งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต มกราคม 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต มกราคม 2013."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระวาจา ทรง ชีวิต มกราคม 2013

2 “พระเจา ทรงขอร้องอะไร จากเรา?”
ทุกประหว่างวันที่ มกราคม เปนสัปดาหภาวนาเพื่อความเปนหนึ่งเดียวของคริสตชน หัวขอสําหรับปนี้เลือกมาจากหนังสือประกาศกมีคาห์ บทที่ 6 ขอ 6-8 ที่ว่า “พระเจา ทรงขอร้องอะไร จากเรา?”

3 เคียร่าอธิบายประโยคในพระวรสารแต่ละเดือน
ขอนำเสนอคำอธิบายเกี่ยวกับพระวรสารนักบุญมัทธิว บทที่ 9 ข้อ 13 เทียบหนังสือประกาศก โฮเชยาบทที่ 6 ข้อ 6

4 จงไปเรียนรูความหมายของพระวาจาที่ว่า
“เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา” (มธ.9:13)

5 “... เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา”
จําไดไหมว่า พระเยซูเจาทรงกล่าวคํานี้ตั้งแต่เมื่อไร? ขณะที่พระองคประทับนั่งที่โตะอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาป เมื่อพวกฟาริสีสังเกตเห็นจึงกล่าวกับสานุศิษยของพระองคว่า “ทําไมพระอาจารยของท่าน จึงดื่มกินร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาป” เมื่อไดฟงถอยคําเหล่านั้น พระเยซูเจาจึงตรัสตอบว่า

6 จงไปเรียนรูความหมายของพระวาจาที่ว่า
“เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา”

7 พระเยซูเจายกคําพูดของท่านประกาศกโฮเชยา แสดงว่าพระองคพอพระทัย ความหมายของประโยคนี้มากทีเดียว และที่จริง นี่เปน หลักที่พระองค์ปฏิบัติตามเสมอ แสดงใหเห็นว่าพระบัญญัติแห่งความรักมีความสําคัญเหนือบัญญัติอื่นใด เหนือระเบียบหรือขอ บังคับใดๆทั้งสิ้น

8 นี่แหละคือสิ่งใหม่ของคริสตศาสนา พระเยซูเจาเสด็จมาเพื่อที่จะบอกว่า สิ่งที่พระเจาตองการจากคุณ (ในการปฏิบัติต่อผูอื่น) ก่อนอื่นหมดก็คือ ความรัก และน้ำพระทัยพระเปนเจาประการนี้ไดแสดงใหเราเห็นอย่างชัด แจงแล้วในพระคัมภีร์ ดังที่เราเห็นจากถอยคําของท่านประกาศกโฮเชยา

9 สําหรับคริสตชนแต่ละคน ความรักเปนโครงการของชีวิต เปนกฎพื้นฐานของความประพฤติ เปนหลักของการทํากิจการใดๆทั้งสิ้น

10 ความรักตองอยู่เหนือกฎหมายอื่นใดทั้งสิ้น ยิ่งกว่านั้นสําหรับคริสตชน ความรักจะตองเปนพื้นฐานที่มั่นคง อันจะช่วยเราใหถือตามกฎขอบังคับอื่นๆอย่างถูกตอง

11 “... เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา”

12 พระเยซูเจาตองการแสดงว่า พระองคมีความรักและความเมตตา และเช่นเดียวกัน พระองคตองการใหคริสตชนเจริญชีวิตเช่นนี้

13 สําหรับพระเยซูเจา ก่อนอื่นพระเปนเจาทรงเปนผูมีความเมตตา เปนพระบิดาที่รักทุกคน พระองคโปรดให้ดวงอาทิตยขึ้น และโปรดให้ฝนตกเหนือคนดีและคนชั่ว

14 โดยที่ทรงรักทุกคน พระเยซูเจาไม่กลัวที่จะอยู่กับคนบาป และดวยวิธีนี้ทรงเผยใหเรารูว่า พระเปนเจาคือใคร เหตุฉะนั้น ถาพระเปนเจาทรงเปนดังนี้ พระเยซูเจาก็ทรงเปน เชนนี้ดวย คุณก็ตองมีความรูสึกแบบเดียวกันนี้ดวย

15 “... เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา”

16 “มิใชเครื่องบูชา” ถาคุณไม่มีความรักต่อพี่นอง พระเยซูเจาก็ไม่ทรงพอพระทัยในพิธีกรรมของคุณ พระองคไม่สนพระทัยในคําภาวนาของคุณ การร่วมมิสซา ของถวาย จะทําอย่างไรได้ ถาสิ่งเหล่านี้ไม่ออกมาจากใจที่มีสันติ และเต็มไป ดวยความรักต่อทุกคน

17 คุณจําไดไหมถึงพระวาจาที่ชัดแจงทีเดียวในขณะที่พระเยซูเจาทรงเทศนาบนภูเขา? “ในขณะที่ท่านถวายเครื่องบูชาบนพระแท่น ถาท่านจําได้ว่าพี่ นองคนหนึ่งมีเรื่องโกรธเคืองกับท่าน จงวางเครื่องบูชาไวหนาพระแท่น และไปคืนดีกับพี่นองเสียก่อน แลวจึงกลับมาถวายเครื่องบูชานั้น”

18 “จงไปคืนดีกันก่อน แลวจึงนําของขวัญนั้นมา”
ถอยคําเหล่านี้ บอกชัดแจงทีเดียวว่า พิธีกรรมที่เปนที่พอพระทัยสําหรับพระเปนเจามากที่สุดคือ ความรักต่อผูอื่น อันจะตองเปนพื้นฐานของพิธีกรรมสําหรับพระเปนเจาดวย ถาคุณตองการใหของขวัญบิดาของคุณ แต่ในเวลาเดียวกัน คุณยังโกรธเคืองพี่นองอยู่ (หรือพี่นองโกรธ เคืองคุณ) บิดาจะบอกกับคุณว่าอยางไร? “จงไปคืนดีกันก่อน แลวจึงนําของขวัญนั้นมา”

19 แต่ยิ่งกวานั้นอีก ความรักมิใช่เปน เพียงพื้นฐานของชีวิตคริสตชนเท่านั้น ยังเปนทางที่ตรงที่สุดที่จะมีความสนิทสัมพันธกับพระเปนเจา บรรดานักบุญไดกล่าวไว เช่นนี้ ซึ่งท่านไดเปน ประจักษพยานถึงชีวิตพระวรสารมาก่อนเรา และคริสต-ชนที่เจริญชีวิตในความเชื่อ มีประสบการณว่า ถาช่วยเหลือพี่นองโดยเฉพาะผูขัดสน ตนเองจะมีความศรัทธามากขึ้น และความสนิทสัมพันธกับพระเจาจะลึกซึ้งยิ่งขึ้น พวกเขารูสึกว่ามีความสัมพันธระหว่างพวกเขากับพระเปนเจา และสิ่งนี้แหละที่นําความยินดีมาสู่ชีวิตของพวกเขาเปนอย่างมาก

20 “... เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา”
“... เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา” คุณจะนําพระวาจาทรงชีวิตตอนใหม่นี้ไปใช้ในชีวิตไดอย่างไร?

21 อย่าตั้งขอรังเกียจต่อผูที่มีการติดต่อกับคุณ ไม่ทอดทิ้งใครเลย แต่จงใหแก่ทุกคนเท่าที่คุณสามารถให้ได้ โดยการเลียนแบบพระบิดาเจา

22 จงขจัดขอบาดหมางไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ อันไม่เปนที่สบพระทัยพระเปนเจา และขจัดสิ่งที่ใหแต่ความขมขื่นในชีวิตนั้นเสีย อย่าปล่อยให้ดวงอาทิตย์ตก จนกว่าคุณจะขจัดความโกรธต่อผูใดแลว (เอเฟซัส 4:26)

23 ถาคุณปฏิบัติเช่นนี้ ทุกสิ่งที่คุณทําจะเปนที่พอพระทัยพระเปนเจา และจะคงอยู่ตลอดนิรันดร ไม่ว่าคุณจะทํางานหรือพักผ่อน ไม่ว่าจะเล่นหรือเรียน ไม่ว่าคุณจะอยู่กับลูกๆหรือพาภรรยา-สามีไปเที่ยว ไม่ว่าจะสวดภาวนาหรือทําพลีกรรม หรือทํากิจศรัทธาต่างๆ แลวแต่กระแสเรียกคริสตชนของคุณ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเปนหนทางนําไปสู่พระราชัยสวรรค์

24 สวรรคเปนเสมือนบานที่สรางตั้งแต่ในชีวิตนี้ และจะเขาไปอยู่ในชีวิตหนา และบานนี้สรางไดโดยอาศัยความรัก

25 จงไปเรียนรูความหมายของพระวาจาที่วา “เราพอใจความเมตตากรุณา มิใชพอใจเครื่องบูชา” (มธ.9:13)
“พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค ค.ศ กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต มกราคม 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google