งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Part II - พลังงานจากสารอาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Part II - พลังงานจากสารอาหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Part II - พลังงานจากสารอาหาร
อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์

2 Food = 1. เนื้อสัตว์ ไข่ นม และถั่วเมล็ดแห้ง
2. ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน 3. ผักต่าง ๆ 4. ผลไม้ต่าง ๆ 5. น้ำมัน และไขมันจากพืชและสัตว์ Food =

3 Nutrient > Food

4 Nutrient = 1. Carbohydrates 2. Proteins 3. Fats Provide Energy
4. Dietary Minerals 5. Vitamins 6. Water Provide Energy Nutrient = Support Metabolism

5 Nutrient

6 Food Nutrient

7 Food Nutrient Metabolism

8 Energy, Cell Macromolecules
Food Nutrient Energy, Cell Macromolecules Metabolism

9 Energy-poor end product
CO2, H2O, NH3 Energy-poor end product Oxidation Chemical Energy Amphibolic Pathway Small Molecules Reduction Cell Macromolecules Carbohydrate, Lipid, Protein, Nucleic acid Metabolism

10 ส่วนประกอบทางเคมีในร่างกายมนุษย์

11 Nutrient Provide Energy Support Metabolism

12 Nutrient Provide Energy Support Metabolism 1. Carbohydrates
2. Proteins 3. Fats

13 Nutrient Provide Energy Support Metabolism 1. Carbohydrates
2. Proteins 3. Fats 1. Dietary Mineral 2. Vitamins 3. Water 4. Essential Fatty Acid 5. Essential Amino Acid

14 พลังงานที่ร่างกายผลิตใช้ในกิจกรรม 3 ประเภท
1. Basal Metabolic Rate (BMR) 50-70% 2. Specific Dynamic Action (SDA)/Thermic Effect of Food (TEF) 5-10% 3. Physical Activity

15 หน่วยวัดพลังงาน 1. Calories (Cal) 2. Joule (J) 1 Kcal = 4.18 KJ

16 การให้พลังงานของสารอาหาร
Carbohydrate 1 gm = 4 kcal Protein 1 gm = 4 kcal Lipid 1 gm = 9 kcal

17 ความต้องการพลังงานของร่างกาย
= ระดับของพลังงานจากสารอาหารที่ควรได้รับเพื่อให้ร่างกายทำหน้าที่ได้โดยสมบูรณ์

18 Recommended Dietary Allowances ; RDA
Criteria : Age, Sex Body size, Body Composition Physical Activity Behavior Consumption Thai RDA ปี 2546

19 Useful Diagnostic Applications Prescriptive Applications

20 Useful Diagnostic Applications Prescriptive Applications My Pyramid
My Plate ธงโภชนาการ

21

22

23

24

25 เกณฑ์น้ำหนัก ควรหนักเท่าใด ดูจากค่า ดัชนีมวลกาย

26 ดัชนีมวลกาย = น้ำหนัก ( กิโลกรัม ) ส่วนสูง ( เมตร )2
ดัชนีมวลกาย = น้ำหนัก ( กิโลกรัม ) ส่วนสูง ( เมตร )2

27 ดัชนีมวลกาย น้อยกว่า > ผอม > กำลังดี > น้ำหนักเกิน มากกว่า > อ้วน

28 ดัชนีมวลกาย = × =

29 ดัชนีมวลกาย =

30 ร่างกายต้องการพลังงานเท่าใด

31 อ้วน/ผอม เกิดจากการไม่สมดุลของพลังงาน
พลังงานที่ใช้ พลังงานที่ได้รับ

32 พลังงานที่ร่างกายควรได้รับ
ทำงานเบา/ทำกิจกรรมเบา (ใช้แรง <200 kcal) กิโลแคลอรี่/น้ำหนักตัว 1 กก. ทำงานหนักปานกลาง/ทำกิจกรรมหนักปานกลาง (ใช้ ) กิโลแคลอรี่/น้ำหนักตัว 1 กก. ทำงานหนักมาก/ทำกิจกรรมหนักมาก (ใช้ >350) กิโลแคลอรี่/น้ำหนักตัว 1 กก.

33 ความต้องการสารอาหาร ความต้องการสารอาหาร
โปรตีน % ของพลังงาน ไขมัน % ของพลังงาน คาร์โบไฮเดรต 55 % ของพลังงาน

34 ตัวอย่างพลังงานที่ร่างกายควรได้รับ สำหรับผู้มีน้ำหนักตัว 50 กิโลกรัม
ตัวอย่างพลังงานที่ร่างกายควรได้รับ สำหรับผู้มีน้ำหนักตัว 50 กิโลกรัม ทำงานเบา ต้องการพลังงาน 50*25 = กิโลแคลอรี่ ทำงานหนัก ต้องการพลังงาน 50*35 = กิโลแคลอรี่

35 เกิดอะไรขึ้นกับพลังงานส่วนเกิน
พลังงานส่วนเกิน = = กิโลแคลอรี่/วัน = กิโลแคลอรี่/สัปดาห์ ผล น้ำหนักเพิ่ม 0.5 กิโลกรัม / สัปดาห์ = 2 กิโลกรัม / เดือน

36 Quiz test เขียนชื่อนักศึกษา รหัส คำนวณ BMI และแปลผลของตนเอง
คำนวณปริมาณ Calories ที่ตนเองควรจะได้รับว่าอยู่ในระดับใดถึงระดับใดในแต่ละวัน (โดยใช้การทำงานเบา)

37 แบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน ส่งรายชื่อกลุ่ม กลับไปประชุมคัดเลือกหัวข้อสำรวจปัญหาและจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาในชุมชน


ดาวน์โหลด ppt Part II - พลังงานจากสารอาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google