งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rendering and 3D models การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rendering and 3D models การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rendering and 3D models การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Rendering and 3D models

2 Shading Flat Gouraud Phong การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Shading Flat Gouraud Phong

3 Shading การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas Simple shading model
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Shading Simple shading model The surface absorbs light and re-emits light in all directions according to Lambert’s law. normal q IL is the incident light intensity KD is the diffuse reflection coefficient In practice use an ambient light term

4 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Renderer

5 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Gouraud shading model The intensity of each facet is calculated, and interpolation used to calculate the best intensity at a point. normal q2 q1 q3

6 Phong shading การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Find the average normal at each vertex Phong shading Interpolate between the vertices

7 Surface models of muscles
การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Surface models of muscles

8 Extracting bone model from 3D dataset
การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Extracting bone model from 3D dataset

9 Making three dimensional models of the human leg at KKU.
การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Making three dimensional models of the human leg at KKU.

10 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น A series of parallel slices was made through the lower leg using MRI.

11 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Creating an array of points along with boundaries of regions. The boundaries were entered manually, while the points were computer generated.

12 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น The slices were combined into an array of parallel slices.

13 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น The Delauney method in 2 dimensions was applied to create triangles from points in a slice. 1 2 3 4 The third point which makes a triangle with the smallest circle through its points is chosen.

14 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น The Delauney method in three dimensions was used to link triangles to points in other slices. The fourth point which makes the smallest sphere through the points of the tetrahedron is chosen. 4 1 3 2

15 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Tissue NMR information is then added to the three dimensional model. The NMR parameters are spin density, T1 and T2 relaxation times.

16 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น The model is complete and can be used to create synthetic views and slices. An NMR sequence is chosen to create the image. In this work the spin echo sequence was used.

17 The Karlsruhe surgery trainer from Germany
การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น The Karlsruhe surgery trainer from Germany


ดาวน์โหลด ppt Rendering and 3D models การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google