งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างและพัฒนา เครื่องมือประเมิน ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างและพัฒนา เครื่องมือประเมิน ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างและพัฒนา เครื่องมือประเมิน ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา จังหวัดสงขลา วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

2 ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
รายละเอียดเนื้อหา ระดับการวัด ประเภทของเครื่องมือการประเมินโครงการ ลักษณะที่ดีของเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประเมินโครงการ ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

3 ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Scale of measurement ระดับของการวัด ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

4 ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
ระดับการวัดตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร หมายถึง การกำหนดความละเอียดในการบอก ความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติของตัวแปร ที่อยู่ในหน่วยเดียวกัน โดยทั่วไปสามารถ แบ่งระดับการวัดตัวแปรได้ 4 ระดับ ดังนี้ ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

5 1.ระดับมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale)
2.ระดับมาตราเรียงอันดับ (Ordinal Scale) 3.ระดับมาตรอันตรภาค (Interval Scale) 4.ระดับมาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ บรรยาย ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา


ดาวน์โหลด ppt การสร้างและพัฒนา เครื่องมือประเมิน ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google