งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Physics II Unit 5 Part 2 วงจร RLC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Physics II Unit 5 Part 2 วงจร RLC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Physics II Unit 5 Part 2 วงจร RLC

2 อุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐาน ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ

3 อุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐาน แบตเตอรี แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กระแสสลับ สวิทช์

4 วงจร RL (Raising) สับสวิทช์ S1 ณ เวลา กระแสเริ่มไหลในวงจร ค่าคงตัวเวลา
ที่เวลา t = t จะมีกระแสไหล I = 0.63Io

5 วงจร RL (Decay) เมื่อเวลาผ่านไปนานพอสมควร เปิดสวิทช์ S1 ปิดสวิทช์ S2
ค่าคงตัวเวลา ที่เวลา t = t จะมีกระแสไหล I = 0.37Io

6 พลังงานที่เก็บสะสมในตัวเหนี่ยวนำ
เมื่อมีกระแสไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ พลังงานจะถูกสะสมไว้อยู่ในสนามแม่เหล็ก

7 วงจร LC (Oscillating) สับสวิทช์ S ไปที่ตำแหน่ง a
ตัวเก็บประจุจะถูกอัดประจุจนเต็ม พลังงานที่เก็บในตัวเก็บประจุคือ เมื่อสับสวิทช์ S ไปที่ตำแหน่ง b ตัวเก็บประจุจะคายประจุผ่านตัวเหนี่ยวนำ เกิดมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร สมการฮาร์โมนิกเชิงเดียว

8 วงจร LC (Oscillating) ความถี่ธรรมชาติของ วงจร LC

9 พลังงานในวงจร LC E B พลังงานรวม พลังงานรวมคงที่ UC, UL เปลี่ยนกลับไปมา

10 วงจร LC vs มวลที่ปลายสปริง
E B

11 วงจร RLC (Damped Osillation)
“สมการการแกว่งกวัดแบบหน่วง” “Damping” “Oscillating” พลังงานรวมจะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากมีการทำงานที่ตัวต้านทาน

12 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (A.C. Circuit)

13 แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
ในประเทศไทย f = 50 Hz ไฟฟ้าในบ้านในประเทศไทย Vrms = 220 V

14 ตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
VR และ IR เปลี่ยนพร้อมกัน (เฟสตรงกัน)

15 ตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
VC มีเฟสตามหลัง IC อยู่ 90o

16 ตัวเหนี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
VL มีเฟสนำหน้า IL อยู่ 90o

17 ความต้านทานจินตภาพ (Reactance)
ในตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำ V และ I ไม่ได้แปรผันตามกัน “Capacitive Reactance” “Inductive Reactance”

18 วงจร RLC กระแสสลับ (A.C. Series RLC)

19 วงจร RLC กระแสสลับ “Forced Oscillation”
I มีเฟสต่างจาก V ของแหล่งกำเนิดอยู่เท่ากับ f

20 ความต้านทานเชิงซ้อน (Impedance)

21 เรโซแนนซ์ (Resonace) กระแสในวงจรจะไหลมากที่สุดเมื่อ XL = XC
เมื่อความถี่ธรรมชาติของวงจรเท่ากับความถี่ของแหล่งกำเนิด เรียกความถี่นั้นว่า “ความถี่เรโซแนนซ์”

22 กำลังไฟฟ้า กำลังเฉลี่ย “Power factor”


ดาวน์โหลด ppt Physics II Unit 5 Part 2 วงจร RLC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google