งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Human Impacts on Marine Biota

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Human Impacts on Marine Biota"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Human Impacts on Marine Biota
การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การใช้พื้นที่ การสร้างเขื่อน การสร้างท่าเรือ การทำให้สิ่งมีชีวิตแพร่กระจายไปทั่วโลก การปลดปล่อยของเสีย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง Species composition สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ การสูญเสีย Habitat

2

3 Fisheries Impacts เราจับสัตว์น้ำมากกว่า 100 ล้านตัน/ปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อ Species composition ของ Pelagic communities Mid water & Benthic community ได้รับผลกระทบจาก การทิ้งสัตว์น้ำที่ไม่ต้องการ Overfishing การลากสิ่งมีชีวิตบริเวณหน้าดิน ทำให้ Habitat เปลี่ยนแปลง Catch-per-unit-effort (CPUE)

4 การจับปลา Cod และ Haddock ที่ eastern Canada &
New Zealand ทำให้ปลา Skate & Dogfish เพิ่มขึ้น %

5 การสร้างเขื่อนทำให้พวก Anadromous fish ถูกกีดขวางการ
เดินทางไปวางไข่ในแหล่งน้ำจืด การทิ้งสัตว์น้ำที่จับได้จากการประมง : สัตว์ที่ไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าที่ตลาดต้องการ สัตว์ที่เกินจากเป้าหมายการจับ

6 Marine Pollutants สารหรือแหล่งพลังงานที่มนุษย์นำเข้ามาในทะเล
ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งมีชีวิต ขัดขวางกิจกรรมในทะเล และเป็นพิษต่อมนุษย์ เช่น โลหะหนัก และ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน

7

8 Petroleum Hydrocarbons
มักเกิดจากการรั่วไหลของน้ำมัน ทำให้สัตว์ทะเลหลายชนิดตาย เช่น สัตว์หน้าดิน นก นากทะเล สัตว์ที่ไม่ตายต้องใช้ระยะเวลานาน ในการฟื้นสภาพให้ปกติ แม้มีปริมาณน้อยก็จะส่งผล เป็น Long-term chronic effect

9 Plastics เช่น ตาข่ายไนลอน จนถึงเศษพลาสติกเล็ก ๆ การสลายตัวที่ช้าทำให้พลาสติกสะสมในทะเลเป็นเวลานาน มีรายงานว่า เต่าทะเลและนากทะเลตายเนื่องจากกินพลาสติก การศึกษากระเพาะอาหารนก Puffin ใน North Pacific Ocean พบว่านกทั้งหมด 450 ตัว มี 80 % ที่มีชิ้นส่วนพลาสติกใน กระเพาะอาหาร

10 Pesticides and Other Biologically Active Organic Compounds
เช่น Chlorinated Hydrocarbons สารสังเคราะห์หลายอย่างไม่พบในธรรมชาติทำให้ไม่สามารถ degrade ด้วย Chemical oxidation หรือแบคทีเรียไม่สามารถ ย่อยสลายได้ : DDT มีการสะสมอยู่ในทุก ระบบนิเวศและพบว่ามีผลต่อ Antarctic penguin ที่อยู่ห่างไป หลายกิโลเมตร มักสะสมในเนื้อเยื่อไขมันของสัตว์

11 : PCBs (Polychlorinated biphenys) ทำให้ Beluga whale ตาย
บริเวณ St. Lawrence River ในปี 1985 : TBT (The Organo-Tin Compound Tributyl Tin) มีผลต่อ ตัวอ่อนสัตว์น้ำและการสืบพันธุ์ของหอยฝาเดียวบางชนิด

12 Heavy Metals : Mercury Copper Cadmium มักพบมีความเข้มข้นสูงในพื้นที่ทำเหมืองแร่ใกล้/ในทะเล มักพบสะสมในสัตว์ทะเลหน้าดิน : Minamata ในญี่ปุ่น เกิดจาก Mercury ปกติโลหะหนักมักก่อให้เกิด Acute toxic effect แต่สามารถ สะสมก่อให้เกิด Chronic effect เช่น การเติบโตผิดปกติ และมะเร็งได้

13 Sewage ธาตุอาหารจาก Organic waste จะก่อให้เกิด Eutrophication Pathogenic bacteria & viruses ทำให้อาหารทะเลปนเปื้อน และแหล่งน้ำใช้ประโยชน์ไม่ได้

14 Radioactive waste มาจากการทดลองนิวเคลียร์ โรงงานพลังงานนิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์ การทิ้งขยะกัมมันตภาพรังสี เช่น Caesium Strontium Plutonium-239 Heavy radiomuclides มีความสามารถในการละลายต่ำ จึงจับอยู่กับอนุภาคต่าง ๆ และตกสะสมในตะกอน ถ้า Low dose ส่งผลให้เป็นมะเร็ง ทำลายระบบภูมิคุ้มกัน ทำลายสารพันธุกรรมทำให้เติบโตผิดปกติ

15 : Porphyra umbilicalis ใน England มีความเข้มข้นของ
Caesium-137 สูงกว่าน้ำ 10 เท่า Ruthenium-106 สูงกว่าน้ำ 1500 เท่า

16 Thermal effluents โรงงานพลังงานต่าง ๆ มักปล่อยน้ำหล่อเย็นหลายแสนลบ.ม. ลงสู่ชายฝั่ง ทำให้อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น องศาเซลเซียส อุณหภูมิมีผลทำให้ Growth rate ของสิ่งมีชีวิตที่เพาะเลี้ยงสูงขึ้น แต่ในธรรมชาติให้ผลแตกต่างกัน : ชายฝั่ง Florida เขต Subtropical มีอุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้น 5 องศาเซลเซียส ทำให้สาหร่ายและหญ้าทะเลที่พบในธรรมชาติ ถูกแทนที่ด้วย Cyanobacteria

17 : ใน U.S. พบ Warm water wood-boring ทำลายเรือ

18 Introductions and Transfers of Marine Organisms
Marine communities & ecosystems เปลี่ยนแปลงจาก สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่ถูกนำเข้ามา : Ctenophore Mnemiopsis : Zebra mussels (Dreissena polymorpha) จาก Mediterrenean สู่ North America Great Lakes


ดาวน์โหลด ppt Human Impacts on Marine Biota

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google