งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคที่สำคัญ ในเขตบริการสุขภาพที่ 11

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคที่สำคัญ ในเขตบริการสุขภาพที่ 11"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคที่สำคัญ ในเขตบริการสุขภาพที่ 11

2 ตารางที่ 1 อัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรกด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในเขตบริการสุขภาพที่ 11 ปี พ.ศ ( 1 ม.ค. – 18 มี.ค. 2558) อันดับ โรค จำนวนป่วย (ราย) อัตราป่วย(ต่อแสน) 1 อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 13,469 312.29 2 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 6,504 150.80 3 ปอดบวม 2,306 53.47 4 ตาแดง 1,314 30.47 5 สุกใส 920 21.33 6 ไข้เลือดออก (รวม) 637 14.77 7 มือ เท้า ปาก 570 13.22 8 อาหารเป็นพิษ 537 12.45 9 ไข้หวัดใหญ่ 533 12.36 10 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1,048 24.39 ที่มา: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11

3 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก

4 อัตราป่วยสะสมโรคไข้เลือดออก รายเขตบริการสุขภาพ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 3 มีนาคม 2558)
ที่มา: สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง. (รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 8)

5 10 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดในประเทศ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 3 มีนาคม 2558)
ที่มา: สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง. (รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 8)

6 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ในเขตบริการสุขภาพที่ 11 จำแนกรายจังหวัด (1 มกราคม – 18 มีนาคม 2558)
ที่มา: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11

7 ตารางที่ 2 10 อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดในเขตบริการสุขภาพที่ 11 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 18 มีนาคม 2558) อันดับ พื้นที่ จำนวนป่วย (ราย) อัตราป่วย (ต่อแสน) 1 อ.พิปูน จ.นครศรีฯ 19 68.0 2 อ.เมือง จ.กระบี่ 65 67.62 3 อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 23 42.1 4 อ.เมือง จ.ชุมพร 60 40.08 5 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ฯ 18 35.38 6 อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ 21 29.34 7 อ.เมือง จ.นครศรีฯ 28.53 8 อ.เมือง จ.ระนอง 25.4 9 อ.สิชล จ.นครศรีฯ 23.96 10 อ.เมือง จ.ภูเก็ต 27 13.47 ที่มา: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11

8 การระบาดของ Norovirus

9 การระบาดของ Norovirus

10 สิ่งที่ ได้ดำเนินการแล้ว
1. กรมควบคุมโรคโดยสำนักระบาดฯ/สคร.11/กรมอนามัยและ สสจ.กระบี่ ร่วมดำเนินการสอบสวนโรคเพื่อหาสาเหตุและแหล่งโรคร่วมกับให้คำแนะนำ ในการควบคุมป้องกันโรคและการาจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 2. แจ้งจังหวัดดำเนินการประเมินและปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาหารและ สิ่งแวดล้อมและรีสอร์ทต่างๆ ในหาด ไร่เลย์ 3. จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะต้น และวางกรอบเพื่อแก้ไขปัญหา ในระยะยาว

11 การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในภาพเขต
1. ประชุมระดมสมองระหว่างทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ Concept project และแผนระยะยาว โดยมี -ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ หรือท่านสาธารณสุขนิเทศ เป็นประธาน -ทีมประกอบด้วย เขตสุขภาพ ที่ 11 กรมควบคุมโรค/ สคร. 11 กรมอนามัย/ศูนย์อนามัย ที่ 11 สสจ./รพ.ที่เกี่ยวข้อง 2. ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับจังหวัด โดยมี -มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน -ทีมประกอบด้วย จากภาคส่วนต่างๆ เช่น ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ สาธารณสุข หน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวฯ และ ภาคประชาชน

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคที่สำคัญ ในเขตบริการสุขภาพที่ 11

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google