งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Systemic Lupus Erythmatosus

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Systemic Lupus Erythmatosus"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Systemic Lupus Erythmatosus
Ratanavadee Nanagara, M.D. Allergy-Immunology-Rheumatology Unit Department of Medicine, Faculty of Medicine KhonKaen University

2 Learning Objective 1. ให้การวินิจฉัยโรค SLE ได้โดยใช้อาการทางคลินิกเป็นหลัก 2. รู้วิธีการแปลผลการส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการที่ใช้บ่อย 3. รู้วิธีประเมินความรุนแรงของโรค 4. รู้วิธีการใช้ยาสเตียรอยด์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 5. สามารถบอกข้อบ่งชี้ในการใช้ยากดภูมิคุ้มกันในการรักษา SLE ได้ 6. รู้วิธีการประเมินผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวังอาการกำเริบของโรค และ อาการแทรกซ้อนจากการรักษาได้เป็นอย่างดี

3 Scope การวินิจฉัยโรค SLE การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล การรักษาโรค SLE การใช้ยา corticosteroid และ cyclophosphamide ยาอื่นๆ: antimalarial, dapsone, ACEI, ASA การติดตามอาการผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวังอาการกำเริบ

4 การวินิจฉัย “ACR criteria 1997”
4 / 11 Malar rash Discoid lesion Photosensitivity rash Arthritis Serositis Renal disorder Neurologic disorder Hematologic disorder Immunologic disorder Anti ds-DNA Ab Anti – SM Ab antiphospholipid Ab Antinuclear antobody skin 88% 85% LE-cells 76% 76%

5 การวินิจฉัย “ACR criteria 1997”
4 / 11 Malar rash Discoid lesion Photosensitivity rash Arthritis Serositis Renal disorder Neurologic disorder Hematologic disorder Immunologic disorder Anti ds-DNA Ab Anti – SM Ab antiphospholipid Ab Antinuclear antobody PE skin 88%

6 Malar rash

7 Malar rash

8 Discoid LE

9 Discoid LE

10 Discoid LE

11 Discoid LE

12 Discoid LE Scarring alopecia

13 Discoid LE Scarring alopecia

14 Discoid LE

15 Discoid LE

16 Photosensitivity

17 Photosensitivity

18 การวินิจฉัย “ACR criteria 1997”
4 / 11 Malar rash Discoid lesion Photosensitivity rash Arthritis Serositis Renal disorder Neurologic disorder Hematologic disorder Immunologic disorder Anti ds-DNA Ab Anti – SM Ab antiphospholipid Ab Antinuclear antobody PE 85%

19 Arthritis

20 Arthritis

21 Arthritis Jaccoud arthropathy

22 Arthritis Non-erosive arthropathy

23 การวินิจฉัย “ACR criteria 1997”
4 / 11 Malar rash Discoid lesion Photosensitivity rash Arthritis Serositis Renal disorder Neurologic disorder Hematologic disorder Immunologic disorder Anti ds-DNA Ab Anti – SM Ab antiphospholipid Ab Antinuclear antobody (LE cells) PE , UA 76%

24 Lupus nephritis บวม ปัสสาวะออกน้อย เป็นฟอง Pitting edema BP

25 Lupus nephritis ตรวจปัสสาวะ ประเมิน BUN / Cr
protein >2+ sediment ประเมิน BUN / Cr 24 hours urine protein, Cr บวม ปัสสาวะออกน้อย เป็นฟอง RBC cast Pitting edema BP

26 การวินิจฉัย “ACR criteria 1997”
4 / 11 Malar rash Discoid lesion Photosensitivity rash Arthritis Serositis Renal disorder Neurologic disorder Hematologic disorder Immunologic disorder Anti ds-DNA Ab Anti – SM Ab antiphospholipid Ab Antinuclear antobody CBC Blood smear 76%

27 CBC AIHA 3,000-4,000 Lymph < 1,500 80,000-90,000 Hb WBC Platelet
Coombs’ test CBC Hb AIHA WBC 3,000-4,000 Lymph < 1,500 Platelet 80,000-90,000 Auto-agglutination

28 การวินิจฉัย “ACR criteria 1997”
4 / 11 Malar rash Discoid lesion Photosensitivity rash Arthritis Serositis Renal disorder Neurologic disorder Hematologic disorder Immunologic disorder Anti ds-DNA Ab Anti – SM Ab antiphospholipid Ab Antinuclear antobody Hx, CXR, echo

29 Bilateral pleural effusion Lower lobe infiltration
Pleuritis / Pericarditis rub เจ็บหน้าอกเวลาหายใจเข้า Pericardial effusion Bilateral pleural effusion Lower lobe infiltration CXR

30 การวินิจฉัย “ACR criteria 1997”
4 / 11 Malar rash Discoid lesion Photosensitivity rash Arthritis Serositis Renal disorder Neurologic disorder Hematologic disorder Immunologic disorder Anti ds-DNA Ab Anti – SM Ab antiphospholipid Ab Antinuclear antobody Hx, CT, LP

31 electrolyte imbalance
Neuropsychiatric SLE seizure / psychosis Diagnosis by Rule out CNS infection metabolic cause electrolyte imbalance

32 Neuropsychiatric SLE seizure / psychosis พิจารณาเจาะตรวจ น้ำไขสันหลัง

33 การวินิจฉัย “ACR criteria 1997”
4 / 11 Malar rash Discoid lesion Photosensitivity rash Arthritis Serositis Renal disorder Neurologic disorder Hematologic disorder Immunologic disorder Anti ds-DNA Ab Anti – SM Ab antiphospholipid Ab Antinuclear antibody LE-cells used in body fluid examination pleural effusion, pericardial effusion

34 ข้อควรพิจารณาในการวินิจฉัย “ACR criteria 1997”
Malar rash Discoid lesion Photosensitivity rash Arthritis Serositis Renal disorder Neurologic disorder Hematologic disorder Immunologic disorder Anti ds-DNA Ab Anti – SM Ab antiphospholipid Ab Antinuclear antibody ค่อนข้างจำเพาะ กว่าอาการอื่น ต้องทราบความจำเพาะต่อการวินิจฉัย ถ้าไม่จำเพาะจะมีวินิจฉัยแยกโรคมาก

35 Scope การวินิจฉัยโรค SLE การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล การรักษาโรค SLE การใช้ยา corticosteroid และ cyclophosphamide ยาอื่นๆ: antimalarial, dapsone, ACEI, ASA การติดตามอาการผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวังอาการกำเริบ

36 การจัดแบ่งอาการตามความรุนแรง
รุนแรงน้อย รุนแรงปานกลาง รุนแรงมาก Severe LN, NPSLE Severe thrombocytopenia Pneumonitis + pulm.hemorrhage Muti-organ involvement Failure to mod. dose pred MI / GI vasculitis / myelitis อาการทั่วไป ผื่นผิวหนัง ข้ออักเสบ กล้ามเนื้ออักเสบ serositis AIHA thrombocytopenia lupus nephritis NSAID Pred 5-10 mg/d Topical drugs antimalarial Pred mg/k/d High dos steroid Pred 1 mg/k/d Dexa mg/d Pulse methylpred. Immnosuppressive

37 การจัดแบ่งอาการตามความรุนแรง
HT Azothemia Proteinuria >3 gm/d Seizure Acute psychosis CNS vasculitis การจัดแบ่งอาการตามความรุนแรง รุนแรงน้อย รุนแรงปานกลาง รุนแรงมาก Severe LN, NPSLE Severe thrombocytopenia Pneumonitis + pulm.hemorrhage Muti-organ involvement Failure to mod. dose pred MI / GI vasculitis / myelitis อาการทั่วไป ผื่นผิวหนัง ข้ออักเสบ กล้ามเนื้ออักเสบ serositis AIHA thrombocytopenia lupus nephritis < 50,000 NSAID Pred 5-10 mg/d Topical drugs antimalarial Pred mg/k/d High dos steroid Pred 1 mg/k/d Dexa mg/d Pulse methylpred. Immnosuppressive

38 Scope การวินิจฉัยโรค SLE การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล การรักษาโรค SLE การใช้ยา corticosteroid และ cyclophosphamide ยาอื่นๆ: antimalarial, dapsone, ACEI, ASA การติดตามอาการผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวังอาการกำเริบ

39 ตัวอย่างการใช้ coticosteroid (severe group)
Prednisolone (5) 4 x 3 ประเมิน severity daily, split dose ประเมิน response Once daily dose 12 OD ดี...ลด 5-15%/สัปดาห์ Pred 30 mg/d 6 OD minor flare: split low dose ดี...ลด 5 mg/สัปดาห์ Pred 5-10 mg/d minor flare: daily low dose ดี...alternate day wks / mon หยุดยา 1 EOD

40 ตัวอย่างการใช้ coticosteroid (severe group)
Severe LN / RPGN (HT, azothemia, massive proteinuria) CNS vasculitis : stroke, ชัก, psychosis Lupus pneumonitis with pulmonary hemorrhage R/O infection / metabolic / electrolyte imbalance / drug Pulse corticosteroid มักจะให้ร่วมกับ immunosuppressive Methylprednisolone 1 gm IV in 1 hour x 3 days Dexamethasone mg IV x 3 days ตามด้วย oral pred 1 mg/k/d

41 ข้อบ่งชี้ในการใช้ยากดภูมิคุ้มกัน
1. ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมาก: severe LN, RPGN, severe pneumonitis, NPSLE, multiorgan involvement 2. ไม่ตอบสนองต่อ steroid หรือ ลด steroid ไม่ได้ 3. เกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ steroid มาก

42 (test dose 200 mg initially)
การใช้ยากดภูมิคุ้มกัน : cyclophosphamide Pulse monthly 800-1,000 mg infusion in 30 min (test dose 200 mg initially) mg infusion in 30 min oral IV Pulse biweekly (split low dose) mg (6-10 tab) 3-5 tab day 1,2 & day 15,16 Oral daily dose mg (1-2 tab) / day

43 (hemorrhagic cystitis) Infection: หยุดชั่วคราว
การใช้ยากดภูมิคุ้มกัน : cyclophosphamide Pulse monthly 800-1,000 mg infusion in 30 min 3-6 mon. totally 2 years then off. Every 6 weeks Monitor CBC, UA, LFT (hemorrhagic cystitis) Infection: หยุดชั่วคราว 3 mons. Every 2 mons. 3 mons. Every 3 mons.

44 Scope การวินิจฉัยโรค SLE การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล การรักษาโรค SLE การใช้ยา corticosteroid และ cyclophosphamide ยาอื่นๆ: antimalarial, dapsone, ACEI, ASA การติดตามอาการผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวังอาการกำเริบ

45 Other medication frequently used
Antimalarial : chloroquin 250 mg/day Dapsone: mg/day ACEI : Enalapril 5-20 mg/day (titrate) Low dose aspirin Calcium supplement, antipeptic ulcer Sun screen (SPF > 15)

46 Scope การวินิจฉัยโรค SLE การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล การรักษาโรค SLE การใช้ยา corticosteroid และ cyclophosphamide ยาอื่นๆ: antimalarial, dapsone, ACEI, ASA การติดตามอาการผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวังอาการกำเริบ

47 Follow up and monitoring
NSAID : CBC, Creatinine, stool occult blood Corticosteroid : BP, UA, blood chemistry & lipid profile, BMD Antimalarial drug : ตรวจตาทุก 6 – 12 เดือน Cyclophosphamide : CBC, UA, liver enzymes

48 Bull’s eye retinopathy

49 Follow up and monitoring
Clinical: SLE activities, BP การติดเชื้อ, AVN อาการข้างเคียงจากยา Lab: CBC, UA, ESR (stool parasites, occult blood) Blood chemistry: BUN/Cr, serum albumin, lipid profiles, FBS

50 Follow up and monitoring
Clinical symptoms ต้องแยกจาก infection metabolic & electrolyte imbalance อาการข้างเคียงจากยา เช่น: ไข้ อ่อนเพลีย ปวดหัว ชัก ไอเหนื่อยหอบ ไอเป็นเลือด ปวดข้อ แขนขาอ่อนแรง มือสั่น นอนไม่หลับ ปวดท้อง ท้องเสีย เม็ดเลือดขาว&เกร็ดเลือดต่ำ azothemia

51 Learning Objective 1. ให้การวินิจฉัยโรค SLE ได้โดยใช้อาการทางคลินิกเป็นหลัก 2. รู้วิธีการแปลผลการส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการที่ใช้บ่อย 3. รู้วิธีประเมินความรุนแรงของโรค 4. รู้วิธีการใช้ยาสเตียรอยด์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 5. สามารถบอกข้อบ่งชี้ในการใช้ยากดภูมิคุ้มกันในการรักษา SLE ได้ 6. รู้วิธีการประเมินผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวังอาการกำเริบของโรค และ อาการแทรกซ้อนจากการรักษาได้เป็นอย่างดี

52


ดาวน์โหลด ppt Systemic Lupus Erythmatosus

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google