งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ สิงหาคม 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ สิงหาคม 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NCD Forum 2015 (มหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ) “บูรณาการ สานพลัง ลดเสี่ยง ลดภาวะแทรกซ้อน”
วันที่ สิงหาคม 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค เป็นหลัก) สปสช. และ Thai NCD Net

2 NCD Forum 2015 (มหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ) “บูรณาการ สานพลัง ลดเสี่ยง ลดภาวะแทรกซ้อน”
วันที่ 10 สิงหาคม (สถานที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี) ห้องประชุมใหญ่ (แกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม) เวลา น. ช่วงเช้า น. น. เวลา 9.00น.-9.15น พิธีเปิด โดย ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ประธาน) โดย นายแพทย์อำนวย กาจีนะ รักษาการ/รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กล่าวรายงาน) เวลา 9.15น.-9.30น ชมการแสดงเปิดงาน เวลา 9.30น.-9.50น มอบโล่ และประกาศเกียรติคุณ โล่รางวัลจำนวน 7 โล่ กลุ่มเป้าหมาย จังหวัดดีเด่นระดับภาค 1 จังหวัด/ภาค(4ภาค) จำนวน 4 โล่ เขตบริการสุขภาพดีเด่น อันดับที่ จำนวน 3 โล่ ใบประกาศเกียรติคุณ 36 ใบ กลุ่มเป้าหมาย อำเภอดีเด่นระดับเขต รางวัลที่ 1(12 แห่ง) จำนวน 12 ใบ รางวัลที่ 2(12 แห่ง) จำนวน 12 ใบ รางวัลที่ 3(12 แห่ง) จำนวน 12 ใบ โดย ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เวลา9.50น น. ปาฐกถา “บูรณาการ งานNCD สานพลัง ลดเสี่ยง ลดภาวะแทรกซ้อน” โดย ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข - NCDs : Plan to combat. อภิปรายโดย - นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาการปลัดกระทรวง สธ. - นพ.ปานเทพ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการแผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคเรื้อรังฯ สปสช. - นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผอ.สำนักการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก - นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ ผู้ดำเนินรายการ : นพ.ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

3 วันที่ 10 สิงหาคม 2558 (สถานที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี)
วันที่ 10 สิงหาคม (สถานที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี) ห้องประชุมใหญ่ (แกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม) เวลา น. ช่วงเช้า น. น. เวลา10.20น น. พิธีลงนามความร่วมมือของเครือข่ายงาน NCD (ประเด็น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย) เวลา10.30น น. ให้สัมภาษณ์นักข่าว เวลา10.40น น. เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ เที่ยง Lunch Symposium เรื่อง “มุมมอง Health in all policies “ จาก ศาสตราจารย์นายแพทย์เทพ หิมะทองคำ ( น.) ช่วงบ่าย ห้องประชุมใหญ่ ห้องย่อยที่ 1 ห้องย่อยที่ 2 ห้องย่อยที่ 3 ห้องย่อยที่ 4 ห้องย่อยที่ 5 ห้องย่อยที่ 6 น. น. เสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะในสังคมไทย การพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการลดภัยโรค NCD เล่าขานประสบการณ์ : SMS ในคลินิกNCD คุณภาพ พลังตำบลจัดการสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค การบูรณาการการบริการเพื่อชะลอภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของผู้ป่วย NCDs Move for Life “ Evidence base สำหรับการสร้างสุขภาพเพื่อป้องกันโรค NCD” Capacity building Workshop “การจัดการลดความเสี่ยง/พฤติกรรมให้ได้ผล”

4 NCD Forum 2015 (มหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ) “บูรณาการ สานพลัง ลดเสี่ยง ลดภาวะแทรกซ้อน”
วันที่ 11 สิงหาคม (สถานที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี) ช่วงเช้า ห้องประชุมใหญ่ ห้องย่อยที่ 1 ห้องย่อยที่ 2 ห้องย่อยที่ 3 ห้องย่อยที่ 4 ห้องย่อยที่ 5 ห้องย่อยที่ 6 น. น. เสวนาการขับเคลื่อนเครือข่ายNCD ภาคประชาชน การบริหารจัดการข้อมูล ฐานข้อมูลและ set ของข้อมูล นานาทัศนะ : Update Self Management Support ลดอาหารร้ายทำลายสุขภาพ หมอครอบครัวพลังขับเคลื่อน NCD ขับเคลื่อนสังคมนมแม่ "Secondary prevention for NCDs : Update in " รับประทานอาหารกลางวัน – น. ช่วงบ่าย ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม เลา – น. “การจัดการระบบ NCD อย่างเข้มแข็ง” และพิธีปิด

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำเสนอนโยบายและประเด็นการขับเคลื่อนเรื่องโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มบุคลากรในการดำเนินงานด้าน โรคไม่ติดต่อด้านต่างๆ 3. เพื่อเผยแพร่บทเรียน/รูปแบบการดำเนินงานที่ทำเป็นเลิศให้เป็นแบบอย่าง ในระดับเขตบริการ สุขภาพ/ภูมิภาค 4. เพื่อเสริมความรู้วิชาการที่ทันสมัยในด้านโรคไม่ติดต่อ 5. เพื่อสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

6 ติดต่อสอบถาม สำหรับรายละเอียดในการจัดงานและการลงทะเบียน ออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ของสำนักโรคไม่ ติดต่อ>>www.ThaiNcd.com หรือสอบถามได้ที่ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักโรคไม่ติดต่อ โทรศัพท์ : โทรสาร :


ดาวน์โหลด ppt วันที่ สิงหาคม 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google