งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Software brings the machine to life When a computer is using a particular program, it is said to be running or executing that program. Two major categories.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Software brings the machine to life When a computer is using a particular program, it is said to be running or executing that program. Two major categories."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Software brings the machine to life When a computer is using a particular program, it is said to be running or executing that program. Two major categories of software: System software, i.e., operating system Application software

2 2

3 3 Software: Operating Systems When a computer is turned on, it goes through steps to prepare itself to run user's application: 1.Self-test. Identify the attached devices, the amount of memory available and their functioning. This routine is initiated by a part of system software located in read-only memory(ROM). 2.Next, the computer runs the operating system program stored in diskette or hard disk. 3.After the computer finds and runs the operating system, the user can issue commands to the computer. The operating system tells the computer how to interact with the user and how to use devices such as the disk drives, keyboard, and monitor. The operating system is continue to run until the computer is turned off.

4 4 Software: Application Software Thousands of application are available; however some major categories that likely to be encounter are: Word processing software Spreadsheets Database management software (DBMS) Multimedia, graphic and presentations Utilities Communication Application software is a program that help people accomplish specific tasks.

5 5 Word processing

6 6 Spreadsheets

7 7 Graphic

8 8 Presentations

9 9 Data Objectives The difference between data and information Two reasons why computers use the binary number Two main parts of CPU and how they work Three differences between RAM and ROM Three hardware features that affect processing speed Two best-known families of CPUs and there differences

10 10 In this chapter: Transforming data into information Number bases Bits and bytes Text codes How a computer processes data Factors affecting processing speed CPUs used in personal computers Extending the processor's power to other devices

11 11 Transforming Data Into Information Computers cannot understand anything about us. All they can do is recognizing two distinct states produced by electricity, magnetic polarity, or reflected light. All they can understand is whether a switch is on or off. The CPU consists of several million tiny electronic switches called transistors. A computer assembling its individual on/off switches into patterns that are meaningful to us. In strictest sense, data consists of the raw numbers that computers organize to produce information. Computers turn raw, separated data into meaningful information.

12 12

13 13 How Computer Represents Data To a computer, everything is a number. For computer, the sentence “Here are some words.” is represented by:

14 14 Number Bases A number base is a specific collection of symbols on which a number system can be built. The number base familiar to us is base 10, upon which the decimal number system is built. There are ten symbols, 0 through 9, used in decimal system. Other number systems:- The Binary Number System: Base 2 The Octal Number System: Base 8 The Hexadecimal Number System: Base 16 When we need to represent a number greater than 9 we use two symbols together; as 9 + 1 = 10. Each symbol in a number is called a digit, so 10 is a two-digits number.

15 15 Number Base Systems Decimal(10)Binary(2)Octal(8) Hexadecimal (16) 0000 1111 21022 31133 410044 510155 611066 711177 81000108 91001119 10101012A 11101113B 12110014C 13110115D 14111016E 15111117F 16100002010 17100012111 18100102212 19100112313 20101002414

16 16 Numbers in a computer In a computer, all data must be reduced to electrical switches. A switch has only two states --”ON” or “OFF” -- so it has only two numeric symbols. 0 stands for “OFF”, and 1 stands for “ON”. Computers function in a binary number system (base 2). When a computer needs to represent a quantity greater than 1, it uses the second digit.

17 17 Bits and Bytes When referring to computerized data, each switch--whether on or off-- is called bit. The term bit is a contraction of binary digit. A bit is the smallest possible unit of data. To represent anything meaning--that is to convey information-- the computer needs groups of bits. The larger unit of data is the byte, which is a group of 8 bits. With one byte, the computer can represent up to 256 different values because it is possible to count from 0 to 255 with 8 binary digits (one byte). One byte combination is an enough unit to represent all the characters on the keyboard, including all letters (uppercase and lowercase), numbers, punctuation marks, and other symbols. (ENGLISH)

18 18 Text Codes The programmers need a standard code which is group of numbers to represent or stand for letters of the alphabet, punctuation marks, and other symbols. ASCII Unicode

19 19 ASCII The American National Standard Institute (ANSI) solution to represent the symbols with bits of data was the ASCII character set. ASCII = American Standard Code for Information Interchange Today ASCII is the most common character set used. ASCII is the seven bits code and can specify characters up to 127. The ISO (International Standard Organization) standard expanded on the ASCII character set, to offer different sets of characters for different language group.

20 20 DecHexCodeDecHexCodeDecHexCode 3220space6440@9660` 3321!6541A9761a 3422"6642B9862b 3523#6743C9963c 3624&6844D10064d 3725%6945E10165e 3826$7046F10266f 3927‘7147G10367g 4028(7248H10468h 4129)7349I10569i 422A*744AJ1066Aj 432B+754BK1076Bk 442C,764CL1086Cl 452D-774DM1096Dm 462E.784EN1106En 472F/794FO1116Fo 483008050P11270p 493118151Q11371q 503228252R11472r 513338353S11573s 523448454T11674t 533558555U11775u 543668656V11876v 553778757W11977w 563888858X14078x 573998959Y12179y 583A:905AZ1227Az

21 21 UNICODE Unicode Worldwide Character Standard represents each symbol by two bytes --16 bits. With two bytes, a Unicode character can be any one of more than 65,536 different characters or symbols. Many software publishers, including Microsoft, Netscape, and Accent, encourage their developers to use Unicode in their programs.

22 22 User Job related to computer –Computer Engineer –System Administrator –Network Administrator –System Analysis –Programmer –Tester –System Maintenance

23 23 User Job related to computer Many jobs use computer as a tool. –Accounting –Draft man –Animator –Data entry –Customer support

24 24 User Responsibility of the user –Keep computer from virus –Recognize limit of computer –Use computer for work

25 25 User Virus, Worm, Trojan, e-mail fraud Virus protection program Updating software, patch Spy ware removing program

26 26 User Hardware error –CPU design error –Hardware failure – backup OS failure Application software error Appling wrong way

27 27 User Web site content – censorship E-mail, icq-- work monitoring

28 28 บทที่ 3: ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networking) ระบบสื่อสารข้อมูล ประโยชน์จากการใช้ เครือข่าย การเชื่อมต่อเป็น เครือข่าย การส่งผ่านข้อมูล การส่งแบบดิจิตัล และ แอนาล็อก สายส่งสัญญาณ โพรโตคอล (Protocols) โทโปโลยี่ของ เครือข่าย เครือข่ายท้องถิ่น โพรโตคอลของ LAN –Ethernet และ Token Ring ระบบปฏิบัติการ เครือข่าย การใช้งานระบบ เครือข่าย

29 29 ระบบสื่อสารข้อมูล คือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการ ส่งผ่านข้อมูลทางช่องทางการสื่อสาร เช่น สายโทรศัพท์ และ คลื่นวิทยุ เริ่มมีการพัฒนาขึ้นในช่วงกลาง ทศวรรคที่ 60 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networking)

30 30 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบรวม ศูนย์ (Centralized data processing) เป็นการรวมทุกสิ่งทุกอย่างของ ระบบเอาไว้ที่ส่วนกลาง เมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นจึงมี การต่อเชื่อม terminal เข้ากับ คอมพิวเตอร์ส่วนกลางผ่านสายส่ง และ เรียกว่าระบบ teleprocessing ทำให้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์กลางได้ จากที่ไกล ๆ แต่การประมวลผลยังคงเกิด ที่คอมพิวเตอร์กลาง

31 31 ในระหว่างปี 1970 ธุรกิจต่าง ๆ เริ่มมี การใช้คอมพิวเตอร์ชนิด minicomputer ซึ่งเชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์กลาง มีการประมวลผลที่เครื่อง minicomputer ด้วย Distributed Data Processing

32 32 เครือข่าย (Network) การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อมี การเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายของ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบการ เชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า เครือข่าย (Network) คือ ระบบ คอมพิวเตอร์ที่มีการใช้อุปกรณ์สื่อสาร เพื่อการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สอง เครื่องเข้าด้วยกัน

33 33 ประโยชน์ที่ได้จากการใช้เครือข่าย 1 ใช้โปรแกรม / ข้อมูลได้พร้อมกันหลายผู้ใช้ 2 ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อร่วมกัน 3 สื่อสารกันสะดวกขึ้น 4 สำรองข้อมูลได้สะดวกขึ้น

34 34 การเชื่อมต่อเป็นเครือข่าย -- อุปกรณ์พื้นฐาน อุปกรณ์ส่งข่าวสาร สายส่งข่าวสาร อุปกรณ์รับข่าวสาร

35 35 การส่งผ่านข้อมูล Simplex Half duplex Full duplex

36 36 โมเด็ม (Modem) External modem Internal modem PC Card การส่งแบบดิจิตัล และแอนาล็อก

37 37 ตารางเวลาการส่งผ่านข้อมูลตัวอักษร ขนาด 20 หน้ากระดาษ ผ่านโมเด็มความเร็วต่าง ๆ กัน ความเร็วโมเด็มเวลาที่ใช้ 1200 10 นาที 2400 5 นาที 9600 1.25 นาที 14400 50 วินาที 28800 25 วินาที 33600 30 วินาที 5600012.5 วินาที

38 38 การใช้สายส่งโทรศัพท์ระบบ Digital ระบบบริการ ISDN, T1 และ T3 - ระบบ Basic rate ISDN (BRI) - ระบบ Primary rate ISDN (PRI) - ระบบ T3 ระบบบริการ DSL ระบบบริการ ATM

39 39 สายส่งสัญญาณ Wire pairsCoaxial Cables Fiber Optics Microwave Satellite

40 40

41 41 ระบบการสื่อสารหลายแบบ ร่วมกัน

42 42 โพรโตคอล (Protocols) เป็นกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ โพรโตคอลเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการเครือข่าย เป็นการจัด ระเบียบของข่าวสารหรือข้อมูลก่อนการ ส่งออก โพรโตคอลที่ใช้งานแพร่หลาย –TCP/IP –IPX/SPX –NetBEUI –DLC

43 43 รูปแบบของการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน เป็นเครือข่ายเรียกว่า topology รูปแบบ topology แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ 1 Star2 Ring 3 Bus โทโปโลยี่ของเครือข่าย (Network Topologies)

44 44 ระบบ LAN ใช้สื่อกลางของตนเอง ระบบ LAN ต้องใช้แผงวงจรเครือข่าย (Network Interface Card) หรือ NIC เครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายที่มีลักษณะคล้าย ๆ กันสามารถต่อเชื่อมกันได้ด้วย Bridge Router เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์พิเศษที่ใช้ในการ เชื่อมต่อเพื่อจัดการการติดต่อระหว่างเครือข่าย หลาย ๆ เครือข่าย Gateway ฮาร์ดแวร์ที่ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้ ในการเชื่อมต่อเครือข่ายคนละประเภทกัน เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network) ใช้คอมพิวเตอร์มาต่อเชื่อมกันเพื่อใช้ทัพยากรในระบบ เช่น ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, หรือข้อมูลร่วมกัน การ เชื่อมต่อในระยะทางที่ไม่ไกลมาก องค์ประกอบของ LAN

45 45 โพรโตคอลของ LAN Ethernet Token Ring เครือข่ายไคลเอน / เซิร์ฟเวอร์ (Clients /Server Network) เครือข่ายแบบ Peer-to-Peer (Peer-to-Peer Network)

46 46 Network Operating System, NOS Netware from Novell Microsoft Windows NT Server Microsoft Windows NT 2000 AppleShare Unix Linux

47 47 Electronic Mail Voice Mail Facsimile Teleconference Online Services Internet การใช้งานระบบเครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt 1 Software brings the machine to life When a computer is using a particular program, it is said to be running or executing that program. Two major categories.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google