งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2 สารบัญ แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา
โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ตรารางแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตามขณะ วีดีโอขั้นตอนการลงทะเบียน

3 แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา

4 โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานส่งเสริมและงานทะเบียน สำนักผู้อำนวยการ กลุ่มงานทะเบียน กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

5 กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

6 ตรารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ
รายชื่อคณะ ชั้นปีที่1 ชั้นปีที่2 ชั้นปีที่3 ชั้นปีที่4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 862 779 625 772 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคม 859 774 525 635 คณะวิทยาการจัดการ 1103 1165 1006 845 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 200 195 308 326

7 แทรกไฟล์วีดีโอ สารบัญ


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google