งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนบูรณาการเชิง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพ คนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 วันที่ 24 ก. พ. 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนบูรณาการเชิง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพ คนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 วันที่ 24 ก. พ. 2559."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนบูรณาการเชิง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพ คนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 วันที่ 24 ก. พ. 2559

2 วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 2 การจัดประชุมแผนบูรณาการการพัฒนา คนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๐ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามกรอบ ของสำนักงบประมาณ วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชา ๑ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

3 วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 3 2.1 แนวทางการปรับปรุงการจัดทำงบประมาณเพื่อ บูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณในรูปแบบใหม่ จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงบประมาณ ขอให้ส่วนราชการจัดส่ง คำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีในรูปแบบใหม่ ออกเป็น 5 กลุ่ม โดย ให้ปรับฐานงบประมาณปี 2559 เพื่อเป็นฐานในการจัดทำ งบประมาณปี 2560 2.1 แนวทางการปรับปรุงการจัดทำงบประมาณเพื่อ บูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณในรูปแบบใหม่ จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงบประมาณ ขอให้ส่วนราชการจัดส่ง คำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีในรูปแบบใหม่ ออกเป็น 5 กลุ่ม โดย ให้ปรับฐานงบประมาณปี 2559 เพื่อเป็นฐานในการจัดทำ งบประมาณปี 2560 2.2 กรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ. ๒๕๖๐ เบื้องต้น (Pre-ceiling) สำนักงบประมาณ แจ้งการปรับลดวงเงินของคณะทำงาน พิจารณางบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นวงเงิน 140,272.0967 ล้านบาท 2.2 กรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ. ๒๕๖๐ เบื้องต้น (Pre-ceiling) สำนักงบประมาณ แจ้งการปรับลดวงเงินของคณะทำงาน พิจารณางบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นวงเงิน 140,272.0967 ล้านบาท เอกสารแนบ 1

4 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 4 3.1 การกำหนดและจัดทำค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายแนวทาง และค่าเป้าหมายร่วม ตามแผน บูรณาการฯ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ปี 2560 จัดทำค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายแนวทาง และค่า เป้าหมายร่วม ตามแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วง วัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 3.1 การกำหนดและจัดทำค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายแนวทาง และค่าเป้าหมายร่วม ตามแผน บูรณาการฯ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ปี 2560 จัดทำค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายแนวทาง และค่า เป้าหมายร่วม ตามแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วง วัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 เอกสารแนบ 2

5 องค์ประกอบและข้อมูลตัวชี้วัด ปี 2560 5 ตัวชี้วัดที่ 8 : สัดส่วนศูนย์เด็กเล็กที่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70 ตัวอ ย่าง ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 70 ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) :........... ( จำนวนศูนย์เด็ก เล็ก / สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ) วิธีการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด : ทำอย่างไรให้ศูนย์เด็กเล็ก ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ร้อยละ 70 / วิธีการจัดเก็บข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล : ( ระบุชื่อหน่วยงาน )

6 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา ( ต่อ ) วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา ( ต่อ ) 6 3.2 การปรับแผนงาน / โครงการ และเป้าหมาย ตาม กรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ. 2560 - ปรับแผนงาน / โครงการ และเป้าหมาย ตามกรอบวงเงินคำ ของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ. 2560 โดยจัดส่งให้ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 - แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ. 2560 ทางเว็บไซด์ www.m-society.go.thwww.m-society.go.th : banner แผนบูรณาการการพัฒนาคน ตลอดช่วงชีวิต 3.2 การปรับแผนงาน / โครงการ และเป้าหมาย ตาม กรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ. 2560 - ปรับแผนงาน / โครงการ และเป้าหมาย ตามกรอบวงเงินคำ ของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ. 2560 โดยจัดส่งให้ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 - แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ. 2560 ทางเว็บไซด์ www.m-society.go.thwww.m-society.go.th : banner แผนบูรณาการการพัฒนาคน ตลอดช่วงชีวิต

7 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา ( ต่อ ) วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา ( ต่อ ) 7 3.3 การพิจารณาแผนงาน / โครงการ แผนบูรณา การเชิงยุทธศาสตร์ เรื่องการพัฒนาศักยภาพคน ตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 ( เพิ่มเติม ) การจัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ฯ เพิ่มเติม ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 3.3 การพิจารณาแผนงาน / โครงการ แผนบูรณา การเชิงยุทธศาสตร์ เรื่องการพัฒนาศักยภาพคน ตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 ( เพิ่มเติม ) การจัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ฯ เพิ่มเติม ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

8 8 3.4 ผลการติดตามแผนบูรณาการการพัฒนาคน ตลอดช่วงชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 รอบ 3 เดือน ( ไตรมาสที่ 1) และการจัดทำ Action Plan แผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 จัดทำ Action Plan แผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอด ช่วงชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ( แผ่นซีดีรอม ) 3.4 ผลการติดตามแผนบูรณาการการพัฒนาคน ตลอดช่วงชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 รอบ 3 เดือน ( ไตรมาสที่ 1) และการจัดทำ Action Plan แผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 จัดทำ Action Plan แผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอด ช่วงชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ( แผ่นซีดีรอม ) เอกสารแนบ 3 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา ( ต่อ ) วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา ( ต่อ )

9 9 กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน กลุ่มยุทธศาสตร์ โทรศัพท์ 02-6596495 Fax 02-6596498 e-mail : startegy.mso@gmail.co m การติดตามผลการ ดำเนินงาน ปี 2559 ผู้ประสานงาน : คุณลัด ดา สุทนต์ รายละเอียดแผนงาน / โครงการ ปี 2560 ผู้ประสานงาน : คุณ อัจฉริยา บ่อแร่ 1. วันที่ 25 กพ. 59 ส่งปรับแผนงาน / โครงการ / วงเงิน / ค่า เป้าหมายตัวชี้วัด 2. วันที่ 10 มีค. 59 เอกสาร 3 ในแบบฟอร์มตัวชี้วัด / Action plan 2559


ดาวน์โหลด ppt แผนบูรณาการเชิง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพ คนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 วันที่ 24 ก. พ. 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google