งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kata tanya Pengajian program

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kata tanya Pengajian program"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Kata tanya Pengajian program
Dari UST. TuanAmin Awaek Pengajian program

2 Adik adik ……mari lah kita belajar bersama

3 คำนำ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชุดนี้ เป็นเนื้อหาที่อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษามลายู วิชาภาษามลายู ผู้ที่สนใจสามรถนำบทเรียนชุดนี้ไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้ ซึ่งข้าพเจ้าได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ ( kata tanya ) และ พร้อมทั้งแบบทดสอบที่ผู้เรียนสามารถวัดความรู้ของตนหลังจากที่ได้ศึกษาจากบทเรียน โดย นายต่วนอามีน อาแวกือจิ

4 สารบัญ Latihan sebelum belajar Apakah kata tanya? Contoh kata tanya
Lathihan sebelum belajar Latihan selepas belajar Jawapan sebelum belajar Jawapan selepas belajar

5 kedepan 1.—————— lamalkah kita harus tunggu di sini ? ? Siapa ? Berapa
‘’’’’’’’’’’Adik2 sebelum belajar marilah n kita buat latihan dulu’’’’’’’’ 1.—————— lamalkah kita harus tunggu di sini ?   ?    Siapa   ?    Berapa   ?    Bagaimana   ?    Mengapa 2._________________ kamu sedang makan ?   ?    Apakah   ?    Bilakah   ?    Siapakah   ?    Bagaimanakah kedepan

6 kebelakan 3.___________ nama kucing itu ? ? Apakah ? Siapakah
  ?    Bagaimanakah   ?    Dimanakah 4.____________________ harga buku ini ?   ?    Apakah   ?    Berapakah   ?    Bagaimanakah   ?    Bilakah 5.______________________ ayah kamu pulang ? 1.?    Apakah 2.?    Bilakah 3. ?    Siapakah 4. ?    Bagaimanakah kebelakan

7 Kata tanya  Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu.  Kata tanya adalah kata atau perkataan yang digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya.  Kata tanya mesti diikuti oleh partikel ‘kah’ apabila digunakan di awal ayat tanya.  Kata tanya boleh wujud di awal, di akhir atau di tengah ayat  Partikel ‘kah’ tidak diperlukan jika kata tanya terletak pada akhir ayat. kebelakan kedepan

8 a. Apakah benda itu ? b. Buku siapakah ini ?
contoh a. Apakah benda itu ? b. Buku siapakah ini ?           Kenapa Kenapakah Ahmad gagal dalam ujian itu ? Bila Bilakah awak akan memulangkan buku saya ? Siapa Engkau ini siapa ? Mengapa Mengapakah baju awak ini basah ? apa Apakah nama binatang itu ? bagaimana Bagaimanakah rupa hantu ? berapa Di dalam kelas itu ada berapa orang murid lelaki ? mana Nelayan itu dari mana ? kedepan

9 Latihan selepas belajar
1.—————— lamalkah kita harus tunggu di sini ?   ?    Siapa   ?    Berapa   ?    Bagaimana   ?    Mengapa 2.___________ nama kucing itu ?   ?    Apakah   ?    Siapakah   ?    Bagaimanakah   ?    Dimanakah kedepan

10 kedepan 3.________ kamu tinggal ? ? Dimanakah ? Bagaimanakah
  ?    Siapakah   ?    Apakah 4.Ke _____________ pelarian-pelarian itu ditempatkan ?   ?    mana   ?    bila   ?    apa   ?    bagaimana 5.______________kah kamu datang ke sekolah ?   ?    Bagaimana   ?    Apa   ?    Bila   ?    Siapa kedepan

11 kedepan 6._____________ kesudahan cerita ini ? ? Apakah ? Bagaimanakah
  ?    Di manakah   ?    Siapakah 7._____________akibat jika suka berbohong ?   ?    Apakah   ?    Bagaimanakah   ?    Siapakah   ?    Bilakah 8.Pukul __________ kamu akan tunggu saya di sana ?   ?    apakah   ?    berapakah   ?    siapakah   ?    bagaimanakah kedepan

12 kedepan kebelakan 9.Di ____________ letaknya pasar raya itu ? ? mana
  ?    siapa   ?    bagaimana 10.____________ tarikh tutup permohonan ini ?   ?    Apakah   ?    Bagaimanakah   ?    Bilakah   ?    Mengapakah kedepan kebelakan

13 Jawapan latihan sebelum belajar
1.—————— lamalkah kita harus tunggu di sini ?   ?    Siapa   ?    Berapa   ?    Bagaimana   ?    Mengapa 2._________________ kamu sedang makan ?   ?    Apakah   ?    Bilakah   ?    Siapakah   ?    Bagaimanakah kedepan

14 3.___________ nama kucing itu ?
  ?    Apakah   ?    Siapakah   ?    Bagaimanakah   ?    Dimanakah 4.____________________ harga buku ini ?   ?    Apakah   ?    Berapakah   ?    Bagaimanakah   ?    Bilakah 5.______________________ ayah kamu pulang ? 1.?    Apakah 2.?    Bilakah 3. ?   Siapakah 4. ?   Bagaimanakah

15 Jawapan Latihan selepas belajar
1.—————— lamalkah kita harus tunggu di sini ?   ?    Siapa   ?    Berapa   ?    Bagaimana   ?    Mengapa 2.___________ nama kucing itu ?   ?    Apakah   ?    Siapakah   ?    Bagaimanakah   ?    Dimanakah kedepan

16 kedepan 3.________ kamu tinggal ? ? Dimanakah ? Bagaimanakah
  ?    Siapakah   ?    Apakah 4.Ke _____________ pelarian-pelarian itu ditempatkan ?   ?    mana   ?    bila   ?    apa   ?    bagaimana 5.______________kah kamu datang ke sekolah ?   ?    Bagaimana   ?    Apa   ?    Bila   ?    Siapa kedepan

17 kedepan 6._____________ kesudahan cerita ini ? ? Apakah ? Bagaimanakah
  ?    Di manakah   ?    Siapakah 7._____________akibat jika suka berbohong ?   ?    Apakah   ?    Bagaimanakah   ?    Sisapakah   ?    Bilakah 8.Pukul __________ kamu akan tunggu saya di sana ?   ?    apakah   ?    berapakah   ?    siapakah   ?    bagaimanakah kedepan

18 kebelakan 9.Di ____________ letaknya pasar raya itu ? ? mana ? apa
  ?    siapa   ?    bagaimana 11.____________ tarikh tutup permohonan ini ?   ?    Apakah   ?    Bagaimanakah   ?    Bilakah   ?    Mengapakah kebelakan


ดาวน์โหลด ppt Kata tanya Pengajian program

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google