งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการสอน การรวบรวมใบความรู้เป็นรูปเล่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการสอน การรวบรวมใบความรู้เป็นรูปเล่ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการสอน การรวบรวมใบความรู้เป็นรูปเล่ม
มีเนื้อหาถูกต้องเหมาะสมกับผู้เรียน มีภาพประกอบตามสมควร มีการแบ่งบทตามหัวข้อให้สอดคล้องกับแผนการสอน มีการอ้างอิงแต่ละบท

2 องค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอน
ส่วนประกอบตอนต้น - ปกนอก ปกใน ใบรองปก คำนำ สารบัญ ส่วนเนื้อเรื่อง - จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อเรื่อง และ กิจกรรมใน บทเรียน (แบบฝึกหัด ใบงาน แบบทดสอบ คำถาม) การอ้างอิงเอกสารท้ายบททุกบท ส่วนประกอบตอนท้าย - บรรณานุกรม ภาคผนวก

3 เกณฑ์ประเมินเอกสารประกอบการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2547)
ข้อมูลพื้นฐาน ประเภทของสื่อ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ และปีพิมพ์ แบบประเมินผลขั้นต้น สอดคล้องตามหลักสูตรการเรียนการสอน ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ มีรายละเอียดหรือคู่มือการใช้ ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีเนื้อหาตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียงลำดับเนื้อหาเป็นไปตามลำดับ มีรูปแบบถูกต้องตามหลักการ

4 เกณฑ์ประเมินเอกสารประกอบการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2547)
ด้านเทคนิคการผลิต ภาพ (ถ้ามี) รูปแบบการนำเสนอ การออกแบบ (กราฟิก) เช่น ตัวอักษร การใช้สี รูปเล่ม เป็นต้น สรุปข้อคิดเห็นและผลการพิจารณา ด้านเนื้อหา เทคนิคการผลิตและอื่นๆ

5 เกณฑ์ประเมินผลสื่อการเรียนการสอน
พอใช้ ดี ดีมาก เนื้อหา ถูกต้องและทันสมัย ถูกต้อง ลึกซึ้งทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง ลึกซึ้งทันสมัย ครบถ้วน และอ้างอิงได้เนื้อหาคำบรรยายแสดงถึงการค้นคว้าที่ลึกซื้ง การนำเสนอ สื่อความหมายชัดเจน สื่อความหมายชัดเจนดีมาก สื่อความหมายชัดเจนดีมาก มีความยาวของการนำเสนอเนื้อหาเหมาะสม ครบถ้วน มีเทคนิคการนำเสนอที่แสดงถึงความคิดริเริ่มทำให้มีคุณภาพ การเรียงลำดับ มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันดีมาก มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน มีกิจกรรมหลากหลาย เหมาะสม ทำให้เกิดความเร้าใจและกระตุ้นให้ชวนติดตาม การออกแบบ สะดวกง่ายในการนำไปใช้ สะดวกง่ายในการนำไปใช้ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในสาระได้อย่างลึกซึ้ง สะดวกง่ายในการนำไปใช้ได้ดีมาก ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในสาระได้อย่างลึกซึ้ง มีความคิดริเริ่มทำให้มีคุณค่าในการใช้เป้นต้นแบบได้

6 หลักการสอน (แม่ชีดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์, ๒๕๔๙)
หลักการสอน (แม่ชีดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์, ๒๕๔๙) ไม้ล้มลุก – สอนให้รู้ที่มาที่ไป บอกหนทางเพิ่มความแกร่งของศาสตร์ บอกขั้นตอนสำคัญของศาสตร์ บอกรสนิยมของ ความเป็นศาสตร์ พืชสวนครัว – ปรับสภาพกายและนิสัยของผู้เรียน บันทึกการสอนเป็นระบบ ไม้ประดับ – กติกา เป็นกันเอง มีสาระ ลีลาการสอนต้องเป็นพลวัตร ไม้เนื้อแก่น – ศีล สมาธิ ปัญญา

7

8 ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด
หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด สาระสำคัญ เอกสารอ้างอิง จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม เนื้อหาสาระ บทสรุป


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการสอน การรวบรวมใบความรู้เป็นรูปเล่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google