งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Teaching Learning Community. Teaching Learning Community.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Teaching Learning Community. Teaching Learning Community."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Teaching Learning Community

3 นำสู่การปฏิบัติ เผยแพร่ ปฏิบัติต่อ พบปะ พูดคุย หาแนวทาง
พบปะ พูดคุย ประเมินผล จากสมาชิก จากแหล่งอื่น นำสู่การปฏิบัติ พบปะ หาข้อสรุป นิเทศ

4 800 ชั่วโมง/ปี (นับรวม PLC)
ครูเชี่ยวชาญ พิเศษ 5 ปี ครูชำนาญการ ครูผู้ช่วย 2 ปี Probation 800 ชั่วโมง/ปี (นับรวม PLC) Entry Requirement การพัฒนา คอร์สที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (Approved course) ตามวิทยฐานะ ชม.การสอน PLC ที่ผ่านการรับรองจากผอ.โรงเรียน + Lagbook งบพัฒนา 10,000 บาท/ปี

5

6

7 การสร้างให้เกิด 5 องค์ประกอบของ PLC
Lesson Study

8

9

10

11

12

13

14

15 ห้องเรียนแห่งคุณภาพ

16

17 กระบวนการทำงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งแห่งคุณภาพ
คิดคนเดียว คิดร่วมกันกับเพื่อน ปรับปรุงแผน :BAR สอนตามแผน PB สังเกตการสอน (พ.ช.พ.) เน้นผลการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ( :DAR  ทบทวนหลังสอน  สิ่งที่ทำ  ผลที่เกิดกับเด็ก  บทเรียนที่ได้รับ  ปรับปรุงแผนอย่างไร ต่อไป ( :AAR PA PC PB

18

19 Reflect

20 (After Action Review : AAR)ทบทวนผลการปฏิบัติงาน

21 3 3 ห้ามสั่ง เพื่อนคือ ให้กำลังใจ ชวนคิดอย่างเป็น ห้ามสอน
กระบวนการ/ระบบ ห้ามสอน ห้ามบอกคำตอบถูก เชียร์ให้ทำ

22 ตารางการประชุมในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน กระเทียมวิทยา M.1 วันที่ M.2 วันที่ M.3 วันที่

23

24 ตัวอย่าง Log Book /Learning log
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม สถานที่ ตั้งแต่เวลา ถึง รวม ชั่วโมง สมาชิก งาน/ประเด็น/หัวข้อ/เรื่อง ที่นำมาพูดคุย จุดประสงค์ ข้อสรุป/แนวทางแก้ไข/สิ่งที่กลุ่มเสนอแนะ

25 ตัวอย่าง Log Book /Learning log ตัวอย่าง Log Book /Learning log
ปัญหา/อุปสรรค บทเรียนจากการใช้กระบวนการ PLC ครั้งนี้ และแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) กำหนดการการใช้กระบวนการ PLC ครั้งต่อไป (วัน เวลา และสถานที่) ลงนาม ลงนาม (รับรอง) ( ) ( ) ตำแหน่ง ตำแหน่ง

26 ผู้นิเทศภายในมองเห็นภาพที่ท่านจะวางแผน การนิเทศไหมครับ

27


ดาวน์โหลด ppt Teaching Learning Community. Teaching Learning Community.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google