(EC) ต่ำ ค่าคลอไรด์ต่ำ pH เหมาะสม ข้อเสีย ราคาแพง บางช่วงอัตราการไหลต่ำ ค่าความกระด้าง 100 – 200 mg/l as CaCO3 มีคลอรีนอิสระ

23 น้ำบาดาล ข้อดี ราคาถูกกว่า ผลิต(สูบ)เองไม่ขาดตอน SS ต่ำ ข้อเสีย ค่าความกระด้างสูง ~300 mg/l as CaCO3 TDS(EC) สูง มีเหล็กปน ค่าคลอไรด์สูง รัฐบาลไม่ส่งเสริมเนื่องจากแผ่นดินทรุด และเมื่อขุดลึกอุณหภูมิมีสูง


ดาวน์โหลด ppt การจัดการน้ำ WATER MANAGEMENT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google