งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ เป็นระบบที่สนับสนุนงานในสำนักงาน หรืองานธุรการของหน่วยงาน ระบบจะ ประสานการทำงานของบุคลากรรวมทั้งกับ บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานอื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสำนักงานอัตโนมัติ เป็นระบบที่สนับสนุนงานในสำนักงาน หรืองานธุรการของหน่วยงาน ระบบจะ ประสานการทำงานของบุคลากรรวมทั้งกับ บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานอื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ เป็นระบบที่สนับสนุนงานในสำนักงาน หรืองานธุรการของหน่วยงาน ระบบจะ ประสานการทำงานของบุคลากรรวมทั้งกับ บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานอื่น ระบบนี้ จะเกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสาร โดยการ ใช้ซอฟท์แวร์ด้านการพิมพ์ การติดต่อผ่าน ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผลลัพธ์ของระบบนี้ มักอยู่ในรูปของเอกสาร กำหนดการ สิ่งพิมพ์

2 ระบบสารสนเทศที่ใช้บุคลากรน้อยที่สุด โดยอาศัย เครื่องมือแบบอัตโนมัติและระบบสื่อสารเชื่อมโยง ข่าวสารระหว่างเครื่องมือเหล่านั้นเข้าด้วยกัน OAS มี จุดมุ่งหมายให้เป็นระบบที่ไม่ใช้กระดาษข่าวสารถึงกัน ด้วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange) แทน ซึ่งมีรูปแบบในการใช้งาน 2 ลักษณะ คือ 1. รูปแบบของระบบงานพิมพ์และการประมวลผลทาง อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ การสื่อสารด้วยข้อความ E–mail, FAX 2. รูปแบบการประชุมทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การประชุมทางไกลแบบมีแต่เสียง (Audio Conferencing) การประชุมทางไกลแบบมีทั้งภาพและ เสียง (Video - Conferencing)

3 1. Networking System คือ ระบบข่ายงานที่ เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างกัน ทั่วองค์กร 2. Electronic Data Interchange คือ การสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน โดยอาศัย สัญญาณข้อมูลข่าวสารแบบ อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบข่ายงาน

4 4. Paperless System คือ ระบบที่ไม่ใช้กระดาษ อาทิ Post Of Sale (POS) เป็นการขายแบบมีการ บันทึกรายการขายและรายละเอียดอื่นที่ เกี่ยวกับสินค้าทันทีที่มีการขาย ณ จุด ขายนั้นๆ Electronic Funds Transfer (EFT) เป็นระบบการโอน เงินอัตโนมัติของธนาคารโลก 3. Internet Working (Internet) คือ การรวมตัวกัน ของระบบข่ายงาน ที่กระจายอยู่ทั่วโลก จนกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่

5 ตัวอย่าง การประชุมทางไกล ซึ่งการ ติดต่อสื่อสารประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม นี้ อาจจะผ่านสายโทรศัพท์ หรือผ่านสาย Leased Line


ดาวน์โหลด ppt ระบบสำนักงานอัตโนมัติ เป็นระบบที่สนับสนุนงานในสำนักงาน หรืองานธุรการของหน่วยงาน ระบบจะ ประสานการทำงานของบุคลากรรวมทั้งกับ บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานอื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google