งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการ ดำเนินการตามพระ ราชบัญญัญติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ. ศ. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการ ดำเนินการตามพระ ราชบัญญัญติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ. ศ. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการ ดำเนินการตามพระ ราชบัญญัญติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ. ศ. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

2 หัวข้อบรรยาย กระบวนงานของโรงเรียน ๑ การเตรียมข้อมูล ๒ เว็บไซต์ในการเข้าระบบ ๓ Username Password โรงเรียน ๔ การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในระบบ ๖ ๕ การตรวจและอนุมัติคู่มือสำหรับประชาชน ๗ การแก้ไขและตรวจสอบ

3 กระบวนงานของโรงเรียน ๑ 1. การรับนักเรียนของโรงเรียนใน สังกัด สพฐ. 2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. 3. การขอย้ายออกนักเรียนของ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อน หรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาค บังคับ ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. มี 9 กระบวนงา น

4 กระบวนงานของโรงเรียน ๑ 5. การขอลาออกของนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด สพฐ. 6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของ นักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ. 7. การขอลงทะเบียนเรียนกรณีเรียน ซ้ำ / เรียนซ้ำชั้น ของนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด สพฐ. 8. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 9. การขอใช้อาคารสถานที่ของ โรงเรียนสังกัด สพฐ.

5 ข้อมูลที่โรงเรียนจะต้องเตรียมก่อนเข้าสู่ ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย การเตรียมข้อมูล ๒ 1 ชื่อกระบวนงานทั้ง 9 กระบวนงาน 2 ชื่อโรงเรียน 3 ที่อยู่ ประกอบด้วย หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

6 เว็บไซต์ในการเข้าระบบ ๓ Google Chrome เท่านั้น https://backend.info.go.th/Account/Login เข้าเว็บไซต์

7 Username Password โรงเรียน ๔ สิทธิ์ของ Username Password ๔.๑ ผู้จัดทำ คู่มือ 1 ผู้อนุมัติ 2 ผู้อำนวยการ โรงเรียน เจ้าหน้าที่ ธุรการ

8 การแก้ไขและตรวจสอบ ๕ จุดที่โรงเรียนต้องตรวจสอบใน ระบบ มี 1 จุด คือ 1 ชื่อหน่วยงาน มุมขวา

9 การแก้ไขและตรวจสอบ ๕ จุดที่โรงเรียนต้องแก้ไขในระบบ มี 4 จุด คือ 2 ชื่ออ้างอิงของคู่มือ ประชาชน ช่องทางการ ให้บริการ ช่องทางการ ร้องเรียน ระยะเวลาและส่วนงานที่ รับผิดชอบ

10 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในระบบ ๖ ใส่ชื่อผู้ใช้งานและ รหัสผ่านที่ได้รับ สิทธิ์ผู้จัดทำคู่มือ

11 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในระบบ ๖

12

13

14 ๖ 1. คัดลอกชื่อคู่มือที่อยู่ ด้านบน มาใส่ในช่องอ้างอิง แล้วตามด้วยชื่อโรงเรียน และ คนทำ แก้ไขชื่ออ้างอิงของคู่มือ ประชาชน

15 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในระบบ ๖ แก้ไขช่องทางการ ให้บริการ

16 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในระบบ ๖

17 ๖ แก้ไขขั้นตอน ระยะเวลาและ ส่วนงานที่รับผิดชอบ

18 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในระบบ ๖ แก้หน่วยงาน 1. กระทรวงเลือก “ กระทรวงศึกษาธิการ ” 2. หน่วยงานเป็นโรงเรียนโดยให้พิมพ์ชื่อโรงเรียน ของท่านระบบจะค้นหาให้หากโรงเรียนชื่อซ้ำให้ พิมพ์เขตต่อท้าย เช่น โรงเรียนบ้านดง กดปุ่มเว้นวรรคสพป. กดปุ่ม เว้นวรรคสระบุรี

19 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในระบบ ๖ แก้ไขช่องทางการร้องเรียน

20 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในระบบ ๖ ช่องทางการร้องเรียนให้ใส่ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

21 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในระบบ ๖ คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน หากตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่า ข้อมูลถูกต้องทั้งหมด ให้คลิก ขออนุมัติเผยแพร่

22 การตรวจและอนุมัติคู่มือสำหรับประชาชน สิทธิ์ผู้อนุมัติดำเนินการ ๗

23 การตรวจและอนุมัติคู่มือสำหรับประชาชน คลิกปุ่มรายละเอียดเพื่อเปิดอ่านและ ตรวจสอบหรือคลิกพิมพ์เอกสาร เพื่อ ดาวน์โหลดคู่มือในรูปแบบ Ms-Word แล้วพิมพ์เพื่ออ่านตรวจสอบ ๗

24 การตรวจและอนุมัติคู่มือสำหรับประชาชน คลิก “ อนุมัติ ” หากคู่มือถูกต้องและ ต้องการส่งมายัง “ ก. พ. ร.” คลิก “ ไม่อนุมัติ ” หากต้องการให้ผู้จัดทำ แก้ไขหรือผู้จัดทำร้องขอ เนื่องจาก ต้องการแก้ไขคู่มือ ๗

25 ระบบสารสนเทศเพื่อการ ดำเนินการตามพระ ราชบัญญัญติการอำนวย ความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ. ศ. 2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการ ดำเนินการตามพระ ราชบัญญัญติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ. ศ. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google