งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนบูรณาการเชิง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพ คนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 วันที่ 24 ก. พ. 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนบูรณาการเชิง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพ คนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 วันที่ 24 ก. พ. 2559."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนบูรณาการเชิง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพ คนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ วันที่ 24 ก. พ. 2559

2 วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 2 การจัดประชุมแผนบูรณาการการพัฒนา คนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๐ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามกรอบ ของสำนักงบประมาณ วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชา ๑ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

3 วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ แนวทางการปรับปรุงการจัดทำงบประมาณเพื่อ บูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณในรูปแบบใหม่ จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงบประมาณ ขอให้ส่วนราชการจัดส่ง คำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีในรูปแบบใหม่ ออกเป็น 5 กลุ่ม โดย ให้ปรับฐานงบประมาณปี 2559 เพื่อเป็นฐานในการจัดทำ งบประมาณปี แนวทางการปรับปรุงการจัดทำงบประมาณเพื่อ บูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณในรูปแบบใหม่ จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงบประมาณ ขอให้ส่วนราชการจัดส่ง คำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีในรูปแบบใหม่ ออกเป็น 5 กลุ่ม โดย ให้ปรับฐานงบประมาณปี 2559 เพื่อเป็นฐานในการจัดทำ งบประมาณปี กรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ. ๒๕๖๐ เบื้องต้น (Pre-ceiling) สำนักงบประมาณ แจ้งการปรับลดวงเงินของคณะทำงาน พิจารณางบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นวงเงิน 140, ล้านบาท 2.2 กรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ. ๒๕๖๐ เบื้องต้น (Pre-ceiling) สำนักงบประมาณ แจ้งการปรับลดวงเงินของคณะทำงาน พิจารณางบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นวงเงิน 140, ล้านบาท เอกสารแนบ 1

4 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา การกำหนดและจัดทำค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายแนวทาง และค่าเป้าหมายร่วม ตามแผน บูรณาการฯ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ปี 2560 จัดทำค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายแนวทาง และค่า เป้าหมายร่วม ตามแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วง วัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ การกำหนดและจัดทำค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายแนวทาง และค่าเป้าหมายร่วม ตามแผน บูรณาการฯ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ปี 2560 จัดทำค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายแนวทาง และค่า เป้าหมายร่วม ตามแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วง วัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ เอกสารแนบ 2

5 องค์ประกอบและข้อมูลตัวชี้วัด ปี ตัวชี้วัดที่ 8 : สัดส่วนศูนย์เด็กเล็กที่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70 ตัวอ ย่าง ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 70 ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) : ( จำนวนศูนย์เด็ก เล็ก / สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ) วิธีการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด : ทำอย่างไรให้ศูนย์เด็กเล็ก ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ร้อยละ 70 / วิธีการจัดเก็บข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล : ( ระบุชื่อหน่วยงาน )

6 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา ( ต่อ ) วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา ( ต่อ ) การปรับแผนงาน / โครงการ และเป้าหมาย ตาม กรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ ปรับแผนงาน / โครงการ และเป้าหมาย ตามกรอบวงเงินคำ ของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ โดยจัดส่งให้ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ ทางเว็บไซด์ : banner แผนบูรณาการการพัฒนาคน ตลอดช่วงชีวิต 3.2 การปรับแผนงาน / โครงการ และเป้าหมาย ตาม กรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ ปรับแผนงาน / โครงการ และเป้าหมาย ตามกรอบวงเงินคำ ของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ โดยจัดส่งให้ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ ทางเว็บไซด์ : banner แผนบูรณาการการพัฒนาคน ตลอดช่วงชีวิต

7 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา ( ต่อ ) วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา ( ต่อ ) การพิจารณาแผนงาน / โครงการ แผนบูรณา การเชิงยุทธศาสตร์ เรื่องการพัฒนาศักยภาพคน ตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ( เพิ่มเติม ) การจัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ฯ เพิ่มเติม ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ การพิจารณาแผนงาน / โครงการ แผนบูรณา การเชิงยุทธศาสตร์ เรื่องการพัฒนาศักยภาพคน ตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ( เพิ่มเติม ) การจัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ฯ เพิ่มเติม ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

8 8 3.4 ผลการติดตามแผนบูรณาการการพัฒนาคน ตลอดช่วงชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ. ศ รอบ 3 เดือน ( ไตรมาสที่ 1) และการจัดทำ Action Plan แผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ. ศ จัดทำ Action Plan แผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอด ช่วงชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ( แผ่นซีดีรอม ) 3.4 ผลการติดตามแผนบูรณาการการพัฒนาคน ตลอดช่วงชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ. ศ รอบ 3 เดือน ( ไตรมาสที่ 1) และการจัดทำ Action Plan แผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ. ศ จัดทำ Action Plan แผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอด ช่วงชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ( แผ่นซีดีรอม ) เอกสารแนบ 3 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา ( ต่อ ) วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา ( ต่อ )

9 9 กองยุทธศาสตร์และ แผนงาน กลุ่มยุทธศาสตร์ โทรศัพท์ Fax m การติดตามผลการ ดำเนินงาน ปี 2559 ผู้ประสานงาน : คุณลัด ดา สุทนต์ รายละเอียดแผนงาน / โครงการ ปี 2560 ผู้ประสานงาน : คุณ อัจฉริยา บ่อแร่ 1. วันที่ 25 กพ. 59 ส่งปรับแผนงาน / โครงการ / วงเงิน / ค่า เป้าหมายตัวชี้วัด 2. วันที่ 10 มีค. 59 เอกสาร 3 ในแบบฟอร์มตัวชี้วัด / Action plan 2559


ดาวน์โหลด ppt แผนบูรณาการเชิง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพ คนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 วันที่ 24 ก. พ. 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google