งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health Promotion & Environmental Health

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health Promotion & Environmental Health"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health Promotion & Environmental Health
DoH 4.0 Value – based Health Promotion & Environmental Health 7 Mar. ,2017 DoH 4.0 SMART Innovation (LO/HLO/HPO) Creativity Technology STRONG SMILE

2

3 กรอบแนวคิดการขับเคลื่อน PP Excellence
EU Bangkok Charter Health Literacy PIRAB PP Excellence partner WHO Invest Regulate Life Course Approach Advocate Build Capacity 3

4 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
การขับเคลื่อน PP Excellence ด้วยกลยุทธ์ PIRAB โดยกระทรวงสาธารณสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน National Prevention Strategy America’s Plan for Better Health and Wellness 4

5 DoH 4.0 to smart Thai Citizen 4.0
Productivity Self-Management in Health Literate Society CHANGE April 1, 2016 to Creativity Technology Innovation DoH 4.0 5

6 Health Literate Organization Health Literacy is our business
DoH 4.0 Health Literacy is our business Smart longest living and healthiest Citizen Inclusive Growth Engine Green Growth Engine PP&P Disruptive Health PPP Model by Health Literacy Green & Clean Hospital by Tracking tools Smart kids 6

7 Action plan 5 years Engine : Inclusive Growth Engine
Final Goal : Smart kids Current  LBW สูงดีสมส่วน พัฒนาการเด็ก 7 % 63 %  85 % 2560 2561 2562 2563 2564 Action : เด็กไทยแก้มใส/สาวไทยแก้มแดง ยาน้ำเสริมธาตุเหล็กในเด็ก Fe+ Folic acid ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ Action : พ่อแม่รอบรู้ด้วย digital สู่การเลี้ยงลูกแบบ traditional (กิน กอด เล่า เล่น นอน ฟัน) Application : สมุดสีชมพู DSPM เพิ่มความรอบรู้และความครอบคลุม (Create demand ) 80% 100% 7

8 Action plan 5 years Engine : Inclusive Growth Engine
Final Goal : Smart longest living and healthiest Citizen (อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) 69 ปี) Current : - สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 16.5 - อายุคาดเฉลี่ยการมีสุขภาพดี 66.5 ปี - ผู้สูงอายุ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 48 Current : อายุคาดเฉลี่ยการมีสุขภาพดี 66.5 ปี Goal : อายุคาดเฉลี่ยการมีสุขภาพดี 69 ปี 2560 2561 2562 2563 2564 Action : ส่งเสริมการสื่อสารและความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)โดยใช้คู่มือดูแลผู้สูงอายุ “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวแซ่บ” Action : ส่งเสริมพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ศพอส) จำนวน 879 แห่ง Action : พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเมือง (Urban) Action : พัฒนาเทคโนโลยี (Application) คู่มือดูแลผู้สูงอายุ “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวแซ่บ” Action : พัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมผู้สูงอายุโดยนวัตกรรมผ่าน line Management / Youtube/ Self - Learning Application Action : ขับเคลื่อนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี สุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ (Age –Friendly Cities) 8

9 Action plan 5 years Engine : Inclusive Growth Engine
Final Goal : PP&P Disruptive Health PPP Model by Health Literacy Goal : หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเป็น Health Literate Organize ร้อยละ 100 สถาบันการศึกษาทุกระดับ สถานบริการสุขภาพ สถานที่ทำงานเป็น Health Literate Organize ร้อยละ 80 ชุมชน ตำบล อำเภอ เป็น Health Literate Communities Goal : สถาบันการศึกษาทุกระดับ สถานบริการสุขภาพ สถานที่ทำงานเป็น Health Literate Organize ร้อยละ 85 ชุมชน ตำบล อำเภอ เป็น Health Literate Communities Goal : ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพคนไทยระดับดีมาก ร้อยละ 15 หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเป็น Health Literate Organize ร้อยละ 80 สถาบันการศึกษาทุกระดับ สถานบริการสุขภาพ สถานที่ทำงานเป็น Health Literate Organize ร้อยละ 50 Current : ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีมากของคนไทยเรื่อง 3 อ 2 ส ร้อยละ 1.6 (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา) Goal : กรมอนามัยเป็น Health Literate Organize Goal : หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเป็น Health Literate Organize ร้อยละ 50 Final Goal : ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพคนไทยระดับดีมาก ร้อยละ 30 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 Action : การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากรไทย ปรับ Actual Services เป็น Health Literate Quality Services พัฒนาระบบ Electronic Health & Mobile Health สนับสนุนการศึกษาวิจัย และจัดให้มี Center of Excellence ด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ พัฒนากระบวนการผลิตสื่อด้านสุขภาพและช่องทางเผยแพร่ข้อมูล Action : ยกระดับการปฏิรูปความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน กำหนดให้การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาในโรงเรียน แบบ Whole School Approach และ FRESH เน้นทักษะชีวิต ทักษะสุขภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาพในสถานประกอบการผ่านทีมบริหารกำหนดเป็นนโยบายและมีกิจกรรมผ่าน CSR Action : การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากรไทย 9

10 Action plan 5 years Engine : Green Growth Engine / Green & Clean Hospital Final Goal : รพ.สธ. มีการควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อด้วยระบบ (Digital Infectious Waste Tracking control) 10

11 ROADMAP เป้าประสงค์ 20 ปี ของกรมอนามัยสู่คนไทย 4.0
20 ปี Health Literate Society LE Yrs. HALE 72 Yrs. Smart Thai Citizens 4.0 Healthy Environment Health literate Society 10ปี Health Literate School 5ปีแรก เป้า HLOเริ่มที่กรมอนามัยและกสธ/Some HL community/ Some Independent HL citizens 15ปี Health Literate Setting Community Self Managementคนไทยวัยทำงาน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ Smart longest living and healthiest Citizen Education institution Advocate Peer group/Virtual Society/Health Literate Service วัยรุ่นมี life skill & Health skill 4H วัยเรียนเจริญเติบโต แข็งแรง สูงดีสมส่วน แนวคิดในการขับเคลื่อน ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เส้นทางชีวิตและสุขภาพ (Timing/Timeline/Environmental Health/Equity) PIRAB HL Quality Services พ่อแม่คุณภาพ ลูกเจริญเติบโตพัฒนาการสมวัย ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ พรบ. การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 พรบ. การสาธารณสุข ช่วงที่ 1 (5 ปี) (2560 – 2564) ช่วงที่ 2 (10 ปี) (2565 – 2569) ช่วงที่ 3 (15 ปี) (2570 – 2574) ช่วงที่ 4 (20 ปี) (2575 – 2579) 11

12 Next Step 1. กรมอนามัยจัดทำมาตรการ แผนปฏิบัติการ แผนความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด และ Valued ส่ง สนย. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 2. ประชุม Retreat DoH 4.0 ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2560 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการรายหน่วยงานสู่การเป็นหน่วยงาน 4.0 ที่สอดคล้องกับ DoH 4.0 องค์ประชุม = ผู้บริหารหน่วยงาน 12


ดาวน์โหลด ppt Health Promotion & Environmental Health

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google