งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Next.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Next."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 next

2 ประกอบการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (อ 33101)
CONDITIONAL SENTENCE ประโยคเงื่อนไข ( IF – CLAUSE ) ประกอบการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (อ 33101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 next

3 Have you ever seen Back to the future?
เธอเคยดูหนัง เรื่อง ย้อนเวลาหาอดีตหรือเปล่าฉายใน TV เมื่อคืนนี้ ไม่เคย No, never. มันเป็นอย่างไรละ

4 อย่างนี้ต้องพูดว่า If I had had a chance, I would have studies hard.
แก้ไขอดีตได้คงดีนะเทอมที่แล้วไม่ตั้งใจเรียนเกรดออกมาแย่เลย เฮ้อ พลาดโอกาสดี ๆ เลยเรา นักวิทยาศาสตร์ย้อนเวลากลับไปในอดีตและพบคนสมัยโบราณ พบข้อผิดพลาดในอดีตแต่เขาไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตได้ อะไร had had งงจัง

5 Past Unreal - เหตุการณ์ได้เกิดแล้วในอดีต และตรงข้ามกับความจริง
เป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือตรงข้ามกับความเป็นจริง และเหตุการณ์นั้นจบลงแล้วในอดีต Form : If + Past Perfect + Past Future Perfect (S + had + V3) (S + would have + V3)

6 Example : If she had studied hard, you would have passed the exam. ถ้าเธอตั้งใจเรียนมากกว่านี้ เธอคงจะสอบผ่าน (จริงๆแล้วเธอสอบตก) If he had taken more exercise, he wouldn’t have got fat. ถ้าเขาออกกำลังกายมากกว่านี้ เขาคงจะไม่อ้วน (จริงๆแล้ว เขาอ้วน)

7 Example : If I had married to John, I would have gone to The USA with him. ถ้าฉันแต่งงานกับจอห์น ฉันคงได้ไปอเมริกากับเขาแล้ว (ความจริงฉันไม่ได้แต่งงานกับจอห์น และฉันก็ไม่ได้ไปอเมริกาด้วย

8 ให้นักเรียนจับคู่ if clause และ main clause ที่เหมาะสม
Exercise 1 Past Unreal ให้นักเรียนจับคู่ if clause และ main clause ที่เหมาะสม If Solo had come,.. If you had failed last year,.. If you had studied hard, ….. I shouldn’t have caught the train …… You should have obeyed……. a. you would have succeeded. b. if my car hadn’t broken down. automobile, .. c. if you had received the order. d. I should have gone. e. what would you have done with yourself?

9 ให้นักเรียนเติมในช่องว่างให้ถูกต้องด้วยคำศัพท์ที่กำหนดให้
Exercise 2 Past Unreal ให้นักเรียนเติมในช่องว่างให้ถูกต้องด้วยคำศัพท์ที่กำหนดให้ 1. If you ………(study) for the test, you …………. (fail) the exam. 2. If you ………….(ask) me, I ………….( help) you. 3. I …………..( write) you a postcard if I ……..(have) your address. 4. We …………( swim) in the sea if there ……………( be) so many sharks. 5. If I ………….(break) my leg, I ………….(take) part in the contest.

10 Answer for Exercise 2 Past Unreal
ให้นักเรียนเติมในช่องว่างให้ถูกต้องด้วยคำศัพท์ที่กำหนดให้ 1. If you had studied for the test, you wouldn’t have failed the exam. 2. If you had asked me, I would have helped you. 3. I would have written you a postcard if I had had your address. 4. We would have swum in the sea if there wouldn’t have been so many sharks. 5. If I hadn’t broken my leg, I would have taken part in the contest.

11 Exercise 3 Conditional Sentences.
ให้นักเรียนพิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่าอยู่ในประโยคเงื่อนไขใด (Type I,II หรือ III) 1. If it rains, I’ll wear a raincoat. Type I Future Possible Type II Present Unreal c. Type III Past Unreal 2. If we had taken enough water, we wouldn’t have been thirsty. Type I Future Possible Type II Present Unreal c. Type III Past Unreal

12 3. If Rose were older, she would go to the party.
Type I Future Possible Type II Present Unreal c. Type III Past Unreal 4. Harry could fly to Helsinki if he had more money. Type I Future Possible Type II Present Unreal c. Type III Past Unreal

13 5. If Mark does the washing up, his mother will have more time for him.
Type I Future Possible Type II Present Unreal c. Type III Past Unreal 6. What would you do if you saw a burglar? Type I Future Possible Type II Present Unreal c. Type III Past Unreal

14 7. We might have had a glass of hot chocolate if you had bought some milk.
Type I Future Possible Type II Present Unreal c. Type III Past Unreal 8. If I were you ,I should keep the secret. Type I Future Possible Type II Present Unreal c. Type III Past Unreal

15 9. Ron would understand more if the teacher spoke clearly.
Type I Future Possible Type II Present Unreal c. Type III Past Unreal 10. If Doris had got up earlier, she wouldn’t have been late for school. Type I Future Possible Type II Present Unreal c. Type III Past Unreal

16 Answers for Exercise 3 Conditional Sentences.
ให้นักเรียนพิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่าอยู่ในประโยคเงื่อนไขใด (Type I,II หรือ III) 1) a. Type I Future Possible 2) c. Type III Past Unreal 3) b. Type II Present Unreal 4) b. Type II Present Unreal 5) a. Type I Future Possible 6) b. Type II Present Unreal 7) c. Type III Past Unreal 8) b. Type II Present Unreal 9) b. Type II Present Unreal 10) c. Type III Past Unreal

17 Post – test Conditional Sentences.
Choose the best answer. 1. She will get well faster if she……worrying. a. stops b. will stop c. stopped d. would stop

18 !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!!

19 !!!--Good--!!!

20 a. did not see b. will not see c. had not seen d. have not seen
2. If I …… it with my own eyes, I wouldn’t have believed it. a. did not see b. will not see c. had not seen d. have not seen

21 !!!--Good--!!!

22 !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!!

23 a. were not b. have not c. will not d. had not taken
3. They would have treated it as a joke if they …… so angry then. a. were not b. have not c. will not d. had not taken

24 !!!--Good--!!!

25 !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!!

26 a. clung b. did cling c. had clung d. will cling
4. The branch might give way if we both …… to it together. a. clung b. did cling c. had clung d. will cling

27 !!!--Good--!!!

28 !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!!

29 a. will be b. would be c. will have been d. would have been
5. If I got a scholarship to England, my parents …… very proud of me. a. will be b. would be c. will have been d. would have been

30 !!!--Good--!!!

31 !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!!

32 a. wanted to b. will want to c. wanting to d. has wanted to
6. If she …… call me, she could do so. a. wanted to b. will want to c. wanting to d. has wanted to

33 !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!!

34 !!!--Good--!!!

35 a. will help b. won’t help c. help d. don’t help
7. I won’t do it unless you …… me. a. will help b. won’t help c. help d. don’t help

36 !!!--Good--!!!

37 8. Bill …… move photograph if he …… more film.
a. would have taken, had had b. would have taken, had c. would take, had had d. would take, has had

38 !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!!

39 !!!--Good--!!!

40 !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!!

41 9. If you had seen her then, you …… her at all.
a. won’t recognize b. didn’t recognize c. wouldn’t recognize d. wouldn’t have recognized

42 !!!--Good--!!!

43 !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!!

44 a. have b. had had c. had d. have had
10. You could have done better if you …… enough time, couldn’t you? a. have b. had had c. had d. have had

45 Good Jobs!

46 !!!— False- ตอบใหม่นะ --!!!

47 ถ้าไม่เข้าใจลองทบทวนใหม่นะครับ ตอนนี้ฟังเพลงก่อนครับ
จบแล้วนะครับ ถ้าไม่เข้าใจลองทบทวนใหม่นะครับ ตอนนี้ฟังเพลงก่อนครับ


ดาวน์โหลด ppt Next.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google