งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
บทที่ 15 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2 เคมีอินทรีย์ เป็นเคมีสาขาหนึ่งซึ่งศึกษาสารประกอบของคาร์บอน (C)
ซึ่งคาร์บอนสามารถเกิดเป็นสารประกอบอินทรีย์ได้มากมายหลายชนิด คาร์บอนมี valence electron 4 ตัว ที่สามารถเกิดเป็นพันธะเดี่ยว พันธะคู่และ พันธะสาม โดยในปัจจุบันเรารู้จักสารประกอบอินทรีย์ทั้งที่สังเคราะห์ขึ้นมา และที่ธรรมชาติสร้างขึ้นกว่า 8 ล้านชนิด

3 6C : 1s2 2s2 2p2 C มี valence = จะมี 4 พันธะ C

4 Alkanes (Cn H 2n + 2) เมื่อ n = 1, 2, 3, ... : มีเฉพาะพันธะเดี่ยว
: C 1 - C 4 เป็น gas คาร์บอนสูงกว่านี้เป็นของเหลวและของแข็ง ชื่อ ไฮโดรคาร์บอน จำนวนคาร์บอน สูตรโมเลกุล m.p. (oC) b.p. (oC) methane ethane propane butane pentane hexane heptane octane 1 2 3 4 5 6 7 8 CH4 CH3 - CH3 CH3 - CH2 - CH3 CH3 - ( CH2 )2 - CH3 CH3 - ( CH2 )3 - CH3 CH3 - ( CH2 )4 - CH3 CH3 - ( CH2 )5 - CH3 CH3 - ( CH2 )6 - CH3 - 95.3 - 90.6 - 56.8 - 88.6 -42.1 -0.5 36.1 68.7 98.4 125.7

5

6 หมู่แอลคิล (Alkyl group) เป็นหมู่แทนที่ มาจาก H ใน alkane ขาดไป 1 อะตอม
CH4 เมื่อ H ขาดไป 1 อะตอมกลายเป็น CH3- : methyl CH3-CH3 เมื่อ H ขาดไป 1 อะตอมกลายเป็น CH3-CH2- : ethyl CH3-CH2-CH3 เมื่อ H ขาดไป 1 อะตอมกลายเป็น CH3-CH2-CH2- : n-propyl Cycloalkanes (Cn H2n) คือ alkane ที่มีลักษณะเป็นวง (ring) - C4 ขึ้นไปจะมี isomer - cyclohexane (C6) จะมี 2 isomer คือ 1. chair form boat form

7 Alkenes (Cn H2n) เมื่อ n = 2, 3, 4, ...
โมเลกุลมีพันธะคู่ (double bond) ระหว่าง C กับ C อย่างน้อย 1 พันธะ - CH2 = CH2 (Ethene หรือ Ethylene) มีความสำคัญในอุตสาหกรรมพลาสติก - CH3CH = CHCH3 เรียก 2–butene มี 2 isomers cis butene trans butene

8 Alkynes (Cn H2n - 2 ) เมื่อ n = 2, 3, 4, ...
โมเลกุลมีพันธะสาม (triple bond) ระหว่าง C กับ C อย่างน้อย 1 พันธะ Acetylene หรือ Ethyne ใช้เตรียม vinyl chloride หรือ เป็นเชื้อเพลิงในการตัดโลหะ + HCl  CH2=CH-Cl PVC (vinyl chloride)

9 Aromatic Hydrocarbon มี benzene ring

10 phenanthrene

11 Alcohol (R - OH) : มีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) อยู่ในโมเลกุล CH3 - OH : methanol, methyl alcohol, wood alcohol : ได้จากการผลิตในอุตสาหกรรมเป็นหลัก (CO + 2H2CH3OH) : พิษร่างกาย ทำให้ตาบอด ดื่มเข้าไปอาจทำให้เสียชีวิต CH3CH2-OH : ethanol หรือ ethyl alcohol : ใช้ผสมในเครื่องดื่มมึนเมา ได้จากการหมักน้ำตาล C6H12O6 + yeast  C2H5OH + 2CO2 : Ethanol สามารถเตรียมได้จากอุตสาหกรรมจาก ethylene (CH2=CH2) C2H5OH CH2 = CH H2O : Denatured alcohol คือ ethyl alcohol ที่มี CH3OH หรือ สารอื่นเจือปน

12 : alcohol ที่มีหมู่ -OH มากกว่า 1 หมู่ เช่น
Ethylene glycol ใช้เป็น antifreeze เติมหม้อน้ำรถ glycerol หรือ glycerine เตรียมจากปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับ NaOH ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ใช้เป็นส่วนประกอบในยา และสารให้ความชุ่มชื้น

13

14

15 : ประกอบด้วยพันธะ R–O–R เมื่อ R หรือ R เป็นหมู่แอลคิล หรือ เอริล
CH3-CH2-O-CH2-CH diethyl ether - ยาสลบ ยาชา มีอาการข้างเคียง (side effect) - เป็นตัวทำละลาย (solvent) CH3-O-CH2CH3 methyl ethyl ether - ใช้เป็นยาสลบได้ดีกว่า ไม่เกิด side effect

16

17 Aldehyde : ต้องมี H อย่างน้อย 1 อะตอม ที่สร้างพันธะกับ C ในหมู่คาร์บอนิล formaldehyde ใช้ทำน้ำยา formalin สำหรับ, polymer เช่น Phenol-formaldehyde resin, Melamine และ Urea-Formaldehyde เป็นต้น acetaldehyde ผลิตภัณฑ์จากการ oxidize ethanol เมื่อดื่มเหล้าตับจะเปลี่ยน Ethanol เป็นสารนี้ ซึ่งเป็นพิษต่อเซลล์ในตับ หากดื่มติดต่อเป็นเวลานาน

18 : คาร์บอนตรงหมู่คาร์บอนิลเกาะกับคาร์บอนอื่นๆ
Acetone ใช้เป็นตัวทำละลาย (solvent) ในอุตสาหกรรมต่างๆ

19 : มีหมู่คาร์บอกซิล (–COOH) อยู่ในโมเลกุล
CH3-COOH เรียก Acetic acid หรือ กรดน้ำส้ม HCOOH เรียก Formic acid หรือ กรดมด

20 Ester - ได้จากปฏิกิริยาระหว่าง carboxylic acid + alcohol, มีกลิ่นเฉพาะตัว ethyl acetate ไขมันเป็นเอสเทอร์

21

22 : เป็นสารอินทรีย์ ที่มีสมบัติเป็นเบส
: สูตรทั่วไป คือ R3N เมื่อ R อาจเป็น H, หมู่แอลคิล หรือ หมู่เอริล : มีกลิ่นเฉพาะตัว (ปกติกลิ่นเหมือนคาวปลา) CH3 - NH2 CH3CH2 - NH2 methyl amine ethyl amine

23 น้ำมันปิโตรเลียม (Petroleum)
น้ำมันดิบ (crude oil) ซึ่งเกิดจากการทับถมของซากพืชและสัตว์ ภายใต้อุณหภูมิและความดันที่เหมาะสมเป็นเวลานานหลายล้านปี ประกอบด้วย สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (C และ H) เป็นองค์ประกอบหลัก เช่น สารประกอบ alkanes, cycloalkanes และสารประกอบ aromatics เมื่อนำมาผ่านกระบวนการกลั่นลำดับส่วน (Fractional distillation) สามารถจำแนกสารประกอบตามจุดเดือด ดังตาราง

24

25

26 boiling point range (oC) เชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม
fraction C-atom boiling point range (oC) การใช้งาน natural gas C1 – C4 -161 – 20 เชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม petroleum ether C5 – C6 30 – 60 ตัวทำละลาย Gasoline C6 – C12 30 – 180 เชื้อเพลิง Kerosene C11 – C16 170 – 290 Heating fuel oil C14 – C18 260 – 350 Lubricating oil C15 – C24 สารหล่อลื่น

27 C1-C4 จะเข้าสู่กระบวนการกลั่นแยกอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้สารประกอบแต่ละตัวคือ
CH4 ประโยชน์นำไปผลิต syn-gas (CO และ H2) และเป็นเชื้อเพลิง C2H6 ผ่านกระบวนการ Thermal cracking ได้ Ethene (H2C=CH2) เป็นวัตถุดิบผลิตPolyethylene (PE) C3H8 ผ่านกระบวนการ Thermal cracking ได้ propylene (CH3HC=CH2) ผลิตPolypropylene (PP) C4H10 ผ่านกระบวนการThermal cracking ได้ butadiene (CH2=CHCH=CH2) ผลิตยางสังเคราะห์ (SBR) ส่วนปิโตรเลียมอีเธอร์ (C5-C6) ก็จะเข้าสูกระบวนการ Thermal cracking และ Isomerization เพื่อให้ได้ C1-C4 และเข้าสู่กระบวนการแยกอีกครั้ง ส่วนกากที่เหลือจากกระบวนการสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้

28 Polymer : ประกอบด้วยหน่วยเล็กๆ (monomer) ต่อกันเป็นโมเลกุลใหญ่ : อาจมีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ยาง แป้ง เซลลูโลส โปรตีน หรือสามารถสังเคราะห์ได้ ชนิดของ polymer 1. Additional Polymer การเติม monomer ไปที่ monomer อื่นเรื่อยๆ - Homopolymer คือ polymer ที่เกิดจาก monomer ชนิดเดียวกัน

29

30

31 - Copolymer คือ polymer ที่เกิดจาก monomer ต่างชนิดกัน
เช่น styrene + butadiene  ยางสังเคราะห์ (styrene butadiene rubber : SBR)

32 2. Condensation polymer : เป็น polymer ที่เกิดจาก monomer ที่มี functional group มากกว่า 2 หมู่ Nylon 66

33

34 ชนิดของพลาสติก 1. Thermoplastic : เป็นพลาสติกที่สามารถหลอม ขึ้นรูป หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ - นิยมใช้มากที่สุด - นำกลับมาหลอมใหม่ด้วยความร้อน และขึ้นรูปใหม่ได้ เช่น polyethylene (PE), polypropylene (PP), polystyrene (PS) 2. Thermosetting plastics : พลาสติกที่ขึ้นรูปพร้อมกับผ่านกระบวนการโพลิเมอไรซ์ ด้วยความร้อนในเวลาเดียวกัน - หลอมใหม่ไม่ได้ เปลี่ยนรูปไม่ได้ ทนสารเคมี เช่น melamine, epoxy, polyurethane

35 Natural polymer หรือ macromolecule ที่มีตามธรรมชาติได้แก่
1. Carbohydrates มีหน่วยโครงสร้างพื้นฐาน คือ glucose 2. Proteins มีหน่วยโครงสร้างพื้นฐาน คือ amino acid 3. Rubber มีหน่วยโครงสร้างพื้นฐาน คือ isoprene


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google