งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างการบริหารงาน โรงพยาบาลราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างการบริหารงาน โรงพยาบาลราชบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างการบริหารงาน โรงพยาบาลราชบุรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล นส.อนงค์ สุทธิพงศ์ กลุ่มภารกิจด้านบริการ ทุติยภูมิและตติยภูมิ นพ.สุพจน์ จิระราชวโร กลุ่มภารกิจด้านบริการ ปฐมภูมิ นพ.ธนะบุญ ประสานนาม กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยหนัก ผู้คลอด ผู้ป่วยอายุรกรรม ผู้ป่วยศัลยกรรม ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ผู้ป่วยผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก จักษุ ผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม วิสัญญี ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยห้องผ่าตัด ด้านการควบคุมและป้องกัน การติดเชื้อ ตรวจรักษาพิเศษ ศูนย์ควบคุมการบริโภคยาสูบ กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่มงานกุมารเวชกรรม กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานจักษุวิทยา กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กลุ่มงานนิติเวช กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานพยาธิวิทยา กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานกายภาพบำบัด กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ศูนย์บริหารจัดการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤต ศูนย์อุบัติเหตุ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ศูนย์ตรวจสุขภาพพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และคุณภาพ กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการ กลุ่มงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานสารสนเทศ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ นส.อำพัน สัจจวีรวรรณ กลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พญ.ภัสรา มะลิทอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานงานวิศวกรรมโรงพยาบาล

2 โครงสร้างการบริหารงาน โรงพยาบาลราชบุรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล นส.อนงค์ สุทธิพงศ์ กลุ่มภารกิจด้านบริการ ทุติยภูมิและตติยภูมิ นพ.สุพจน์ จิระราชวโร กลุ่มภารกิจด้านบริการ ปฐมภูมิ นพ.ธนะบุญ ประสานนาม กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยหนัก ผู้คลอด ผู้ป่วยอายุรกรรม ผู้ป่วยศัลยกรรม ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ผู้ป่วยผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก จักษุ ผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม วิสัญญี ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยห้องผ่าตัด ด้านการควบคุมและป้องกัน การติดเชื้อ ตรวจรักษาพิเศษ ศูนย์ควบคุมการบริโภคยาสูบ กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่มงานกุมารเวชกรรม กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานจักษุวิทยา กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กลุ่มงานนิติเวช กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานพยาธิวิทยา กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานกายภาพบำบัด กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ศูนย์บริหารจัดการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤต ศูนย์อุบัติเหตุ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ศูนย์ตรวจสุขภาพพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และคุณภาพ กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการ กลุ่มงานสวัสดิการสังคม กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานสารสนเทศ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ นส.อำพัน สัจจวีรวรรณ กลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พญ.ภัสรา มะลิทอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานงานวิศวกรรมโรงพยาบาล


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างการบริหารงาน โรงพยาบาลราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google