งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวจิม ไพสิฐพานิชตระกูล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ภาษาฝรั่งเศส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวจิม ไพสิฐพานิชตระกูล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ภาษาฝรั่งเศส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวจิม ไพสิฐพานิชตระกูล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ภาษาฝรั่งเศส 5 ( รหัส วิชา ฝ 33241) บทเรียนออนไลน์ สาระความรู้พื้นฐาน เรื่อง สาระความรู้พื้นฐาน เรื่อง LES HYPOTHЀSES

2 1. LES HYPOTHЀSES sur LE FUTUR การสมมติอนาคตที่เป็น จริง แน่นอน : 1. Si hypothèse เหตุการณ์ที่สมมติ conséquence ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจริง, แน่นอน + présent,présent futur simple impératif Ex: Si j’ai beaucoup d’argent, on vient me voir plus souvent. S’il pleut, prends ton parapluie. Si tu veux être en forme, tu devras faire du sport.

3 I. Complétez les phrases avec une hypothèse correcte: 1. Si elle _(revenir)_ à Paris, elle _(habiter)_ à l’hôtel. revient habitera 2. Quelle voiture _(acheter)_ -vous si vous _(changer)_ de voiture? achèterez changez 3. Demain, si Frank m’ _(appeler)_, je l’ _(inviter)_ à dîner. appelle inviterai 4. Si tu _(vouloir)_ éviter les embouteillages, _(partir)_en vélo veux pars 5. Si on _(fêter)_ un anniversaire, il y _(avoir)_ un gâteau. fête aura

4 2. LES HYPOTHЀSES sur LE PRÉSENT การสมมติสิ่งที่อยากให้เกิดในปัจจุบัน อาจเป็นจริง, ไม่แน่นอน : 2.Si hypothèse เหตุการณ์ที่สมมติ conséquence ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอาจเป็นจริง, ไม่ แน่นอน + imparfait,conditionnel présent : มีรูปกริยาดังนี้ นำส่วนรากของ futur simple เติมส่วนท้ายด้วยหางของ imparfait(-ais, -, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient Ex: Si Rémi finissait son travail à temps, il partirait en voyage. Si j’avais assez d’argent, je changerais de voiture.

5 II. Complétez les phrases avec une hypothèse correcte: 1. Cette année, si j’avais des vacances, je _(voyager)_ en bateau à voile. voyagerais 2. Si Paul n’ _(être)_ pas malade, il _(aller)_ en vacances de neige cet hiver. était irait 3. Dianne, ta vie _(changer)_ complètement si tu _(épouser)_ cet homme. changerait épousais 4. Si j’ _(être)_ à ta place, j’ _(accepter)_ cet emploi sans hésiter étais accepterais 5. Aujourd’hui, s’il _(neiger)_, on _(rester)_ dedans ou on _(faire)_ du ski. neigeait resterait ferait

6 3. LES HYPOTHЀSES sur LE PASSÉ การสมมติสิ่งที่อยู่ในอดีต ไม่มีโอกาส เป็นจริง, เป็นไปไม่ได้ : 3.Si hypothèse เหตุการณ์ที่สมมติ conséquence ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอาจเป็นจริง, ไม่ แน่นอน + plus-que-parfait, conditionnel passé : มีรูปกริยา 2 ส่วนดังนี้ auxiliaire ( กริยาช่วย ) v.être ou v.avoir ( au conditionnel présent) + participe passé (p.p.) Ex: Le mois dernier, si Raimond n’avait pas parié, sa vie ne aurait pas été misérable.

7 III. Complétez les phrases avec une hypothèse correcte: 1. Dommage! Si vous étiez allé à la soirée hier soir, vous ___(rencontrer)___ votre vieille amie. auriez rencontré 2. Si le chauffeur _(ne pas boire)_, l’accident __(ne pas se passer)__. n’avait pas bu ne serait pas passé 3. La veille, nous ____(dîner)____ dans le jardin s’il _(ne pas pleuvoir)_. aurions dîné n’avait pas plu 4. S’il y __(avoir)___ trop de vent, ils __(ne pas prendre)__ un bain de soleil. avait eu n’auraient pas pris 5.Si Xavier __(ne pas finir)__ son travail, il ____(ne pas s’arrêter)____ et il ___(ne pas voir)__ la télé. n’aurait pas vu n’avait pas fini ne se serait pas arrêté

8 C’est fini! Bravo!


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวจิม ไพสิฐพานิชตระกูล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ภาษาฝรั่งเศส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google