งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแปลงชนิดข้อมูลของตัวแปร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแปลงชนิดข้อมูลของตัวแปร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแปลงชนิดข้อมูลของตัวแปร
ง40208 การเขียนไดนามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 ทำไมต้องแปลงชนิดของข้อมูล
เพราะข้อมูลที่รับจากผู้ใช้จะเป็นข้อมูล String สามารถนำไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลได้

3 การแปลงเป็น String เป็นการแปลงข้อมูลชนิดอื่นๆให้เป็นข้อมูลแบบข้อความ (String) โดยใช้คำสั่ง method toString() โดยผลของการแปลงตัวแปรแบบ Boolean เป็น String จะได้ค่าเป็น “True” หรือ “False” แต่การแปลงตัวแปร Number เป็น String จะได้ค่าตัวเลขที่ไม่สามารถคำนวณได้

4 การใช้ method toString()
มีรูปแบบการใช้ดังนี้ variable.toString( base ); โดยที่ variable คือ ชื่อของตัวแปร base คือ ฐานที่ต้องการเปลี่ยน ถ้าไม่ระบุฐานก็ไม่ต้องใส่

5 ตัวอย่างการใช้ toString()
var start = true; var num = 25; document.write( start.toString() ); // ได้ผลลัพธ์เป็น “true” ซึ่งเป็น String document.write( num.toString() ); // ได้ผลลัพธ์เป็น “25” ซึ่งเป็น String

6 ตัวอย่างการใช้ toString() แปลงเป็นฐานอื่น
var num = 12; // ตัวแปร num เป็นเลขฐาน 10 document.write ( toString(2) ); // แปลงเป็นเลขฐาน 2 ได้ค่าเป็น 1100 document.write ( toString(8) ); // แปลงเป็นเลขฐาน 8 ได้ค่าเป็น 14 document.write ( toString(12) ); // แปลงเป็นเลขฐาน 16 ได้ค่าเป็น c

7 ตัวอย่างการใช้ toString() แปลงเป็นฐานสิบ
var hexNum = 0xAF; // ฐานสิบหกนำหน้าด้วย 0x var octNum = 0702; // ฐานแปดนำหน้าด้วย 0 document.write( hexNum.toString(10) ); // แปลงเป็นเลขฐาน 10 ได้ค่าเป็น 175 document.write( octNum.toString(10) ); // แปลงเป็นเลขฐาน 10 ได้ค่าเป็น 450

8 การแปลงเป็น Number method parseInt() ในกรณีที่ต้องการให้เป็นจำนวนเต็ม
parseFloat() เมื่อต้องการให้เป็นตัวเลขทศนิยม ค่าของตัวแปรที่ต้องการนำมาแปลงจะต้องเป็นตัวแปรแบบ String ซึ่งอยู่ในเครื่องหมาย “…”

9 การแปลงข้อมูลโดยใช้ parseInt()
จะได้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลชนิด number แบบจำนวนเต็ม การทำงานของ parseInt() จะเริ่มตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่ตัวแรกว่าเป็นตัวเลขหรือเปล่าถ้าไม่ใช่จะคืนค่าเป็น NaN (Not A Number) แต่ถ้าใช่จะตรวจสอบต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีค่าตัวแปรใดไม่ใช่ตัวเลขหรือหมดข้อมูล จากนั้นจะคืนค่าเฉพาะที่เป็นตัวเลขกลับมา

10 ตัวอย่างการใช้ parseInt()
var num1 = parseInt(“108”); // ได้ผลลัพธ์เป็น 108 var num1 = parseInt(“108.99”); // ได้ผลลัพธ์เป็น 108 var num1 = parseInt(“108, 109”);// ได้ผลลัพธ์เป็น 108 var num1 = parseInt(“0xB”); // ได้ผลลัพธ์เป็น 11 var num1 = parseInt(“ok”);// ได้ผลลัพธ์เป็น NaN

11 การใช้ parseInt() แปลงเป็นฐานสิบ
var num1 = parseInt(“111”,2); // ได้ผลลัพธ์เป็น 7 var num1 = parseInt(“111”,8); // ได้ผลลัพธ์เป็น 73 var num1 = parseInt(“111”,10); // ได้ผลลัพธ์เป็น 111 var num1 = parseInt(“AF”,16); // ได้ผลลัพธ์เป็น 175

12 การแปลงชนิดข้อมูลโดยใช้ parseFloat()
จะได้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลเป็นชนิด Number ที่มีข้อมูลเป็นเลขจำนวนจริง (Floating) โดยมีการทำงานเหมือนกับ parseInt() แต่จะคืนค่าเป็นทศนิยม

13 ตัวอย่างการใช้ parseFloat()
var num1 = parseFloat(“010”); // ได้ผลลัพธ์เป็น 10 var num1 = parseFloat(“10.99”);// ได้ผลลัพธ์เป็น 10.99 var num1 = parseFloat(“10.9.5”);// ได้ผลลัพธ์เป็น 10.9 var num1 = parseFloat(“10AM”);// ได้ผลลัพธ์เป็น 10 var num1 = parseFloat(“0xB”); // ได้ผลลัพธ์เป็น NaN var num1 = parseFloat(“ok”); // ได้ผลลัพธ์เป็น NaN

14 การแปลงแบบ Casting เป็นการแปลงแบบบังคับ
สามารถแปลงได้ 3 ชนิดคือ Boolean, String และ Number มีรูปแบบดังนี้ Type(value) โดย Type หมายถึง ชนิดของตัวแปรที่ต้องการ value หมายถึง ค่าที่ต้องการแปลง

15 ตัวอย่างการแปลงแบบ boolean
var b1 = Boolean (“”); // ได้ผลลัพธ์เป็นค่า false เนื่องจาก String เป็นค่าว่าง var b1 = Boolean (“Hello”); // ได้ผลลัพธ์เป็นค่า true เนื่องจาก String เป็นค่าว่าง var b1 = Boolean (10); // ได้ผลลัพธ์เป็นค่า true เนื่องจาก Number ไม่เป็น 0 var b1 = Boolean (null); // ได้ผลลัพธ์เป็นค่า false เนื่องจาก null เป็นค่าว่าง var b1 = Boolean (0); // ได้ผลลัพธ์เป็นค่า false เนื่องจาก Number เป็น 0

16 ตัวอย่างการแปลงแบบ Number
var N1 = Number(false); // ได้ผลลัพธ์เป็น 0 var N1 = Number(true); // ได้ผลลัพธ์เป็น 1 var N1 = Number(undefined); // ได้ผลลัพธ์เป็น NaN var N1 = Number(null); // ได้ผลลัพธ์เป็น 0 var N1 = Number(“1.2.3”); // ได้ผลลัพธ์เป็น NaN var N1 = Number(“1.2”); // ได้ผลลัพธ์เป็น 1.2 var N1 = Number(“13”); // ได้ผลลัพธ์เป็น 13

17 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมแปลงชนิดข้อมูล
<html> <head><title>การแปลงชนิดข้อมูล</title>></head> <body> <script language=JavaScript> // รับข้อมูลากผู้ใช้ในรูปแบบของ String var string1 = prompt(“กรุณาป้อนตัวเลขตัวที่ 1”, “0”); var string2 = prompt(“กรุณาป้อนตัวเลขตัวที่ 2”, “0”); // แปลงตัวเลขจาก String เป็น Integer var num1 = parseInt( string1 ); var num2 = parseInt( string2 ); result = num1 * num2; document.write(num1 + “*” + num2 + “=” + result); </script> </body> </html>


ดาวน์โหลด ppt การแปลงชนิดข้อมูลของตัวแปร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google