งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนามาตรการป้องกัน เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนามาตรการป้องกัน เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนามาตรการป้องกัน เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM)

2 เป้าหมาย กลยุทธ์ เพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอดส์รายใหม่ในกลุ่มMSM
สร้างมาตรเชิงรุกส่งเสริมการป้องกันในกลุ่มMSM โดยการ ส่งเสริมการเข้าถึงถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น ผ่านจุดบริการถุงยางอนามัย (Condom point)

3 แนวทางมาตรการ จัดจุดบริการถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นแก่ลูกค้าในสถานที่ต่าง ๆ ที่ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายนิยมไปเที่ยว และจุดที่มีการรวมตัวของ MSM เช่น ดิสโก้เธค คาราโอเกะ ซาวน่า และร้านเสริมสวย เป็นต้น ดำเนินการร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย(สคร/สสจ สมาคมฟ้าสีรุ้ง และเครือข่าย )

4 กิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน
1. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนปรับปรุงมาตรการฯ 2. ปรับปรุงเนื้อหาสื่อ/อุปกรณ์ /แนวทางประชาสัมพันธ์โครงการ สนับสนุนมาตรการ ฯ 3.การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Condom Point 4.พัฒนาทีมพี่เลี้ยง ระดับเขต เพื่อเป็นที่ปรึกษาและกำกับดูแลมาตรการฯ 5.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันฯ โดยบูรณาการในงานสัมมนาเอดส์ชาติ ครั้งที่13

5 แนวทางการดำเนินงานจัดตั้ง Condom Point
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามสื่อ และเทศกาลต่างๆ 2. รับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ (สถานที่ตามเกณฑ์ ) 3. สนับสนุน Condom Point /ถุงยางอนามัย /สารหล่อลื่น พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ ฟรี 4. ออกหนังสือรับรองให้หน่วยงาน/สถานบริการที่เข้าร่วมโครงการ 5. เจ้าของหน่วยงานเข้าร่วมโครงการจะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลจุดบริการ ถุงยางอนามัย (Condom Point) จัดตั้งจุดบริการถุงยางอนามัยและสาร หล่อลื่น ในบริเวณที่ลูกค้าจะเข้าถึงได้โดยสะดวก 6. การส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ แก่ผู้มีส่วนร่วมและเจ้าของสถานที่ 7. การประเมินผลและสรุปบทเรียนการดำเนินงาน(สอวพ.)

6 พื้นที่ดำเนินการใน ปี 2553 นำร่อง 30 จังหวัด
พื้นที่ดำเนินการใน ปี นำร่อง 30 จังหวัด ได้แก่ ภาคกลาง 9 จังหวัด (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี สระบุรีและนครปฐม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด (นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น สุรินทร์ อำนาจเจริญ ศรีษะเกษ อุดรธานี และบุรีรัมย์) ภาคเหนือ 9 จังหวัด (นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน เชียงราย พิจิตร และกำแพงเพชร) ภาคใต้ 4 จังหวัด (สงขลา นครศรีธรรมราช กระบี่ และภูเก็ต

7 ในปี 2554 เพิ่มพื้นที่เป้าหมายอีก 18 จังหวัด
รวมเป็น 48 จังหวัด และหน่วยงานที่สนใจ ได้แก่ ตราด สระแก้ว ระยอง จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หนองคาย มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน สุราษฏร์ธานี พัทลุง ตรัง ยะลาและสตูล เป้าหมาย ปี ดำเนินการ เต็มพื้นที่ ( 77 จังหวัด )

8 ผลการดำเนินงานปี 2553 - หน่วยงานมีความพึงพอใจโครงการอยู่ในระดับมาก
- มีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ 188 แห่ง ได้แก่ ซาวน่า ผับ คาราโอเกะ ร้านเสริมสวย ร้านเวดดิ้งสตูดิโอ โรงแรม , ร้านอาหาร อาบ/อบ/นวด บริษัท/ห้างร้าน ร้านดอกไม้ ศูนย์ Drop in และอื่นๆ - หน่วยงานมีความพึงพอใจโครงการอยู่ในระดับมาก - มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง สื่ออุปกรณ์ควรให้น่าสนใจ/การดูแลจุดกระจายถุงยาง/ ปี 2554 อยู่ระหว่างการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

9 จัดหาถุงยางอนามัย สารหล่อลื่นและสื่ออุปกรณ์ให้เพียงพอ
กรมควบคุมโรค (สอวพ.) จัดหาถุงยางอนามัย สารหล่อลื่นและสื่ออุปกรณ์ให้เพียงพอ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค คลังถุงยางอนามัย NGO ประสานหน่วยงาน/สถานบริการในการกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นผ่านcondom point หน่วยงาน/สถานบริการ ดูแลจุดกระจายถุงยางอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานNGOในการกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น ผังการการกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนามาตรการป้องกัน เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google