งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับ ข้าราชการ ระดับ 3-5 การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ วันที่ 22-24 มิถุนายน และ วันที่ 27-29 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับ ข้าราชการ ระดับ 3-5 การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ วันที่ 22-24 มิถุนายน และ วันที่ 27-29 มิถุนายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับ ข้าราชการ ระดับ 3-5 การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ วันที่ 22-24 มิถุนายน และ วันที่ 27-29 มิถุนายน 2548 โดย นางสาวพรรทิภา วรรธนาคม หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและแผนงาน กอง สารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

2 โปรแกรมระบบสารสนเทศภู ศาสตร์ Arc/Info ArcView AutoDesk MapInfo TNTmips ฯลฯ

3 การอบรม บรรยายรู้จักโปรแกรม ArcView ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ภาคปฏิบัติฝึกทดลองใช้คำสั่งใน โปรแกรม ArcView

4 โปรแกรม ArcView ArcView เป็น Software ที่ใช้งานทางด้าน GIS ซึ่งสามารถใช้ในการแสดงข้อมูล ทั้งที่เป็น Graphic และ Attribute ( ตาราง ) ใช้งานง่าย มีลักษณะเป็น Graphical User Interface (GUI) สามารถแสดงภาพแผนที่ สร้างและแก้ไขข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Graphic) และข้อมูล เชิงบรรยาย (Attribute) ได้ สอบถามข้อมูลและค้นหาตำแหน่งที่ตั้งได้ สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลภายนอกมาใช้ได้

5 ArcView Interface Graphical User Interface (GUI) Project Windows Status bar Docu ment Wind ows Menu bar Button bar Tool bar

6 Project Windows Project Windows ประกอบด้วย ArcView Document ต่าง ๆ ( ใช้สำหรับเก็บ งานต่าง ๆ ที่ได้ จัดทำไว้เป็น 1 file (.apr) หรือ 1 project) Views Tables Charts Layout Scripts

7 Documents View Document Chart Document Table Document Layout Document Script Document

8 View And Theme View GUI Menu bar Button bar Tool bar Table of Contents Map Display Theme

9 การทำงานกับ Theme (Active) การเปลี่ยนลำดับการแสดงผล ของ Theme โดยการ dragging ( ลากไปลำดับที่ต้องการ ) การเปิด - ปิด การแสดง Theme Line Point Polygon

10 Table เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียด ของข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute) เสดงข้อมูลแบบ Record (Row) และ Fields (Columns) แสดงข้อมูลเชิงบรรยายของ Theme นั้น ๆ Table GUI Record Fields

11 Chart นำข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute) มาแสดงเป็นกราฟ สามารถนำข้อมูลเชิงบรรยาย มาแสดงเปรียบเทียบกันได้ Chart GUI

12 Layout เพื่อจัดการสร้างแผนที่ หรือรูปแบบ การนำเสนอในรูปแบบของ hardcopy นำเสนอ document ต่าง ๆ (View, Table, Charts) และ Graphic ไว้ ใน 1 Layout ได้ สามารถผลิตแผนที่เพื่อประกอบ รายงานได้ ( ไม่สามารถผลิตแผนที่ ที่มีความละเอียดและขนาดใหญ่ได้ ) สามารถส่งพิมพ์ออกทางเครื่อง print และ plotter Layout GUI

13 Scripts ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมโดยใช้ ArcView Script GUI


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับ ข้าราชการ ระดับ 3-5 การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ วันที่ 22-24 มิถุนายน และ วันที่ 27-29 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google