งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยที่ 3 กลไกและไฟฟ้าใกล้ตัว ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2 นักเรียนคิดว่าไฟฟ้าคืออะไร

3 ไฟฟ้า ไฟฟ้าคือพลังงานรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้

4 อิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมการไหลของไฟฟ้า เพื่อที่บังคับ หรือควบคุมปริมาณ หรือทิศทางการไหลของไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิด เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์

5 วงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าจะเกิดขึ้นได้ และจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีทั้งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทำงานร่วมกัน วงจรไฟฟ้า คือทางเดินของกระแสไฟที่ไหลมาจกแหล่งกำเนิด ผ่านตัวนำและอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วไหลกลับไปยังแหล่งกำเนิดเดิม

6 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน
เซลล์ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ประกอบด้วย ขั้ว + และขั้ว -

7 ตัวนำไฟฟ้า เป็นสื่อที่นำกระแสไฟฟ้าไฟจากแหล่งกำเนิด ทองแดง ตะกั่ว
อะลูมีเนียม โลหะ เงิน

8 อุปกรณ์ไฟฟ้า 1.บัซเซอร์ เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นเสียง

9 2.มอเตอร์ เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล

10 3.ไดโอดเปล่งแสง เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสง

11 4.ขดลวดไฟฟ้า เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานความร้อน

12 การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม

13 การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน

14 ให้นักเรียนทำสิ่งเหล่านี้ลงสมุดเพื่อทบทวน
1. วาดสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ทั้ง 4 ชนิด 2. วาดวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 3. วาดวงจรไฟฟ้าแบบขนาน

15 การเดินไฟฟ้าในบ้าน

16 อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
1. สวิตซ์ ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า ภายในวงจร หรือ เรียกว่าเป็นอุปกรณ์เปิด-ปิด กระแสไฟฟ้า

17 อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
สวิตซ์เลื่อน สวิตซ์กระดก สวิตซ์หมุน สวิตซ์กด สวิตซ์ไมโคร สวิตซ์กุญแจ สวิตซ์แบบก้านยาว

18 อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
วงจรเปิด วงจรปิด

19 อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
2. มอเตอร์ มีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันไป มีแกนยื่นออกมาเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ใบพัด เพลา เป็นต้น M

20 อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
2.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

21 อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
2.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

22 อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
3. ทรานซิสเตอร์ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ ตัวถังและขา

23 อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
ใช้ในการขยายกระแสไฟฟ้า ใช้เป็น สวิตซ์ ปิดเปิด ในวงจรได้ โดยกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ขาเบส แล้วเกิดกระแสไหลจากขา คอลเลคเตอร์สู่ขา อิมิเตอร์ c B E

24 อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
สามารถเพิ่ม ลด ความดังของเสียงได้ หรือควบคุมไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

25 ให้นักเรียนทำสิ่งต่อไปนี้ลงสมุด
ย่อความรู้ การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า 86-87 ให้นักเรียนบอกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีการใช้อุปกรณ์เหล่านี้(วาดภาพประกอบ) อย่างละ 3 ชนิด - สวิตซ์ - มอเตอร์ - ทรานซิสเตอร์ ทำกิจกรรมที่ 3.3 (หน้า 96 ) ลงสมุด


ดาวน์โหลด ppt ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google