งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4.ข้อมูลระดับอัตราส่วน (Ratio scale)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4.ข้อมูลระดับอัตราส่วน (Ratio scale)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4.ข้อมูลระดับอัตราส่วน (Ratio scale)
เป็นการวัดระดับตัวแปรที่สูงที่สุด มีคุณสมบัติครอบคุลมระดับการวัดใน 3 ระดับ ที่ได้กล่าวไปแล้ว ข้อแตกต่างอยู่ที่ค่าตัวเลขที่ได้ เป็นค่าตัวเลขที่มีคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ทุกประการ สามารถ บวก ลบ คูณ หาร ได้ และค่าศูนย์เป็นศูนย์ที่แท้จริง คือ หมายถึงไม่มีเลย เช่น น้ำหนักเป็นศูนย์ถือว่าไม่มีน้ำหนักเลยเป็นข้อมูลที่มีระดับการวัดที่มีคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ ครบถ้วน 3 ประการคือ Magnitude Equal interval Absolute zero ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

2 ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
การวัดตัวแปรแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับธรรมชาติของตัวแปร และผู้วิจัยกำหนดตัวแปรที่จัดอยู่ในระดับการวัดในระดับต้นๆ ไม่สามารถเปลี่ยนให้วัดระดับสูงขึ้นได้ แต่ตัวแปรที่วัด ในระดับสูงสามารถปรับให้วัดในระดับต่ำลงได้ ดังนั้นในการสร้างเครื่องมือจะต้องคำนึงถึงชนิดของตัวแปรและระดับการวัดด้วย ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

3 ตัวอย่างระดับของการวัด
Scale Nominal หมายเลขของนักวิ่ง Ordinal ลำดับที่ของการเข้าเส้นชัย Interval ระดับความสามารถ (0-10) Ratio เวลาที่ใช้ (วินาที) Finish 7 8 3 Third place Second place First place Finish 8.2 9.1 9.6 15.2 14.1 13.4 ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

4 ของเครื่องมือประเมิน
ประเภท ของเครื่องมือประเมิน ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

5 ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
ประเภทของเครื่องมือการประเมินโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมินที่นิยมใช้กันทั่วไปมีดังนี้ แบบทดสอบ (Test) แบบสัมภาษณ์ (Interview form) แบบสังเกต (Observation form) แบบสอบถาม (Questionaire) ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา


ดาวน์โหลด ppt 4.ข้อมูลระดับอัตราส่วน (Ratio scale)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google