งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
การทะเบียนทั่วไป โดย นายประชิต เจริญฉ่ำ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนทั่วไป ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax 1

2 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ ความสำคัญของทะเบียนครอบครัว  เป็นนิติกรรม ป.พ.พ. มาตรา 149 “นิติกรรม หมายความว่า การใด ๆ อันทำลง โดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งตรงต่อการผูกนิติ สัมพันธ์ ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ” ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

3 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ ความสำคัญของงานทะเบียนครอบครัว  ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณี - โมฆะ - โมฆียะ - ถูกเพิกถอน - ไม่สมบูรณ์ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

4 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ การทำให้ถูกต้อง  ต้องศึกษาหาความรู้ & ต้องอ่าน - ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541 - กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน พ.ร.บ.จดทะเบียน ครอบครัว 2478 - พ.ร.บ. จดทะเบียนครอบครัว 2478 - พ.ร.บ. การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 2522 - พ.ร.บ. ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย 2481 - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

5 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ การทำให้ถูกต้อง  นายทะเบียน 1.พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว 2478 มาตรา 3 “นายทะเบียน” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้งขึ้น ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

6 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ การทำให้ถูกต้อง  นายทะเบียน 2.กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2499) ข้อ 2 (1) ให้ ผอ.กองทะเบียน เป็นนายทะเบียนกลาง (2) ให้ นอ. เป็นนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนอำเภอ (3) ให้ ป.หน.กิ่ง อ. เป็นนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียน กิ่ง อ. (4) ในกรณีนายทะเบียนไม่อาจไปจดทะเบียนนอกสำนักทะเบียน ได้ให้ปลัดอำเภอเป็นนายทะเบียนไปจดทะเบียนได้ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

7 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ ความถูกต้อง  ผู้มีส่วนได้เสีย - ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ 5 1. คู่กรณีที่มีนิติสัมพันธ์กันในทะเบียนครอบครัว 2. คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรมของบุคคลตาม 1 3. ผู้ซึ่งนายทะเบียนเห็นว่ามีหรืออาจมีประโยชน์ส่วนได้เสียเกี่ยวกับ ทะเบียนครอบครัวนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

8 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ ความถูกต้อง  การร้องขอจดทะเบียนครอบครัว ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ ,7, ผู้ร้องจะร้องขอต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ นายทะเบียนต้องรับจดทะเบียนให้ กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ ให้แจ้งผู้ร้องทราบพร้อมเหตุผล กรณีผู้ร้องเป็นบุคคลต่างด้าว ให้นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ร้องเป็นใครและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กม. กำหนดไว้หรือไม่ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

9 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ ความถูกต้อง ความหมาย “การจดทะเบียน” หมายความว่า การจดข้อความลงในทะเบียน เพื่อความสมบูรณ์ตามกฎหมาย “การบันทึก” หมายความว่า การจดข้อความลงในทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานในการพิสูจน์ พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478 มาตรา 3 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

10 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ ความถูกต้อง พยาน  พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ ม บุคคลที่เป็นพยานไม่ได้ บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็น ผู้เสมือนไร้ความสามารถ บุคคลที่หูหนวก หรือเป็นใบ้ หรือจักษุบอดทั้งสองข้าง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

11 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ ความถูกต้อง การจดทะเบียน 1.ผู้ร้องต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญในทะเบียนต่อหน้า นายทะเบียนและต่อหน้าพยานสองคนซึ่งต้องลงลายมือชื่อไว้ในทะเบียนในขณะนั้นด้วย ให้นายทะเบียนลงวัน เดือน ปี และลายมือชื่อนายทะเบียนไว้เป็นสำคัญ (พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ มาตรา 6,7) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

12 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ ความถูกต้อง การลงลายมือชื่อ 1. กรณีผู้ร้อง หรือผู้ให้ความยินยอม หรือพยาน ไม่อาจ ลงลายมือชื่อได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อก็ได้ กรณีไม่สามารถกระทำได้โดยวิธีใดเลย ให้นายทะเบียนบันทึก เหตุขัดข้องไว้ในช่องลายมือชื่อนั้น กรณีลงลายมือชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ระบุชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล เป็นภาษาไทยกำกับไว้ด้วย (ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ 9,10) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

13 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ การจดทะเบียนตามคำสั่งศาล 1.นายทะเบียนไม่ยอมรับจดทะเบียนสมรส ผู้มีส่วนได้เสียจะยื่นคำ ร้องต่อศาลก็ได้ (พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว มาตรา 15) นายทะเบียนไม่ยอมรับจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ผู้ร้องขอจด ทะเบียนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จะยื่นคำร้องต่อศาลก็ได้ (พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว มาตรา 22) กรณีเด็กหรือมารดาเด็กคัดค้าน หรือไม่ให้ความยินยอม หรือไม่ อาจให้ความยินยอมได้ การจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมีคำ พิพากษาของศาล (ป.พ.พ. มาตรา 1548) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

14 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ การบันทึกเพิ่มเติม 1. คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือทั้งสองฝ่าย 2. ร้องขอบันทึกเพิ่มเติม หรือแก้ไขรายการต่าง ๆ ในทะเบียนที่ได้ ลงรายการไว้แล้ว 3.ให้บันทึกเพิ่มเติมในช่องบันทึก ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้ร้อง เรื่องที่ขอให้บันทึก และเอกสารหลักฐาน และให้ผู้ร้องและ นายทะเบียนลงลายมือชื่อกำกับไว้โดยไม่ต้องแก้ไขรายการเดิม ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

15 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ ความถูกต้อง 4. ห้ามมิให้บันทึกเพิ่มเติมที่อาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณีฝ่าย ใดฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล 5. นายทะเบียนต้องบันทึกให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับศาล เลขที่คดี วัน เดือน ปีที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง และ สาระสำคัญของคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น แล้วลงลายมือชื่อ กำกับไว้ (ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ ข้อ 38,41) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

16 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ ความถูกต้อง  การกำหนดเลขและการจัดเก็บ ให้นายทะเบียนกำหนดเลขทะเบียนของทะเบียนครอบครัว แต่ละประเภทเป็นสองตอน ตอนหน้าเป็นเลขลำดับที่ซึ่งได้รับจดทะเบียนในปีหนึ่ง ๆ เมื่อขึ้นปีใหม่ให้ขึ้นหนึ่งใหม่ ส่วน ตอนหลัง เป็นเลขลำดับที่ซึ่งสำนักทะเบียนอำเภอได้รับ จดทะเบียนหรือบันทึกไว้ทั้งหมด ให้นายทะเบียนเก็บรักษาทะเบียนไว้เป็นหลักฐานตลอดไป โดยแยกเก็บแต่ละประเภททะเบียนเรียงลำดับตามเลขที่ทะเบียน (พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว 2541 ข้อ 12,42) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

17 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ การสมรสของคนต่างด้าว 1. ให้นายอำเภอปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียน 2. กรณีไม่อยู่ให้ ทำคำสั่งมอบหมาย มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน (นส.มท.ดม.ที่ มท 0402/ว 14 ลว. 3 ธ.ค.30) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

18 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ การทุจริตทะเบียนครอบครัว 1. มีผู้สวมตัวมาจดทะเบียนสมรส, รับบุตรบุญธรรม 2. คนต่างด้าวใช้เอกสารรับรองปลอม 3. จ้างคนไทยจดทะเบียนสมรส 4. จดทะเบียนสมรสโดยมิได้ยินยอมเป็นสามีภริยากัน (ป.พ.พ. ม.1458,ฎ.1127/2536 , ฎ 1067/2545) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

19 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ การสมรสในต่างประเทศ 1. ทำตามกฎหมายไทย 2. ทำตามกฎหมายแห่งประเทศนั้น (ป.พ.พ.ม.1459, พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันฯ ม.20) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

20 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ การให้ความยินยอมสมรส 1. ลงลายมือชื่อขณะจดทะเบียน 2. ทำเป็นหนังสือระบุให้ชัดเจน 3. ด้วยวาจา 4. ความยินยอมนั้น ให้แล้วถอนไม่ได้ (ป.พ.พ. ม. 1455) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

21 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ การสมรสที่ไม่ถูกต้อง 1. การสมรสที่เป็นโมฆะ (วิกลจริต ซ้อน ญาติสืบสายโลหิต ไม่ยินยอมเป็นสามีภริยากัน) 2. การสมรสที่เป็นโมฆียะ (อายุไม่ครบ 17 ปี สำคัญผิด กลฉ้อฉล ข่มขู่ ไม่ได้รับความยินยอม) - เมื่อรับจดทะเบียนแล้วยกเลิกไม่ได้ – (หนังสือกรมมหาดไทย ที่ 92/2484 ลว. 30 ก.ค.84) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

22 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ ความถูกต้อง การสิ้นสุดการสมรส 1. ความตาย การหย่า - หย่าโดยความยินยอม - หย่าโดยคำพิพากษาศาล 3. ศาลพิพากษาให้เพิกถอน (กรณีโมฆียะ) (ป.พ.พ. ม. 1501,1514,1516) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมก ารปกครอง โทร fax

23 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ ศาลพิพากษาให้การสมรสเป็นโมฆะ ถือเป็นการสิ้นสุดการสมรสหรือไม่ การสมรสที่เป็นโมฆะ ได้แก่ ม วิกลจริต ม สืบสายโลหิต ม สมรสซ้อน ม ไม่ได้ยินยอมเป็นสามีภริยา โมฆะเหมือนไม่มีการสมรสเกิดขึ้น ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางทรัพย์สิน หากสุจริตเรียกค่าทดแทนและค่าเสียหายได้ จึงไม่ใช่เป็นการสิ้นสุดการสมรส เพราะเหมือนไม่มีการสมรส ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

24 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ การหย่าโดยความยินยอม (ม.1514) ต้องทำเป็นหนังสือและมีพยานลงลายมือชื่อ อย่างน้อยสองคน ฏ. 592/2538 หนังสือสัญญาหย่ามีพยานลง ลายมือชื่อเพียงคนเดียวจึงไม่สมบูรณ์ โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยให้หย่าขาดไม่ได้ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

25 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย (ม.1547) บิดามารดาได้รสรสกันในภายหลัง บิดาจดทะเบียนว่าเป็นบุตร ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

26 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ การจดทะเบียนเด็กเป็นบุตร (ม.1548) 1. บิดายื่นคำร้องขอ 2. ต้องได้รับความยินยอมของเด็กและมารดาเด็ก 3. ยื่นคำร้องขอต่อศาล กรณีเด็กมารดาเด็กคัดค้าน/ไม่ ยินยอม/ไม่อาจให้ความยินยอมได้ 4. นำคำพิพากษาไปยื่นขอจดทะเบียน ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

27 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร (ม. 1555,1556) บุตร หรือผู้สืบสันดาน หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ฟ้อง เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายทันที โดยไม่ต้องจดทะเบียน ม.20 พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว บัญญัติให้ผู้มีส่วนได้ เสียนำมาบันทึกในทะเบียนก็ได้ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

28 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ บุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการรับเด็ก เป็นบุตรบุญธรรมก่อน (ป.พ.พ. ม.1598/27) กรณีมีพฤติการณ์พิเศษ ให้ขยายเวลาการจดทะเบียนออกไป อีก 3 เดือน (พ.ร.บ.รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ม.29) การเลิกรับบุตรบุญธรรมที่ยังเป็นเด็กต้องเข้าสู่กระบวนการ ให้คำปรึกษาเยียวยาก่อน (พ.ร.บ.รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ม. 31/1) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

29 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ บุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรมตาย การเป็นบุตรบุญธรรมสิ้นสุดหรือไม่ (ฎ. 1397/2511, ฎ. 349/2540) นาย ก.อายุ 22 ปี เป็นบุตรบุญธรรมของนาย ข,ค,และ ง พร้อมกันได้หรือไม่ (ม.1598/27) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

30 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ พินัยกรรม (ม. 1646,1643,1650)  เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว  สมบูรณ์เมื่อได้ทำถูกต้องตามกฎหมาย  มีผลใช้บังคับเมื่อผู้ทำพินัยกรรมตายแล้ว  เป็นการแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินหรือในการต่าง ๆ  ทำพินัยกรรมกำหนดให้ผู้อื่นรับผิดแต่เฉพาะหนี้สินโดยลำพังไม่ได้ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

31 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ พินัยกรรม (ม. 1646)  ข้อความที่จดลงในพินัยกรรมไม่มีกำหนดไว้  เป็นทรัพย์สินหรือในการต่าง ๆ คือ มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิจะได้ -ในการต่าง ๆ เช่น การจัดการศพ ตั้งผู้ปกครองทรัพย์ ตั้งผู้จัดการมรดก ตัดมิให้รับมรดก อุทิศศพหรืออวัยวะต่าง ๆ เป็นต้น  ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

32 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ พินัยกรรม การเพิกถอนพินัยกรรม โดยพินัยกรรม (ม. 1694) โดยการทำลายหรือขีดฆ่าพินัยกรรม (ม. 1695) โดยการโอนหรือทำลายทรัพย์สินนั้น (ม. 1696) (ฎ. 6135/2534 – ผู้ทำพินัยกรรมอาจเพิกถอนพินัยกรรม โดยทำลายหรือขีดฆ่าเสียด้วยความตั้งใจ หมายความว่า ต้องเพิกถอนด้วยการฉีก ทำลาย หรือทำให้หมดสิ้นไปจนใช้การไม่ได้ หรือขีดฆ่าลงบน พินัยกรรมนั้นเพื่อให้เห็นว่าผู้ทำพินัยกรรมไม่มีเจตนาจะให้มีผลเป็นพินัยกรรมต่อไป ดังนั้นเพียงแต่ บันทึกในทะเบียนพินัยกรรมของที่ว่าการอำเภอว่าขอถอนพินัยกรรมและบันทึกในใบรับพินัยกรรมว่า ขอถอน 14 มี.ค.20 ยังไม่ถือว่าผู้ทำพินัยกรรมมีเจตนาทำลายพินัยกรรม พินัยกรรมจึงยังมีผลสมบูรณ์) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

33 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ การใช้ชื่อสกุลของผู้สืบสายราชตระกูล ใช้สร้อย ณ อยุธยา ต่อท้ายชื่อสกุล เฉพาะผู้ที่สืบสายราชตระกูล (บุตรบุญธรรม,ภรรยา) นับได้แต่ฝ่ายชาย ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

34 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ การใช้ชื่อสกุลของคู่สมรส มีสิทธิใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตนก็ได้ จะตกลงกันในขณะจดทะเบียนสมรสหรือในระหว่างที่เป็น สามีภริยาก็ได้ คู่สมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงในภายหลังก็ได้ (พ.ร.บ. ชื่อบุคคล ม. 12) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

35 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ การใช้ชื่อสกุลของบุตร (ม.1561) บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของบิดา กรณีบิดาไม่ปรากฏบุตรก็ย่อมมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของมารดา ฎ.1283/2522 เมื่อบิดาและมารดายินยอมพร้อมใจกันให้บุตรใช้ชื่อสกุล ของมารดา จึงไม่ต้องห้ามตาม ป.พ.พ.ม.1561 การแก้ไขเป็นไปตาม นส.มท. ที่ มท 0402/ว 1303 ลว. 29 พ.ย. 27 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

36 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ การใช้ชื่อสกุลของบุตรบุญธรรม (ม.1598/28) บุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะอย่างเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมาย การใช้ชื่อสกุลพระราชทาน ต้องขอพระบรมราชานุญาต ใช้ ณ อยุธยา ไม่ได้ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

37 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ คำนำหน้านาม กรณีเด็ก อายุตั้งแต่ 15 ปีลงมา เด็กผู้ชาย ให้ใช้คำว่า “เด็กชาย” เด็กผู้หญิง ให้ใช้คำว่า “เด็กหญิง” กรณีชาย ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ให้ใช้คำว่า “นาย” (ประกาศพระราชบัญญัติให้ใช้คำนำหน้าชื่อชนต่าง ๆ,พ.ร.ฎ.ว่าด้วยคำนำนามเด็ก 2464) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

38 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ คำนำหน้านาม กรณีหญิง มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ยังไม่สมรส ให้ใช้คำว่า “นางสาว” สมรสแล้ว ให้ใช้คำว่า “นาง” หรือ “นางสาว” ตามสมัครใจ สิ้นสุดการสมรส ให้ใช้คำว่า “นาง” หรือ “นางสาว” ตามสมัครใจ (พ.ร.บ. คำนำหน้านามหญิง 2551 ม. 4,5,6) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

39 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ คำนำหน้านาม กรณีสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า มีสามีแล้วให้ใช้คำว่า “คุณหญิง” หรือ “ท่านผู้หญิง” ตามบรรดาศักดิ์สามี เป็นนางกำนัลหรือพนักงาน ให้ใช้คำว่า “คุณ” ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

40 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ คำนำหน้านาม สตรีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ขึ้นไป ให้ใช้คำว่า “ท่านผู้หญิง” สตรีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า ตติยจุลจอมเกล้าและจตุตถจุลจอมเกล้า ให้ใช้คำว่า “คุณหญิง” สตรีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นจตุตถ จุลจอมเกล้าขึ้นไปและยังไม่มีสามี ให้ใช้คำว่า “คุณ” (พ.ร.ฎ. ให้ใช้คำนำนามสตรี 2460,2464 และ นส.ปค. ที่ มท /ว ลว. 25 ส.ค. 53) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

41 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ คำนำหน้านาม กรณีผู้ที่มียศ ยศข้าราชการทหาร ตำรวจ สามารถใช้ยศที่ได้รับแต่งตั้งหรือได้รับ พระราชทานเป็นคำนำหน้านามได้ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0313/ว 542 ลว. 10 มิถุนายน 19) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

42 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ คำนำหน้านาม กรณีพระภิกษุ สามเณร ดำเนินการได้เฉพาะในทะเบียนบ้าน (ทร.14 ของวัดเท่านั้น) สามเณร ให้ใช้คำว่า “สามเณร” ตามด้วยชื่อตัวและชื่อสกุล พระภิกษุที่ไม่มีสมณศักดิ์ให้ใช้คำว่า “พระ” ตามด้วยชื่อตัว ชื่อสกุล พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ ให้ใช้สมณศักดิ์นำหน้า แล้ววงเล็บชื่อตัว ชื่อสกุล ต่อท้าย พระภิกษุที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป ให้ใช้คำว่า “พระมหา” ตามด้วย ชื่อตัว ชื่อสกุล (นส.ปค.ที่ มท /ว 1500 ลว. 20 ส.ค.46,นส.ปค.ที่ มท /ว ลว. 3 พ.ย.52) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

43 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ อื่น ๆ ตำแหน่งทางวิชาการ/บริหาร เช่น ศาสตราจารย์, ด็อกเตอร์, ผู้อำนวยการ,นายอำเภอ, พราหมณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของต่างประเทศ เช่น ดาโต๊ะ +++ ไม่สามารถใช้เป็นคำนำหน้านามได้ +++ (นส.ปค.ที่ มท /ว 1154 ลว.23 พ.ค.40,นส.สนท.กลาง ที่ มท /80 ลว.28 ก.พ.50,นส.ปค.ที่ มท /18158 ลว.1 ต.ค.52) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

44 ขอบคุณครับ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax


ดาวน์โหลด ppt สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google