งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

D-SET Digital & Smart Education of Thailand. D-SET Digital & Smart Education of Thailand AEC 2015 การแข่งขัน วิกฤตและโอกาส 5 ภูมิภาค หลัก ของ โลก อาเซีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "D-SET Digital & Smart Education of Thailand. D-SET Digital & Smart Education of Thailand AEC 2015 การแข่งขัน วิกฤตและโอกาส 5 ภูมิภาค หลัก ของ โลก อาเซีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 D-SET Digital & Smart Education of Thailand

2 D-SET Digital & Smart Education of Thailand AEC 2015 การแข่งขัน วิกฤตและโอกาส 5 ภูมิภาค หลัก ของ โลก อาเซีย น เศรษฐกิจใหม่ที่ ต้องการ สมรรถนะสูงใน การแข่งขัน ความสามารถใน การแข่งขัน เกษ ตร อุตสาห กรรม นวัตกร รม การ บริการ พาณิช ยกรรม การศึกษาต้องพัฒนา และยกระดับเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถใน การแข่งขันให้กับ ประชาชน

3 D-SET Digital & Smart Education of Thailand ยุทธศาสตร์ 2555 5 ภูมิภา คหลัก ของ โลก 5 กลุ่ม อาชีพ ใหม่ 5 ศักยภา พพื้นที่ กรอบ เวลา 2 ปี ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี กระทรวงศึกษาธิการจะ สามารถพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้ สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก

4 D-SET Digital & Smart Education of Thailand วิสัยทัศน์และภารกิจ ปี 2554 / ปัจจุบั น ปี 255 5 ปี 255 6 ปี 255 7 ปี 255 8 ระยะที่ 1: พัฒนาและ ยกระดับ ระยะที่ 2: สร้างความ พร้อมใน การแข่งขัน เพิ่ม ศักยภาพ และขีด ความสามา รถในการ แข่งขัน ให้กับ ประชาชน ภายในปี 2555 กระทรวงศึกษาธิการ จะ เป็นองค์กรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการ ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของ ชาติ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความมั่ง คั่งทางด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมให้กับประเทศ ด้วยฐานความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และ ศักยภาพของ ประเทศ

5 D-SET Digital & Smart Education of Thailand หลักการพื้นฐาน คำนึงถึง ศักยภา พและ บริบท รอบตัว ผู้เรียน พัฒนาและ ยกระดับ องค์ความรู้ และ กระบวนกา รเรียนการ สอน มุ่งสู่ เป้าหมา ยของ การเพิ่ม ขีด ความสา มารถใน การ แข่งขัน REAL TIME REAL EXPERIENC E REAL ACTION 5 กลุ่มอาชีพ เกษตรกรรม / อุตสาหกรรม / พาณิชยกรรม / ความคิด สร้างสรรค์ / บริหารจัดการ และบริการ ทรัพย ากรธ รรมช าติ ลักษ ณะ ภูมิอา กาศ ภูมิ ประเท ศ วัฒนธ รรม ประเพ ณี ทรัพย ากร มนุษย์ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประชาชน 5 ศักยภา พ

6 D-SET Digital & Smart Education of Thailand D-Land D-SET Model การพัฒนา การศึกษา เศรษฐ กิจ สังคม การเมื อง เป็นรากฐานใน การพัฒนา เชิงคุณภาพ ยกระดับ คุณภาพ มาตรฐาน เพิ่ม ประสิทธิภาพ การสอน เชิงปริมาณ สร้างความเสมอ ภาค ขยายโอกาส ทางการศึกษา D-Life D-Mart D-Learn ICT เพื่อคุณภาพ การศึกษา D-SET Digital & Smart Education of Thailand

7 แนวคิดเชิงบูรณาการ ระบบ อุปกรณ์ (Hardwa re) ระบบ ซอฟต์แว ร์ (E- learning ) ระบบอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง ครู และ บุคลาก ร ทางการ ศึกษา นักเรีย น และ ผู้เรียน ผู้ปกคร อง

8 D-SET Digital & Smart Education of Thailand D-SET Model SMART S = Serviceable M= Manageable A = Accessible R = Reliable & Reality T = Technology Single Portal & Datab ase Hum an Syste m One Many Simplicity & Accessibility Connectivity & Share ability Teaching & Learning Tools Knowable & Manageable

9 D-SET Digital & Smart Education of Thailand D-Land D-SET Model D-Mart D-Life D-Learn School Online Social Network E-Commerce REAL TIME REAL EXPERIENCE REAL ACTION D-SET Digital & Smart Education of Thailand

10 D-SET Digital & Smart Education of Thailand D-SET Model D-Life D-Mart D-Learn ตลาด ออนไลน์ เพื่อประสาน การตลาด ของจริงกับ การศึกษา เพื่อ เศรษฐกิจที่ สร้างสรรค์ สังคม ออนไลน์ สำหรับ เติม เต็มชีวิต ด้วย ประสบการ ณ์ที่ สร้างสรรค์ เพื่อ เสริมสร้าง คนคุณภาพ การเรียนรู้ บนโลก ออนไลน์ สำหรับการ แสวงหา ความรู้ที่ไร้ ขีดจำกัด เพื่อ คุณค่า แห่งปัญญา มนุษย์ REAL TIME REAL EXPERIENCE REAL ACTION D-SET Digital & Smart Education of Thailand

11 D-SET Digital & Smart Education of Thailand D-SET Model Start Development Complete ระบบโรงเรียน ออนไลน์ ระบบทีวี โรงเรียน ศูนย์ปันปัญญา ระบบ ฐานข้อมูล สาระวิชาครบ 8 กลุ่ม ระบบคลัง ข้อสอบ ระบบรายงาน Social Network D-Life D-Mart D-Learn D-Land Education Eye Content Store Ed. Intelligent System Billing System National Test Center

12 D-SET Digital & Smart Education of Thailand D-SET : 4 Wave Phasing 2554 2555 2556 2557 2558 ปัจจุบั น Initiative Sharing Experience Knowledgeable 1 st Wav e 2 nd Wave 3 rd Wav e 4 th W ave

13 การบูรณาการร่วมกับ ระบบอื่นๆ DSET (Educational Hub) MoE TO T CAT Internet ศูนย์คลัง ปัญญา ทาง วิชาการ ครู เกษียณ Internet ครู ทำงาน ออนไล น์ School Internet ผู้ปกครอ ง & เด็ก เรียนรู้ ผ่าน ออนไลน์ ระบบ UniNet หรือ EdNet ที่เป็น เครือข่ายเฉพาะใน ระดับอุดมศึกษา ระบบ SchoolNet เครือข่ายเว็บ ไซด์โรงเรียน บนอินเทอร์เน็ต ระบบ E- learning ของ สนง. ปลัด ที่มี เฉพาะระบบ LMS ใน โรงเรียน ระบบ VEC E- learning ของ สอศ. ที่เป็น เครือข่าย เฉพาะอาชีวะ การเชื่อมต่อกับทุกระบบ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

14 D-SET Digital & Smart Education of Thailand การบริหารเชิงบูรณา การ General Management (Center) Content Management (Supply) System Engineering Management (Production) Web Management (Marketing) การบริหารเชิงบูรณาการ Integration Management D-SET Digital & Smart Education of Thailand

15 D-SET Digital & Smart Education of Thailand การบริหารเชิงบูรณา การ Web Management (Marketing) คณะกรรมการบริหาร D-SET คณะกรรมการด้านการ จัดการเว็บ คณะกรรมการด้าน การตลาดเว็บ ผู้บริหารโครงการเว็บ (Web Project Manager) ผู้บริหารจัดการเว็บ (Webmaster) ฝ่ายสนับสนุนบริหาร (Administrative Support) ฝ่ายควบคุมคุณภาพการใช้งาน (Usability Lead) ฝ่ายออกแบบสารสนเทศ (Information architect) งานออกแบบโครงสร้างเว็บ Graphic Design Media specialist ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ (Art Director) Cop y ผู้บริหารการตลาดเว็บ (Web Marketing Manager) ผู้ประสานโครงการ (Web Project Coordinator) ผู้ชำนาญการตลาดเว็บ (Web Marketing Specialist) ผู้ชำนาญวิจัยเว็บ (Web Research Specialist ) ทีมขาย & การตลาด (Marketing & Sales Team )

16 D-SET Digital & Smart Education of Thailand การบริหารเชิงบูรณา การ System Engineering Management (Production) คณะกรรมการบริหาร D-SET คณะกรรมการด้าน วิศวกรรมระบบ คณะกรรมการด้าน บริการ วิศวกรระบบ (Engineer) งานบริหารโครงการ (Project Management) ออกแบบสถาปัตยกรรม และ มาตรฐาน ประกันคุณภาพ และ ธุรการ โครงการ งานออกแบบโครงสร้าง PortalBilling Security Primary Sys Co- System Network Application & Content Design LMSCMS Core DB BI Edutain ment Other System & Network ศูนย์บริการ ลูกค้า Primary System งานบริหาร โครงการ Network Provider Call Center – 1 st Level Co-System2 nd Level Service Admin การบริการภาคสนาม (Field Services) งานบริหารโครงการ (Project Management) กลุ่มบริการประจำพื้นที่ (Service Groups by Ter.) Training Consult ing Outsourc ing

17 D-SET Digital & Smart Education of Thailand การบริหารเชิงบูรณา การ Content Management (Supply) คณะกรรมการบริหาร D-SET คณะกรรมการด้านการ พัฒนา คณะกรรมการด้านการ สรรหา งานบริหารโครงการ (Project Management) ผู้บริหารจัดการสาระ (Content Manager) ฝ่ายสนับสนุนบริหาร (Administrative Support) ฝ่ายควบคุมคุณภาพการใช้งาน (Usability Test) ฝ่ายออกแบบโครงสร้างสาระ (Content architect) งานออกแบบโครงสร้างสาระ Graphic Design Media specialist ผู้อำนวยการฝ่ายสาระ (Content Director) Cop y Technology & Development ผู้ประสานโครงการ (Content Project Coordinator) ผู้ชำนาญการสาระ (Content Specialist) ผู้ชำนาญวิจัยสาระ (Content Research Specialist ) ทีมสรรหา & ทีมคัดสรร สาระ

18 D-SET Digital & Smart Education of Thailand การบริหารเชิงบูรณา การ General Management (Center) คณะกรรมการบริหาร D-SET ผู้อำนวยการ โครงการ ผู้จัดการโครงการ ส่วนการบริหาร การเงินบัญชี กฏหมายธุรการ บุคคล ส่วนการตลาด ส่วนพันธมิตร สัมพันธ์ กลุ่มการตลาดตาม พื้นที่ กรุงเทพเหนือ กลางใต้ กลุ่มกิจกรรม การตลาด ส่งเสริมการศึกษา ทีวี โรงเรีย น IPTV ประชาสัมพันธ์ & CSR งานบริหารโครงการ ส่วนวิศวกรรมระบบ ส่วนการจัดการเว็บ ส่วนการจัดการสาระ ส่วน PR&CSR ส่วน Cable TV

19 D-SET Digital & Smart Education of Thailand


ดาวน์โหลด ppt D-SET Digital & Smart Education of Thailand. D-SET Digital & Smart Education of Thailand AEC 2015 การแข่งขัน วิกฤตและโอกาส 5 ภูมิภาค หลัก ของ โลก อาเซีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google