งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Access

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Access"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Access

2 Microsoft Access 2007 โปรแกรม Microsoft Access  เป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ มีความสามารถในการทำงานด้านระบบจัดการฐานข้อมูล  เนื่องจากถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและมีเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

3 ความสามารถของ Microsoft Access 2007
สร้างแอปพลิเคชั่นฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลพนักงาน ฐานข้อมูลนักเรียน เป็นต้น ซึ่งมีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว สร้างตาราง (Table) เก็บข้อมูลและออกแบบโครงสร้างข้อมูลได้ มีเครื่องช่วยในการสอบถามข้อมูล (Query) จากฐานข้อมูลและสามารถคำนวณหาผลลัพธ์ได้อีกด้วย

4 ความสามารถของ Microsoft Access 2007 (ต่อ)
มีเครื่องฟอร์ม (From) ที่ช่วยให้ผู้ให้สามารถจัดการข้อมูลได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น สามารถสรุปรายงาน(Report) ออกมาในรูปแบบต่างๆได้ เช่น รายงานสรุปข้อมูล และการสร้างฉลากติดซองจดหมายเพื่อส่งข้อมูลไปยังลูกค้า มีแม่แบบ (Template) ที่ช่วยในการสร้างฐานข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น

5 ความสามารถของ Microsoft Access 2007 (ต่อ)
สามารถนำข้อมูลเข้า (Import) จากฐานข้อมูลอื่น หรือส่งข้อมูลออก (Export) ได้ยังฐานข้อมูลอื่นได้

6 ส่วนประกอบของฐานข้อมูล Microsoft Access 2007

7 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2007
การใช้ Ribbon ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ค้นหาคำสั่งที่ต้องการใช้เพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว คำสั่งต่างๆ จะได้รับการจัดระเบียบเป็นกลุ่มๆ ซึ่งจัดรวมอยู่ด้วยกันภายใต้แท็บต่างๆ บางแท็บจะแสดงขึ้นเมื่อต้องการใช้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น แท็บ เครื่องมือรูปภาพ จะแสดงขึ้นต่อเมื่อมีรูปภาพถูกเลือก

8 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2007 (ต่อ)
ปุ่ม Office คือ ปุ่มที่ใช้ควบคุมคำสั่งหลักเกี่ยวกับการสร้างแฟ้ม การเปิดแฟ้ม การบันทึก การบันทึกเป็น การพิมพ์ การจัดการ อีเมล ประกาศ ปิดฐานข้อมูล เอกสารล่าสุด และตัวเลือกของ Access

9 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2007 (ต่อ)
แม่แบบ สำหรับเริ่มต้นการใช้ Microsoft Office Access จะทำให้เราสามารถเริ่มต้น สร้างฐานข้อมูลของเราได้อย่างรวดเร็ว เราสามารถสร้างฐานข้อมูลของเราเองหรือเริ่มจากแม่แบบ ฐานข้อมูลที่ออกแบบไว้อย่างมืออาชีพแบบใดแบบหนึ่งก็ได้

10


ดาวน์โหลด ppt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Access

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google