งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ /ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ /ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ /ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2 องค์ประกอบสำคัญ มาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ ชื่อตำแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ ระบุลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3 ด้าน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 3.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง 4.การให้ได้รับเงินเดือน ชื่อวิทยฐานะ หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ การให้ได้รับเงินเดือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3 ประเด็นในการปรับปรุง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กำหนดให้การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะในแต่ละระดับมีช่วงระยะเวลา 5 ปี และต้องผ่านการพัฒนาตามที่กฎหมายกำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบ เพิ่มเติมหน้าที่ฯ เกี่ยวกับ การบริหารจัดการชั้นเรียน และการอบรมบ่มนิสัย ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ กำหนดให้มี 3 ด้าน คือ (1) ด้านการจัดการเรียนการสอน (2) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และ (3) ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4 ประเด็นในการปรับปรุง (ต่อ)
4. คุณภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิทยฐานะ ระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะในรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้/หลักสูตร ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการชั้นเรียน ครูชำนาญการ ระดับสูงกว่าพื้นฐาน การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เหมาะสม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นผู้เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ต่อตนเอง บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5 ประเด็นในการปรับปรุง (ต่อ)
4. คุณภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิทยฐานะ ระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะในรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้/หลักสูตร ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการชั้นเรียน ครูชำนาญการพิเศษ ระดับสูง การปรับประยุกต์ การบูรณาการ การสร้างการมีส่วนร่วม และ ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมจากการปฏิบัติงาน เป็นผู้นำทางวิชาการ ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และเป็นผู้บริหารจัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

6 ประเด็นในการปรับปรุง (ต่อ)
4. คุณภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิทยฐานะ ระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะในรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้/หลักสูตร ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการชั้นเรียน ครูเชี่ยวชาญ ระดับสูงมาก การคิดค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ มีผลงานที่เสนอในระดับชาติ สร้างแรงบันดาลใจและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้แก่ผู้เรียน เป็นพี่เลี้ยง ให้ครูในสถานศึกษา เป็นผู้นำทางวิชาการใน PLC สร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่าย - ทางวิชาการ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

7 ประเด็นในการปรับปรุง (ต่อ)
4. คุณภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิทยฐานะ ระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะในรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้/หลักสูตร ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการชั้นเรียน ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับสูงมากเป็นพิเศษ การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นผู้นำการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดแก่ผู้เรียน สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อวงวิชาชีพ สร้างวัฒนธรรม- การเรียนรู้ในสถานศึกษา และมีผลงานที่เสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

8 ประเด็นในการปรับปรุง (ต่อ)
5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน กำหนดให้การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะในแต่ละระดับ ต้องมีภาระงานสอน และระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 6. วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ กำหนดให้การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะในแต่ละระดับ ต้อง “มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ” สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

9 บทเฉพาะกาล สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน อยู่ก่อนวันที่มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ สายงานการสอนนี้ใช้บังคับ และขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้เดิม ให้นำคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 มาใช้ใน การดำเนินการนั้น สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

10 บทเฉพาะกาล ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะฯ (เดิม) วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (ว 20/2560 ใช้บังคับ) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้เดิม ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะฯ (ว 20/2560) ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

11 ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ /ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

12

13 1. การดำรงตำแหน่ง/การดำรงวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560) วิทยฐานะครูชำนาญการ ครู ป. ตรี 6 ปี ป. โท 4 ปี ป เอก 2 ปี 5 ปี วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ 1 ปี วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ครูชำนาญการ ปี หรือ ครูชำนาญการพิเศษ 3 ปี วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ 2 ปี

14 2. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560) ภาระงานสอน - ชั่วโมงสอนตามตารางสอน - ภาระงานอื่น ไม่ต่ำกว่า ชม./สัปดาห์ ชั่วโมงการปฏิบัติงาน - งานอื่น - PLC มีชั่วโมงสอนตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 50 ชม.ต่อปี วิทยฐานะที่ขอ ชนก./ชนพ. ชช./ชชพ.. 800 ชม./ปี 900 ขม./ปี

15 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ต่อ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ระดับการศึกษา/ประเภท ชั่วโมงการปฏิบัติงานในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ชม.สอนตามตารางสอน ต่อสัปดาห์ (ชม.ต่อสัปดาห์) ชม.สอนตามตารางสอน รวมกับ ชม.การปฏิบัติงานอื่นต่อปี วิทยฐานะ ชก.+ชพ. (ชม.ต่อปี) วิทยฐานะ ชช.+ชชพ. 1. ปฐมวัย 6 800 900 2. ประถมศึกษา (รวมโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ หรือ โรงเรียนจัดการเรียนรวม) 12 3. มัธยมศึกษา 4. การศึกษาพิเศษ 4.1 เฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ 4.2 ศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ 12 

16 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ต่อ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับการศึกษา/ประเภท หน้าที่ ชั่วโมงการปฏิบัติงานในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ชม.สอนตามตารางสอน ต่อสัปดาห์ (ชม.ต่อสัปดาห์ หรือ ชม.ต่อภาคเรียน) ชม.สอนตามตารางสอน รวมกับ ชม.การปฏิบัติงานอื่นต่อปี วิทยฐานะ ชก.+ชพ. (ชม.ต่อปี) วิทยฐานะ ชช.+ชชพ. ปวช. , ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปฏิบัติการสอน 12 หรือ 216 800 900 ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชาหรือหัวหน้างาน 6 หรือ 108 ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา 10 หรือ 180 ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง ซึ่งต้องดูแลนักเรียนที่พักในหอพักของสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าที่บริการงานวิชาชีพ อบรมวิชาชีพสู่ชุมชน ครูนิเทศในระบบทวิภาคี ครูนิเทศการฝึกงาน 6  หรือ 108

17 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ต่อ)
สังกัดสำนักงาน กศน. ระดับการศึกษา/ประเภท ชั่วโมงการปฏิบัติงานในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ชม.สอนตามตารางสอน ต่อสัปดาห์ (ชม.ต่อสัปดาห์) ชม.สอนตามตารางสอน รวมกับ ชม.การปฏิบัติงานอื่นต่อปี วิทยฐานะ ชก.+ชพ. (ชม.ต่อปี) วิทยฐานะ ชช.+ชชพ. ทุกประเภทที่จัดการศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. 10 800 900 สังกัดสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษา/ประเภท ชั่วโมงการปฏิบัติงานในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ชม.สอนตามตารางสอน ต่อสัปดาห์ (ชม.ต่อสัปดาห์ หรือ ชม.ต่อปี) ชม.สอนตามตารางสอน รวมกับ ชม.การปฏิบัติงานอื่นต่อปี วิทยฐานะ ชก.+ชพ. (ชม.ต่อปี) วิทยฐานะ ชช.+ชชพ. ทุกหลักสูตรที่ดำเนินการหรือหลักสูตรที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น 6 หรือ 312 800 900

18 3. วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
หลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560) - ไม่ถูกลงโทษทางวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ ย้อนหลัง 5 ปี

19 4. การพัฒนา 12 – 20 ชม./ปี ตามหลักเกณฑ์ฯ การพัฒนา ว 22/2560
หลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560) - ชนก. ชนพ. ชช. 12 – 20 ชม./ปี ตามหลักเกณฑ์ฯ การพัฒนา ว 22/2560

20 5. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
หลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560) มีผลการปฏิบัติงาน ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน โดยต้องมีผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ 3 ใน 5 ปีการศึกษา

21 การประเมิน หลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560)
ประเมิน 3 ด้าน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ขนก./ชนพ. ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ชช./ชชพ. 1. ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 2. ผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 รายการ - ชช. งานวิจัยในชั้นเรียน - ชชพ. งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน

22 ประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 1.2 การจัดการเรียนรู้ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง เรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 8 ตัวชี้วัด 2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 3 ตัวชี้วัด 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา 3. ด้านการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ 2 ตัวชี้วัด 3.1 การพัฒนาตนเอง 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

23 ผู้ประเมิน หลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560) ชนก.
กรรมการ 1 ชุด ประเมิน 3 ด้าน ชนพ., ชช., ชพ. กรรมการ ชุดที่ 1 ประเมิน ด้านที่ 1 + ด้านที่ 2 ชุดที่ 2 ประเมิน ด้านที่ 3 - ผอ. ประเมิน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ทุกวิทยฐานะ - ผอ. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล พร้อมทั้งเสนอความเห็น

24 เกณฑ์ตัดสิน การประเมิน เกณฑ์ตัดสิน ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ 1. ด้านการจัดการเรียน การสอน ทุกตัวชี้วัดต้องได้ ไม่ต่ำกว่า ระดับ 2 ทุกตัวชี้วัดต้องได้ ไม่ต่ำกว่า ระดับ 3 ทุกตัวชี้วัดต้องได้ ไม่ต่ำกว่า ระดับ 4 ทุกตัวชี้วัดต้องได้ ไม่ต่ำกว่า ระดับ 5 2. ด้านการบริหารจัดการ ชั้นเรียน ด้าน 2 และ แต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่า ระดับ ไม่น้อยกว่า ตัวชี้วัด ด้าน 2 และ ทั้ง 2 ด้าน ต้องไม่ต่ำกว่า ระดับ และรวมกันแล้ว ไม่น้อยกว่า ตัวชี้วัด ด้าน 2 และ ทั้ง 2 ด้าน ต้องไม่ต่ำกว่า ระดับ และรวมกันแล้ว ไม่น้อยกว่า ตัวชี้วัด ด้าน 2 และ ทั้ง 2 ด้าน ต้องไม่ต่ำกว่า ระดับ และรวมกันแล้ว ไม่น้อยกว่า ตัวชี้วัด 3. ด้านการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ 4. ผลงานทางวิชาการ กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 กรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

25 ผอ. ครู การดำเนินการและวิธีการประเมิน การประเมินรายปี ภาค 1 ภาค 2
ประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนางาน ภาค 1 ปีการศึกษาที่ 1 ภาค 2 ปีการศึกษาที่ 2 สิ้นปีการศึกษา - ประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด - สรุปผลการประเมินรายปี - แจ้งผลให้ครูทราบ ครู ประเมินตนเอง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ปีการศึกษาที่ 3 LOGBOOK เสนอ ผอ. ผอ. ตั้งกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล (คุณสมบัติ) ปีการศึกษาที่ 4 ปีการศึกษาที่ 5

26 การประเมิน เมื่อครบ 5 ปี
ครู ผอ. ยื่นได้รอบปีละ 1 ครั้ง เมื่อครบ 5 ปี จัดทำคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน - ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง - ชั่วโมงการปฏิบัติงาน - วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพ - การพัฒนา - ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ - ผลงานทางวิชาการ (ชช. + ชชพ.) กรณี ผอ. มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าที่ขอ - ตรวจสอบคุณสมบัติ - สรุปผลการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด รวม 5 ปีการศึกษา - เสนอไปยัง สพท. และ ศธจ. พิจารณาต่อไป กรณี ผอ. มีวิทยฐานะต่ำกว่าที่ขอ - เสนอให้ กศจ. พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นที่มีวิทยฐานะ ไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะที่ขอ เป็นผู้ร่วมประเมิน สรุปผล 5 ปีการศึกษา - เสนอไปยัง สพท. และ ศธจ. พิจารณาต่อไป

27 การดำเนินการของ สพท. และ ศธจ.
- ตรวจสอบคุณสมบัติ (5 ข้อ) - ตรวจสอบผล การประเมิน - เอกสารหลักฐาน ศธจ. - ตรวจสอบคุณสมบัติ (5 ข้อ) - เสนอ อกศจ. - เสนอ กศจ. พิจารณา สำนักงาน ก.ค.ศ. - ตรวจสอบคุณสมบัติ (5 ข้อ) - ประเมินผลงาน ทางวิชาการ

28 การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน
1. ชนก. + ชนพ. กศจ. พิจารณาอนุมัติ ไม่ก่อนวันที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้รับคำขอ 2. ชช. + ชชพ. ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ ไม่ก่อนวันที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคำขอ เสนอผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง

29 การดำเนินการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม ว 21/2560
ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ผู้ขอรับการประเมินต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ ดำรงตำแหน่งครูหรือวิทยฐานะ ที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน เป็นเวลา 5 ปี ระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี ชนก./ชนพ. 4,000 ชม. ชช./ชชพ ,500 ชม. ต้องมี ชม. สอน/สัปดาห์ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 2. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 3. วินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ ไม่ถูกลงโทษทางวินัย/จรรยาบรรณวิชาชีพ ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ชนพ./ชช. -- ว 3/54 (ไม่หมดอายุ) ชนก./ชชพ. – ว 20/60 อบรม 20 ชม. ในปีที่ขอ 4. การพัฒนา ระยะเวลา 5 ปีการศึกษาย้อนหลัง - ประเมินตนเอง ตามแบบประเมินผลงานที่เกิด จากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวบ่งชี้ - ประเมินรายปี รวม 5 ปีการศึกษา 5. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

30 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตำแหน่งครู
ตย. การขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ กรณีดำรงตำแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ผู้ขอรับการประเมิน ต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการกำหนด และต้องมีภาระงานสอนสะสมย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ รวมกัน ไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง การปฏิบัติงานตำแหน่งครู ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รวม 5 ปี จำนวนชั่วโมง การปฏิบัติงาน 700 800 1,000 900 600 4,000 โดยมีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการกำหนด ในแต่ละปี ต้องมีชั่วโมงสอนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์

31 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน
ตย. การขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ กรณีดำรงตำแหน่งครู มาแล้ว 4 ปี + ครู เพิ่มอีก 1 ปี ผู้ขอรับการประเมิน ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานในตำแหน่งครู ในปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง โดยรวมชั่วโมง PLC ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง และต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ำตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดด้วย และมีชั่วโมงการปฏิบัติงานรวม 5 ปี ไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง การปฏิบัติงานตำแหน่งครู ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รวม 5 ปี จำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน 600 700 1,000 900 750 จำนวนชั่วโมง PLC - 50 รวม 800 4,000 ตำแหน่งครู 4 ปี มาแล้ว ได้ 3,200 ชม. ตามเกณฑ์ใหม่ โดยมีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการกำหนด ในแต่ละปี ต้องมีชั่วโมงสอนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์

32 กรณีการพัฒนาเดิม ไม่หมดอายุ กรณีการพัฒนาเดิมหมดอายุ
วิทยฐานะ กรณีการพัฒนาเดิม ไม่หมดอายุ กรณีการพัฒนาเดิมหมดอายุ ชนพ./ชช. ใช้ผลการพัฒนาเดิม ตาม ว 3 /2554 พัฒนาตาม ว 22/2560 (20 ชม.) ชนก./ชชพ. -

33 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 สรุปผล การประเมิน 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน (8 ตัวบ่งชี้) ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่านเกณฑ์ 2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน (3 ตัวบ่งชี้) 3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (2 ตัวบ่งชี้) ผ่าน 3 ใน 5 ปีการศึกษา

34 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ต่อ)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 สรุปผล การประเมิน 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน (8 ตัวบ่งชี้) ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่านเกณฑ์ 2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน (3 ตัวบ่งชี้) 3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (2 ตัวบ่งชี้) ผ่าน 2 ใน 5 ปีการศึกษา

35 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ต่อ)
ปีที่ 6 ผ่าน ปีที่ 7 ผ่าน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 สรุปผล การประเมิน 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน (8 ตัวบ่งชี้) ผ่าน ไม่ผ่าน 2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน (3 ตัวบ่งชี้) 3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (2 ตัวบ่งชี้) ผ่านเกณฑ์ ผลงาน 5 ปีการศึกษา ย้อนหลัง ไม่ผ่านเกณฑ์ ผลงาน 5 ปีการศึกษา ย้อนหลัง ผ่านเกณฑ์

36 เกณฑ์การตัดสิน ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 1. ด้านการเรียนการสอน 1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 1.2 การจัดการเรียนรู้ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/ แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ต้องมีผลการประเมิน ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัด ต้องได้ไม่ต่ำกว่าระดับ 2 ต้องมีผลการประเมิน ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัด ต้องได้ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 ต้องมีผลการประเมิน ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัด ต้องได้ไม่ต่ำกว่าระดับ 4 ต้องมีผลการประเมิน ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัด ต้องได้ไม่ต่ำกว่าระดับ 5 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

37 เกณฑ์การตัดสิน (ต่อ) ต้องมีผลการประเมิน ด้าน 2 และ ด้าน 3
ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา 3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 3.1 การพัฒนาตนเอง 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ ต้องมีผลการประเมิน ด้าน 2 และ ด้าน 3 ทั้ง 2 ด้าน ไม่ต่ำกว่า ระดับ 2 ไม่น้อยกว่า 2 ตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมิน ด้าน 2 และ ด้าน 3 ทั้ง 2 ด้าน ไม่ต่ำกว่า ระดับ 2 ไม่น้อยกว่า 3 ตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมิน ด้าน 2 และ ด้าน 3 ทั้ง 2 ด้าน ไม่ต่ำกว่า ระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 3 ตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมิน ด้าน 2 และ ด้าน 3 ทั้ง 2 ด้าน ไม่ต่ำกว่า ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 3 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ต้องได้ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 3 ปีการศึกษา ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

38 เสนอความเห็น เสนอ ครบ 5 ปี ยื่นคำขอ ส่งผลงานทางวิชาการ ที่ปรับปรุงแล้ว แจ้งผู้ขอรับการประเมิน แจ้งส่วนราชการต้นสังกัด/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งผู้ขอรับการประเมิน

39


ดาวน์โหลด ppt ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ /ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google