งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPTER 01 Game Programming 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPTER 01 Game Programming 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPTER 01 Game Programming 1

2 Course Objectives Unity C# Math and Physics for Game Create 3 games 

3 Grading 1. คะแนนสอบกลางภาค 20 % 2 การบ้าน 50% 3. คะแนนสอบปลายภาค 20%
1. คะแนนสอบกลางภาค 20 % 2 การบ้าน 50% 3. คะแนนสอบปลายภาค 20% 4. ความสนใจ 10%

4 Project1: Apple Picker

5 Project2: Mission Demolition

6 Project3: Apple Picker

7 Contact Information: Instructor: สุรเดช อินทกรณ์ Office: ห้องพักใต้บันไดชั้นสองอาคาร 9 Office hours: ศุกร์ or by appointment

8 CHAPTER 01 Let's begin 8

9 Apple Picker

10 Apple Picker AppleTree Component:
Trunk: GameObject > Create Other > Cylinder

11 Apple Picker AppleTree Component:
GameObject > Create Other > Sphere.

12 Apple Picker AppleTree GameObject > Create Empty.
เปลี่ยนชื่อ GameObject เป็น AppleTree ลาก Trunk กับ Sphere ให้อยู่ใน AppleTree

13 Apple Picker ทำการ set transform ของ apple tree

14 Simple Materials for AppleTree
สร้าง Mat_Wood สีน้ำตาล Assets > Create > Material. ลาก Mat_Wood ไปที่ Trunk สร้าง Mat_Leaves สีเขียว ลาก Mat_Wood ไปที่ Sphere

15 Create Directional Light
GameObject > Create Other > Directional Light ขยับ AppleTree ใน Scene View

16 Apple สร้าง Apple GameObject > Create Other > Sphere
เปลี่ยนชื่อ Sphere เป็น Apple สร้าง Mat_Apple Assets > Create > Material เลือกสีแดงให้กับ Mat_Apple

17 Adding Physics to the Apple
ถ้าเราลองกด Play จะเห็นว่า Apple จะไม่ตกลงมา เราสามารถ Add Physic ให้กับ Apple โดย Select Apple in the Hierarchy pane. Component > Physics > Rigidbody.

18 Giving Apples the Tag “Apple”

19 Making the Apple Prefab
ลาก Apple ไปที่ Project Pane ลบ Apple ใน Scene view

20 Basket GameObject > Create Other > Cube เปลี่ยนชือเป็น Basket
สร้าง Mat_Basket สีเหลือง ใส่ Mat_Basket เข้าไปที่ Basket

21 Camera Setup Set projection to Orthographic size to 16.

22 Coding the Apple Picker Prototype

23 Coding the Apple Picker Prototype
The actions we will need to code for the AppleTree are as follows: 1. Move at a certain speed every frame. 2. Change directions upon hitting the edge of the play area. 3. Change directions based on random chance. 4. Drop an Apple every second.

24 Coding the Apple Picker Prototype

25 Coding the Apple Picker Prototype
ลาก AppleTree C# script ไปที่ Apple Tree ทดลอง Run จากนั้นลองทำการปรับค่า Parameter AppleTree Position = [0,12,0] leftAndRightEdge = 20

26 Coding the Apple Picker Prototype
แก้ method update() ตามรูป

27 บรรยาย Note: ข้างล่างนี้ไม่ต้องพิมพ์ตามเป็น บรรยาย
ถ้าเกมมีความเร็ว 25 fps ( 1 frame ทุก 0.04 วินาที) 3 บรรทัดข้างล่างมีความหมายเท่ากัน

28 Coding the Apple Picker Prototype
ลองปรับตัวแปร speed ตามใจชอบ จะเห็นว่า AppleTree ของเราเคลื่อนไหวออกไปจาก screen ดังนั้นเราต้องใส่เงื่อนไข

29 Changing Direction

30 Changing Direction Randomly
ลองปรับค่า chanceToChangeDirections

31 Changing Direction Randomly
ปัญหาของการใส่ Changing Direction ไว้ใน Update คื่อใน แต่ละ Computer จะทำการเปลี่ยน Direction จำนวนครั้งไม่ เท่ากัน ให้แก้เป็น (FixedUpdate จะถูกเรียก 50 ครั้งต่อ วินาที)

32 Dropping Apples เลือก AppleTree ใน the Hierarchy ดูที the Apple Tree (Script) ใน Inspector. ลาก Apple Prefab ใส่ใน applePrefab field

33 Dropping Apples ใส่ Code เข้าไปใน Apple Tree

34 InvokeRepeating InvokeRepeating(methodName: string, time: float, repeatRate: float) Invokes the method methodName in time seconds, then repeatedly every repeatRate seconds.

35 Setting GameObject Layers
จะเห็นว่า Apple Tree กับ Apple ชนกันเอง ให้ทำ Layers ตามรูปข้างล่าง

36 Setting GameObject Layers
Set Layer ให้กับ AppleTree, Basket และ Apple Set Collision Matrix เพื่อไม่ให้ AppleTree กับ Apple ชน กัน Edit > Project Settings > Physics.

37 Collision Matrix


ดาวน์โหลด ppt CHAPTER 01 Game Programming 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google