งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยาต้านปัจจัยแข็งตัวของเลือด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยาต้านปัจจัยแข็งตัวของเลือด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยาต้านปัจจัยแข็งตัวของเลือด
Anticoagulation ยาต้านปัจจัยแข็งตัวของเลือด

2 Intrinsic pathway Extrinsic pathway Common pathway

3 thombosis Thomboembolus : thomboembolism DVT : deep vein thrombosis
PE : pulmonary embolism Cardioembolic stroke

4 ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulants)
ชนิดฉีด Unfractionated heparin (UFH) Low molecular weight heparins (LMWH) ชนิดกิน Vitamin K antagonists: warfarin

5 การตรวจผลทางห้องปฏิบัติการ
Activated partial thromboplastin Time (aPTT) Prothrombin Time (PT) International Normalized Ratio (INR) Heparin Anti-factor Xa Level

6 Activated partial thromboplastin Time (aPTT)
เป็นการทดสอบการทำงานของ coagulation factors ใน intrinsic pathway ได้แก่ ปัจจัยการแข็งตัวของเลือดทุกตัวยกเว้น factor VII ใช้ในการติดตามการรักษาด้วย unfractionated heparin (UFH) ซึ่งยับยั้งปัจจัยใน intrinsic pathway และ common pathway ปกติ วินาที Goal : เท่าของค่า aPTT ของพลาสมาควบคุม

7 Prothrombin Time (PT) เป็นการทดสอบการทำงานของ coagulation factors ใน extrinsic pathway และ common pathway ได้แก่ factor IIa Xa VIIa Va และ fibrinogen ใช้ในการตรวจวัดผลการรักษาด้วยยา warfarin ซึ่งยับยั้งการสร้าง vitamin K-dependent cloting factor ได้แก่ prothromin factor VII IX และ X ปกติ วินาที Goal : 2-3 เท่าของค่าควบคุม

8 INR ค่ามาตรฐานในการตรวจติดตามการใช้ยา warfarin
เนื่องจากข้อจำกัดของค่า PT ที่แต่ละห้องปฏิบัติใช้สารทดสอบที่มี sensitivity ต่างกัน ISI: International sensitivity index

9 Unfractionated Heparin (UFH)
Heterogeneous mixture of polysaccharide chains (40-45 chains) MW ~ 3,000-30,000 daltons มีความเป็นประจุลบบนโมเลกุลสูง Pentasaccharide is present in only 1/3 of heparin molecules

10 Pentasaccharide (5 units)
ยับยั้ง factor Xa irreversible > 18 units

11

12

13 1/2

14 Limitations of UFH Nonspecific binding to proteins and cells
Poor bioavailability at low doses Marked variability in its anticoagulant response Short plasma half-life Need frequent monitoring of activated Partial Thromboplastin Time (aPTT) Heparin-induced thrombocytopenia (HIT)

15 LMHN Obtained through chemical or enzymatic depolymerization of heparin Approximately 1/3 of the size of heparin (average MW = 5,000 d) More selective and more potent in inactivating factor Xa but have little effect on thrombin

16

17

18 Monitoring of Therapy Efficacy aPTT for UFH, None for LMWH Safety CBC
Renal function Liver function Signs/symptoms of bleeding

19 Dosing of LMWH Enoxaparin 1 mg/kg SQ q 12 hr (1 mg = 100 IU)
1 mg/kg SQ OD if CrCl < 30 ml/min

20 Reversal of Heparin Protamine: basic protein derived from fish sperm, binds to heparin, form a stable salt. 1 mg of protamine neutralize 100 U UFH. A patient who bleeds immediately following an IV bolus of 5,000 U UFH, use 50 mg protamine. a patient receiving a continuous IV infusion of 1,250 U per hour will require approximately 30 mg protamine.

21 warfarin

22

23 กลไกการออกฤทธิ์ ยับยั้งการสร้างโปรตีนที่ทำหน้าเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด โปรตีนเหล่านี้สร้างที่ตับ โดยต้องอาศัยวิตามินเค vitamin K dependent clotting factors Clotting factors: factors II, VII, IX, X Protein C, Protein S

24 เภสัชพลศาสตร์ของ Warfarin
ลดปริมาณ vit K dependent clotting factors 30-50% ไม่มีผลต่อ clotting factors ที่อยู่ในเลือดก่อนผู้ป่วยจะได้รับยา เห็นฤทธิ์ยาเมื่อ clotting factors ที่เหลืออยู่จะถูกกำจัดออกไป ต้องใช้เวลาถึง 7-10 วันก่อนที่จะเห็นผลของยาได้อย่างเต็มที่และเข้าสู่ภาวะ steady state

25 Half-life of clotting factors
Factor VII (proconvertin) = 6 hr Factor IX (Christmas factor) = 24 hr Factor X (Stuart factor) = 40 hr Factor II (Prothrombin) = 60 hr Protein C = 8 hr

26 ปัจจัยที่มีผลต่อค่า INR
อายุ Drug adherence Alcoholic drink Disease states Drug interaction Increase INR hyperthyroids CHF liver disease fever diarrhea

27

28

29

30

31 Thank you

32


ดาวน์โหลด ppt ยาต้านปัจจัยแข็งตัวของเลือด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google