งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารระดับกระทรวง กรม และจังหวัด 20-24 กุมภาพันธ์ 2549 สำนักงาน ก.พ.ร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารระดับกระทรวง กรม และจังหวัด 20-24 กุมภาพันธ์ 2549 สำนักงาน ก.พ.ร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารระดับกระทรวง กรม และจังหวัด 20-24 กุมภาพันธ์ 2549 สำนักงาน ก.พ.ร.

2 กิจกรรมสัมพันธ์และการแบ่งปันความรู้ในระหว่าง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อ... - สร้างสัมพันธภาพ - ระดมความคิด / ความรู้ / ประสบการณ์ โดย 1. เข้ากลุ่ม 2. แนะนำตนเอง 3. เสนอความเห็นของกลุ่มต่อประเด็นคำถาม 4. แต่ละกลุ่มเคลื่อนไปแสดงความเห็นยังประเด็นคำถามต่อๆ ไป

3 กิจกรรม 6 สถานี KM RBM PMQA Exp. BfC GG 1 2 3 4 5 6

4 การแสดงความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็น แต่ละกลุ่ม เมื่อเข้ากลุ่มแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. แนะนำตนเองทีละคน : ใคร / มาจากหน่วยงานใด / รับผิดชอบงานใด / ทัศนคติที่มีต่องานที่ปฏิบัติ / ความคาดหวังที่ได้มาร่วมการสัมมนาใน ครั้งนี้ 2. ให้กลุ่มเดินทางไปที่สถานีที่ 1,2,3,4,5,6 (ตามที่กำหนดให้) แล้วให้กลุ่ม แสดงความคิดเห็น 2 ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ได้แก่ - ปัญหาในการดำเนินการ : สภาพปัญหา / สาเหตุ - เสนอแนะแนวทางดำเนินการ : โดยหน่วยงาน / สำนักงาน ก.พ.ร. / หน่วยงานอื่น

5 การเดินทางของแต่ละกลุ่มการเดินทางของแต่ละกลุ่ม กลุ่มที่ 1 : KM BfCPMQAGGRBMExp. กลุ่มที่ 4 : กลุ่มที่ 5 : กลุ่มที่ 6 : กลุ่มที่ 2 : กลุ่มที่ 3 : KM BfC Exp. RBM GG PMQA GG PMQA

6 6 6 Knowledge Management : KM การจัดการความรู้การจัดการความรู้ สถานีที่ 1

7 7 7 Blueprint for Change Process Management Process Management Capacity Building Capacity Building Process Management Process Management Capacity Building Capacity Building สถานีที่ 2

8 8 8 Public Sector Management Quality Award : PMQA การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สถานีที่ 3

9 9 9 Good Governance : GG การลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชนการลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชน เคาน์เตอร์บริการประชาชน (Government Counter Service)เคาน์เตอร์บริการประชาชน (Government Counter Service) ศูนย์บริการร่วม (Service Link)ศูนย์บริการร่วม (Service Link) การลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชนการลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชน เคาน์เตอร์บริการประชาชน (Government Counter Service)เคาน์เตอร์บริการประชาชน (Government Counter Service) ศูนย์บริการร่วม (Service Link)ศูนย์บริการร่วม (Service Link) สถานีที่ 4

10 10 10 Result Based Management : RBM การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ Balanced Scorecard การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ สถานีที่ 5

11 11 11 ExpectationExpectation ความคาดหวังที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สถานีที่ 6

12 12 12 กลุ่มที่ 1 KM กลุ่มที่ 2 Blueprint for Change กลุ่มที่ 3 PMQA กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 RBM Good Governance ห้อง Solero ห้อง Vacation อาหารเย็นเวลา 18.30 น. ห้องอาหาร Jadee เริ่มประชุมกลุ่ม 19.30 น.

13 13 13 Public Participation การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ สถานีที่

14 14 14


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารระดับกระทรวง กรม และจังหวัด 20-24 กุมภาพันธ์ 2549 สำนักงาน ก.พ.ร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google