งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 1. โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร (จังหวัดลพบุรีไม่มีโครงการนี้) 2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 3. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 58/59 3.1 การชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการความช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 58/59 3.2 มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/2560 ระบบติดตามงาน ผตร. 1

2 ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม (ต่อ)
4. โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร 5. โครงการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติ 6 มาตรการของคณะขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) 6. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ ปี 2559 – 2560 - การยกระดับชั้นสหกรณ์ - การพัฒนาระบบสหกรณ์ในพื้นที่แปลงใหญ่ - ทฤษฎีใหม่ ระบบติดตามงาน ผตร. 2

3 ( จังหวัดลพบุรี ไม่มีโครงการนี้ )
1. โครงการส่งเสริมการให้บริการ เครื่องจักรกลทางการเกษตร เจ้าภาพ , (สสจ.ลพบุรี) ตัวชี้วัด - ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 60 ( จังหวัดลพบุรี ไม่มีโครงการนี้ ) 1 3 2 5 4 กิจกรรม/งบประมาณ  เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 3

4 2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร
เจ้าภาพ (กพส.) , (สสจ.ลพบุรี) ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 แห่ง 2. ร้อยละของผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ..... ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 60 รายงานผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัดรายเดือน 4 ประสานงานและติดตามการดำเนินการของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ 3 ส่งเสริมและแนะนำ การดำเนินธุรกิจข้าวและการตลาดข้าวของสถาบันเกษตรกรในจงหวัด 2 จัดทำ Action Plan 1 8,678 ตัน 5,475 บาท  กิจกรรม/งบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % เป้าหมาย (ตัน) 10,000 100 8,678 86.78 งบประมาณ (บาท) 13,800 5,475 39.67 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 4

5 3.1 การชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการ ความช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 58/59 เจ้าภาพ (กบส.) , (สสจ.ลพบุรี) ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ เข้าร่วมโครงการ 26 แห่ง 2. กลุ่มเกษตร เข้าร่วมโครงการ 71 แห่ง 3. ร้อยละของผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 60 6,415, บาท ติดตามและรายงานผล 4 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 3 ดำเนินการจัดทำโครงการ 2 ประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมาย 1 โอนคืนกรมฯ จำนวน 1,686, บาท  กิจกรรม/งบประมาณ  เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % สหกรณ์ (แห่ง) 26 100 กลุ่มเกษตรกร (แห่ง) 71 งบประมาณ (บาท) 8,103,529.87 6,416,625.68 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 5

6 3.2 มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/2560
เจ้าภาพ (กบส.) , (สสจ.ลพบุรี) ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ เข้าร่วมโครงการ 3 แห่ง 2. ร้อยละของผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 60 ติดตามและรายงานผล 4 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 3 ดำเนินการจัดทำโครงการ 2 ประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมาย 1 หมายเหตุ อยู่ระหว่างรอเอกสารขอเบิกจากสหกรณ์  กิจกรรม/งบประมาณ  เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % สหกรณ์ (แห่ง) ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 6

7 4. โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร
เจ้าภาพ (กพส.) , (สสจ.ลพบุรี) ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 60 สหกรณ์ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ : คือ สหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองเขต โคกตูม จำกัด โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและรวบรวมถั่วเขียว เป้าหมาย : ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่มีคุณภาพและรวบรวม ผลผลิตถั่ว เขียวจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป กิจกรรม แผน ผล 1. สหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเอง เขตโคกตูม จำกัด มีการดำเนินธุรกิจ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ธุรกิจ 1. สหกรณ์รวบรวมถั่วเขียวจาก สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 1. สมาชิกดำเนินการปลูกถั่วเขียวแล้ว จำนวน 4 ราย พื้นที่ 108 ไร่ 2. สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการประกอบอาชีพหลัก 2. สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 ราย พื้นที่ 1,000 ไร่ 1. เริ่มต้นโครงการ กันยายน 2559 2. ลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น ในวันที่ 17 พ.ค.59 3. สหกรณ์ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ อนุมัติโครงการวันที่ 8 มิ.ย.59 3. สหกรณ์รวบรวมผลผลิตจาก สมาชิกสหกรณ์ จำนวน 150 ตัน หน่วยงานร่วม : 1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ลพบุรี หอการค้าจังหวัดลพบุรี ระบบติดตามงาน ผตร. 7

8 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดำเนินการจัดทำโครงการ ประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมาย
5.โครงการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ 6 มาตรการของคณะขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) เจ้าภาพ (กพส.), (กบส.) , (สสจ.ลพบุรี) ตัวชี้วัด 1. รายงานผล จำนวน 6 ครั้ง ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 60 11 อำเภอ ติดตามและรายงานผล 4 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 3 ดำเนินการจัดทำโครงการ 2 ประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมาย 1 0 มาตรการ 0 อำเภอ 0 บาท  กิจกรรม/งบประมาณ  เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % มาตรการ 6 มาตรการ 2 100 พื้นที่ดำเนินการ (อำเภอ) 11 งบประมาณ (บาท) 79,590 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 8

9 มาตรการที่ 3 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
5.โครงการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ 6 มาตรการของคณะขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) (ต่อ) เจ้าภาพ (กพส.), (กบส.) , (สสจ.ลพบุรี) ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 60 มาตรการที่ 3 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 1. สำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่แปลงใหญ่ 2. จัดประชุมการสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการจำนวน 10 แปลง 3. จัดทำแผนการตลาด จำนวน 10 แผน (แปลง) 4. จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เชื่อมโยงการตลาด จำนวน 10 แปลง ระบบติดตามงาน ผตร. 9

10 เจ้าภาพ (กพส.) , (สสจ.ลพบุรี)
5.โครงการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ 6 มาตรการของคณะขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) (ต่อ) เจ้าภาพ (กพส.) , (สสจ.ลพบุรี) ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 60 มาตรการที่ 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. (โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร) แผน ผล ศพก.มีกิจกรรมการดำเนินงานอย่างน้อย 1 กิจกรรม 11 ศูนย์ จัดอบรมกลุ่ม ให้องค์ความรู้ 7 ศูนย์ 2 ศูนย์ (7 ก.พ.60, 9 ก.พ.60) มีแผนวันที่ 7 มี.ค.60 ระบบติดตามงาน ผตร. 10

11 6. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ ปี 2559 – 2560
6.1 การยกระดับชั้นสหกรณ์ เจ้าภาพ (กจส.) , (สสจ.ลพบุรี) ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ได้รับการยกระดับชั้นสหกรณ์จากชั้น 2 สู่ ชั้น 1 จำนวน 32 แห่ง 2. สหกรณ์ได้รับการยกระดับชั้นสหกรณ์จากชั้น 3 สู่ ชั้น 2 จำนวน 6 แห่ง ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 60 7 แห่ง ติดตามและรายงานผล 4 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 3 ดำเนินการจัดทำโครงการ 2 ประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมาย 1 35,150 บาท  กิจกรรม/งบประมาณ  เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % แผนชั้น 2 สู่ ชั้น 1 (แห่ง) 33 100 แผนชั้น 3 สู่ ชั้น 2 (แห่ง) 7 งบประมาณ (บาท) 84,500 35,150 43.18 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 11

12 6. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ ปี 2559 – 2560
6.2 การพัฒนาระบบสหกรณ์ในพื้นที่แปลงใหญ่ เจ้าภาพ (กพส.) , (สสจ.ลพบุรี) ตัวชี้วัด 1. จำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถด้นการดำเนินธุรกิจ 1 แห่ง 2. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก ร้อยละ 97 ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 60 ติดตามและรายงานผล 4 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 3 ดำเนินการจัดทำโครงการ 2 ประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมาย 1 17,692 บาท 0 ครั้ง  กิจกรรม/งบประมาณ  เป้าหมาย ผลงาน จำนวน % ครั้งที่ 1 จัดประชุมชี้แจงโครงการ เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ/จัดหาตลาด 10 100 ครั้งที่ 2 จัดประชุมชี้แจงโครงการ แผนการตลาดแปลงใหญ่ งบประมาณ (บาท) 86,200 17,692 33.57 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 12


ดาวน์โหลด ppt ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google