งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต กุมภาพันธ์ 2010 “ เราเป็นประตู ผู้ที่เข้ามาทางเรา ก็จะรอดพ้น เขาจะเข้าจะออก และจะพบทุ่งหญ้า ” (ยน. 10,9)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต กุมภาพันธ์ 2010 “ เราเป็นประตู ผู้ที่เข้ามาทางเรา ก็จะรอดพ้น เขาจะเข้าจะออก และจะพบทุ่งหญ้า ” (ยน. 10,9)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจา ทรง ชีวิต กุมภาพันธ์ 2010

3 “ เราเป็นประตู ผู้ที่เข้ามาทางเรา ก็จะรอดพ้น เขาจะเข้าจะออก และจะพบทุ่งหญ้า ” (ยน. 10,9)

4 พระเยซูเจ้าทรงแสดง พระองค์ให้เราทราบว่า พระองค์ทรงเป็นผู้ทำให้ พันธสัญญาของพระเจ้า และการรอคอยของ ชนชาติหนึ่งสำเร็จไป ชนชาติที่มีประวัติแห่ง พันธสัญญากับพระเจ้า ซึ่งไม่เคย ถูกลบล้างไปเลย

5 พระเยซูเจ้าทรงใช้การเปรียบเทียบว่า พระองค์ทรงเป็นประตู ทรงอธิบายอย่างดีเมื่อทรงกล่าวว่า “เราเป็นหนทาง ไม่มีใครไปหา พระบิดาได้ นอกจากผ่านทางเรา” พระองค์ทรงเป็นหนทางเข้าออก อย่างแท้จริง เป็นประตูที่เปิดไปสู่พระบิดา องค์พระผู้เป็นเจ้า

6 พระวาจาตอนนี้มีความหมายอย่างไรในชีวิตของเรา

7 มีข้อความบางตอนจาก พระวรสารของนักบุญยอห์น ที่มีความหมายคล้ายๆกับ พระวาจาที่เรายกมานี้ ให้เราพิจารณาเรื่อง “ประตูแคบ” ซึ่งเราต้อง พยายามเข้าไปให้ได้ เพื่อบรรลุถึงชีวิต

8 ทำไมเราเลือกข้อความ ตอนนี้ เพราะเราเห็นว่า เป็นข้อความที่ตรงกับ ความจริงที่พระเยซูเจ้า ทรงเปิดเผยเกี่ยวกับ พระองค์เอง และช่วย เราให้นำมาใช้ในชีวิต ได้อย่างดีที่สุด

9 ช่วงชีวิตตอนไหนของ พระเยซูเจ้าทรงเป็น ประตูที่เปิดกว้าง เปิดสู่ องค์พระตรีเอกภาพ ในตอนที่ดูเหมือนว่า ประตูสวรรค์ได้ปิดสำหรับ พระองค์ เป็นเวลานั้นที่ พระองค์กลับกลายเป็น ประตูเปิดกว้างให้กับเรา ทุกคนเข้าสู่สวรรค์ได้

10 พระเยซูเจ้าผู้ถูกทอดทิ้งทรง เป็นประตู ที่ทำให้เกิดการ แลกเปลี่ยนที่สมบูรณ์ระหว่าง พระเจ้าและมนุษยชาติ ใน ความว่างเปล่าของพระองค์ พระองค์ทรงรวบรวมบรรดา บุตรให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระ บิดา โดยผ่านทางความว่าง เปล่าของพระองค์นั่นเอง (ประตูที่เปิดกว้าง ) ที่เรา กลับมามีความสัมพันธ์กับ พระเจ้า และพระเจ้าทรงมี ความสัมพันธ์กับเราอีกครั้ง ดังนั้น พระองค์จึงทรงเป็นทั้ง ประตูแคบและประตูกว้างใน เวลาเดียวกัน และพวกเรามี ประสบการณ์นี้ได้

11 “ เราเป็นประตู ผู้ที่เข้ามาทางเรา ก็จะรอดพ้น เขาจะเข้าจะออก และจะพบทุ่งหญ้า ” (Gv 10,9).

12 ในการถูกทอดทิ้ง พระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นหนทางของเราเข้าสู่ พระบิดา พระองค์ทรงทำส่วนของพระองค์ แต่เพื่อเราจะได้รับพระ หรรษทานยิ่งใหญ่นี้ได้ เราแต่ละคนจะต้องทำในส่วนของเราด้วย กล่าวคือเข้าการไปยังประตูนั้นและก้าวต่อไป เราจะทำอย่างไร

13 เมื่อไรก็ตามที่เราทุกข์เพราะผิดหวัง เจ็บปวด โชคร้าย หรือเจ็บป่วย เราคิดถึงพระทรมานของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงได้รับความทุกข์ นั้นมาก่อน และรวมไปถึงความเจ็บปวดอื่นๆอีกมากมาย

14 ใช่แล้ว พระองค์ทรงประทับอยู่ใน ความทุกข์ทรมานทุกชนิด ความทุกข์ทุกอย่างของเรามีชื่อ เรียกว่าพระเยซูเจ้าผู้ถูกทอดทิ้ง ให้เราพยายามนึกถึงพระเยซูเจ้าใน ความลำบากทุกอย่าง ในปัญหาทุก ชนิดของชีวิต ในความมืดมน ในความ เจ็บปวดของเราหรือของผู้อื่น ความทุกข์ทรมานของมนุษยชาติ ทุกสิ่งเหล่านี้ก็คือพระองค์ เพราะพระองค์ทรงรับทุกอย่างไว้ใน พระองค์แล้ว

15 เพียงเราบอกกับพระองค์ด้วยความเชื่อว่า “พระเยซูเจ้าข้า พระองค์ผู้เดียว เป็นขุมทรัพย์ของข้าพเจ้า” เพียงเราทำสิ่งที่เป็นการบรรเทาความทุกข์ ทรมานของพระองค์ “พระองค์”ในคนยากจน คนไม่มีความสุขเพื่อข้าม ประตู โดยวิธีนี้ เราจะก้าวข้ามประตู และจะพบความปิติยินดีในอีกด้านหนึ่ง อย่างที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน นั่นก็คือชีวิตที่เต็มบริบูรณ์

16 “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อเดือนมกราคม 1999 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี)Anna LolloPlacido D’Omina คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.orgwww.focolare.orgwww.santuariosancalogero.org “ ราเป็นประตู ผู้ที่เข้ามาทางเราก็จะรอดพ้น เขาจะเข้าจะออก และจะพบทุ่งหญ้า ” (Gv 10,9)


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต กุมภาพันธ์ 2010 “ เราเป็นประตู ผู้ที่เข้ามาทางเรา ก็จะรอดพ้น เขาจะเข้าจะออก และจะพบทุ่งหญ้า ” (ยน. 10,9)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google