งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2555

2 รพ./สถานบริการ สธ. (Setting Approach) การสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนฯ
โครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โลกร้อน (สถานการณ์) รพ./สถานบริการ สธ. (Setting Approach) การสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนฯ (Technology)

3 ลดการเกิด Gas เรือนกระจก
Global Warming Gas เรือนกระจก ( CO2 : CH4 = 20: 1 ) ลดการเกิด Gas เรือนกระจก CH4 พลังงานทดแทน ของเสีย ใช้ประโยชน์

4 แนวคิดการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนฯ
น้ำเสีย การใช้ประโยชน์จากน้ำเสีย อุจจาระ พลังงาน- ปุ๋ย ปัสสาวะ ปุ๋ย ของเสีย ขยะเปียก พลังงาน-ปุ๋ย Sanitation Technology ขยะแห้ง การกลับมาใช้ใหม่ มูลสัตว์ พลังงาน- ปุ๋ย ขยะอันตราย กำจัดอย่างถูกวิธี

5 วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุขดำเนินงานลดโลกร้อน ภายใต้ GREEN & CLEAN 2 เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างการดำเนินการลดโลกร้อน 3 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรในเรื่องโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

6 พื้นที่เป้าหมาย สถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล

7 โรงพยาบาล/สถานีอนามัย
เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระจายอยู่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้รับความเชื่อถือจากคนในชุมชน

8 เป้าหมายกิจกรรม(Green)
garbage การจัดการมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูล

9

10 rest room การจัดการส้วมให้ได้มาตรฐาน HAS

11 energy ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน

12 environment การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและช่วยลดโลกร้อน

13 Nutrition การรณรงค์อาหารปลอดสารพิษ รณรงค์ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง

14 C L A E N Communication การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจ
Leader สร้างบทบาทนำ เพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินงาน Effectiveness ให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ Activity สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกอย่างมีส่วนร่วม Networking ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน กลยุทธ์หลัก Clean C L A E N

15 C : Communication

16 L : Leadership

17 E : Effectiveness

18 A : Activities

19 N : Networking

20 โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน
GREEN กิจกรรมสร้างจิตสำนึก เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยใช้ CF - Zero Waste - Zero Emission - Zero Carbon เริ่ม พัฒนา วิสัยทัศน์

21 โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน
ปชช ร่วมลดโลกร้อน GREEN CLEAN HOSPITAL SuSan Strategy Setting ชุมชน อสม & Network ทำอะไร ทำอย่างไร ทำที่ไหน การขยายผล ต้นแบบเพื่อการขับเคลื่อน

22 โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน
เพื่อให้ภาคสาธารณสุข ตระหนักถึงปัญหา และ ร่วมมือในการลด GHG (green house gas) ส่งเสริมให้ภาค สธ. แสดงจิตสาธารณะ ในการร่วมลดโลกร้อนด้วยการลดการปลดปล่อย GHG เน้นกิจกรรมการพัฒนาการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกับกิจกรรมอื่นๆ (ตามกิจกรรม GREEN) เป็นเครื่องมือในการลด GHG หาปริมาณ Carbon Footprint เพื่อใช้เป็นดัชนีชีวัดความสำเร็จและเป็นเครื่องมือการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

23 เป้าหมายความสำเร็จ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 โรงพยาบาล อำเภอละ 1 แห่ง
สถานีอนามัย เข้าร่วมโครงการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกแห่งเข้าร่วมโครงการ รพ.ลดโลกร้อนต้นแบบ จังหวัดละ 1 แห่ง โรงพยาบาล 84 แห่ง สถานีอนามัย 84 แห่ง เข้าร่วมโครงการ

24 เป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2555 โรงพยาบาลลดโลกร้อนต้นแบบ
เข้าร่วมโครงการฯ และดำเนินกิจกรรมครบ “GREEN” โรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกแห่ง จำนวน 835 แห่ง รพ.สต. หรือ PCU หรือ สอ. ร้อยละ 35 จำนวน 3,419 แห่ง โรงพยาบาลลดโลกร้อนต้นแบบ จังหวัดละ 1 แห่ง

25 Carbon Footprint เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน
คำนวณหาจำนวน CF กิจกรรมทั้งหมด เมื่อเริ่มโครงการฯ เพื่อกำหนดปีฐาน วิเคราะห์แหล่งกำเนิด GHG เพื่อหาทางลดการปล่อย GHG คำนวณหาจำนวน CF หลังจากการดำเนินงาน นำมาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับปีฐาน กำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป

26 การรับรองเป็น ร.พ./สอ. ร่วมลดโลกร้อน
สถานพยาบาลดำเนินกิจกรรม GREEN แจ้งศูนย์อนามัยประเมิน มอบป้ายลดโลกร้อน โดยศูนย์อนามัย

27 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google