งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารอินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ ได้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารอินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ ได้แก่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารอินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ ได้แก่
เคมีอินทรีย์ สารอินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ Alcohol Ether Aldehyde Ketone Carboxylic Ester

2 Aldehyde & Ketone สูตรทั่วไป Aldehyde Ketone
เคมีอินทรีย์ Aldehyde & Ketone สูตรทั่วไป Aldehyde Ketone Aldehyde และ Ketone ต่างเป็นสารประกอบคาร์บอนิลที่มีขั้ว สภาพมีขั้วของโมเลกุล จึงทำให้เกิดแรงดึงดูดระหว่างขั้วได้ Aldehyde และ Ketone มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวสูงกว่า Hydrocarbon แต่ต่ำกว่า Alcohol และ Carboxylic acid Aldehyde และ Ketone ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก (C1-C5) จะละลายน้ำได้

3 เคมีอินทรีย์ Aldehyde & Ketone ที่อุณหภูมิห้อง Aldehyde มี 3 สถานะ คือ ก๊าซ ของเหลว และของแข็ง แต่ Ketone มีสถานะเป็นของเหลว Aldehyde ที่มีคาร์บอนน้อยๆ มักมีกลิ่นฉุน ส่วน Aldehyde ที่มีคาร์บอนมากๆ มักมีกลิ่นหอม Ketone มีกลิ่นจางๆ ไม่แรงเท่า Aldehyde ยกเว้น Acetone

4 Aldehyde & Ketone สมบัติของ Aldehyde และ Ketone
เคมีอินทรีย์ Aldehyde & Ketone สมบัติของ Aldehyde และ Ketone จุดเดือดของแอลดีไฮด์ และคีโตนเพิ่มขึ้นตามจำนวนอะตอมของคาร์บอนที่เพิ่มขึ้น

5 Aldehyde & Ketone สมบัติของ Aldehyde และ Ketone
เคมีอินทรีย์ Aldehyde & Ketone สมบัติของ Aldehyde และ Ketone จุดเดือดของแอลดีไฮด์ และคีโตนเพิ่มขึ้นตามจำนวนอะตอมของคาร์บอนที่เพิ่มขึ้น

6 Aldehyde & Ketone Methanal หรือ Formaldehyde (HCHO)
เคมีอินทรีย์ Aldehyde & Ketone Methanal หรือ Formaldehyde (HCHO) การเตรียม สามารถเตรียมได้จาก Methanol ดังปฏิกิริยาต่อไปนี้ Formaldehyde เมื่อละลายน้ำ จะได้สารละลายที่เรียกว่า “Formalin” ซึ่งมี Formaldehyde อยู่ 40% Formalin ใช้ในการดองพืช และสัตว์ ฆ่าเชื้อเครื่องมือผ่าตัด ใช้ฉีดศพเพื่อรักษาสภาพไม่ให้เน่าเปื่อย

7 Aldehyde & Ketone แอลดีไฮด์ในธรรมชาติ
เคมีอินทรีย์ Aldehyde & Ketone แอลดีไฮด์ในธรรมชาติ ส่วนใหญ่ใช้เป็นน้ำมันหอมระเหย และสารที่มีกลิ่นหอม มักพบในผลไม้ หรือพืชต่างๆ

8 Aldehyde & Ketone Propanone หรือ Acetone (CH3COCH3)
เคมีอินทรีย์ Aldehyde & Ketone Propanone หรือ Acetone (CH3COCH3) เป็นของเหลวที่มีจุดเดือด 56oC ไม่มีสี มีกลิ่นอ่อนๆ ระเหยง่าย และละลายน้ำได้ดี นิยมใช้เป็นตัวทำละลาย เช่น น้ำมันเงา แลกเกอร์ ไฟเบอร์ และพลาสติก การบูร เป็นคีโตนที่ได้จากต้นการบูร ใช้เป็นสารไล่แมลง และเป็นส่วนผสมของยาดม

9 Carboxylic acid สูตรทั่วไป R-COOH สูตรโมเลกุล CnH2nO2 ; n>1
เคมีอินทรีย์ Carboxylic acid สูตรทั่วไป R-COOH สูตรโมเลกุล CnH2nO2 ; n>1 เป็นพันธะโคเวเลนต์ ละลายน้ำได้ เพราะมีขั้ว แต่ละลายได้ดี เพียง 4 ตัวแรก แต่ถ้าจำนวนคาร์บอนมากขึ้นความสามารถในการละลายน้ำจะลดลง เมื่อละลายเป็นสารละลายแล้วส่วนใหญ่จะยังอยู่ในรูปโมเลกุล จึงไม่สามารถนำไฟฟ้าได้ แต่มีบางส่วนแตกตัวเป็นไอออน จึงสามารถ นำไฟฟ้าได้

10 เคมีอินทรีย์ Carboxylic acid จุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง (สูงกว่าไฮโดรคาร์บอนที่มีมวลโมเลกุลเท่ากัน) เพราะเป็นพันธะไฮโดรเจน และจุดเดือดจะสูงขึ้น ถ้ามวลมากขึ้น แสดงสมบัติเป็นกรด (เพราะเมื่อเกิดปฏิกิริยาจะจ่าย H+ ให้กับสารอื่น) จึงเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงิน เป็นสีแดง สามารถทำปฏิกิริยา Esterification กับ Alcohol ได้ Ester Carboxylic acid ที่มวลโมเลกุลน้อยๆ เช่น HCOOH, CH3COOH มักมีกลิ่นฉุน

11 Carboxylic acid จุดเดือด และสภาพการละลายที่ 20oC ของกรดอินทรีย์บางชนิด
เคมีอินทรีย์ Carboxylic acid จุดเดือด และสภาพการละลายที่ 20oC ของกรดอินทรีย์บางชนิด

12 Carboxylic acid สภาพขั้ว และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของกรดอินทรีย์
เคมีอินทรีย์ Carboxylic acid สภาพขั้ว และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของกรดอินทรีย์

13 Carboxylic acid พันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของกรดอินทรีย์ และแอลกอฮอล์
เคมีอินทรีย์ Carboxylic acid พันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของกรดอินทรีย์ และแอลกอฮอล์

14 การอ่านชื่อ Carboxylic acid
เคมีอินทรีย์ การอ่านชื่อ Carboxylic acid ระบบชื่อสามัญ มักเรียกตามแหล่งที่มา ลงท้ายด้วย -ic acid บอกตำแหน่งหมู่แทนที่ด้วย α-, β-, γ- กรดแอลฟาไฮดรอกซี มีโครงสร้างดังนี้ กรดเบตาไฮดรอกซี มีโครงสร้างดังนี้

15 การอ่านชื่อ Carboxylic acid
เคมีอินทรีย์ การอ่านชื่อ Carboxylic acid ตัวอย่างการอ่านชื่อระบบสามัญ


ดาวน์โหลด ppt สารอินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ ได้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google